Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-06-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. června 2004 č. 538

o změně Jednacího řádu vlády

Vazba na záznam z jednání vlády: Usnesení vlády ČR - TEST

V l á d a

I. m ě n í s účinností od 2. června 2004 usnesení vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, o Jednacím řádu vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesení vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53, usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161, usnesení vlády ze dne 15. července 2002 č. 737, usnesení vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 772, usnesení vlády ze dne 17. února 2003 č. 180, usnesení vlády ze d ne 28. dubna 2003 č. 427, usnesení vlády ze dne 11. června 2003 č. 590, usnesení vlády ze dne 30. července 2003 č. 773, usnesení vlády ze dne 3. září 2003 č. 853, tak, že se příloha uvedeného usnesení - Jednací řád vlády - upravuje tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že úplné znění Jednacího řádu vlády je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení;

II. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy postupovat podle bodu I tohoto usnesení;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat podle bodu I tohoto usnesení.Provedou:

členové vlády a
vedoucí ostatních ústředních

orgánů státní správy
Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

w040602a.0538.docw040602b.0538.doc