Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-01-07

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. ledna 2004 č. 26

ke Zprávě o spolupráci České republiky s Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) z hlediska přípravy na členství v Evropské unii

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. bere na vědomí Zprávu o spolupráci České republiky s Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) z hlediska přípravy na členství v Evropské unii uvedenou v části III materiálu č. j. 1684/03;

II. ukládá místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí předkládat vládě každoročně do 28. února, počínaje rokem 2005, informaci o instrumentech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) přijatých v předcházejícím roce a o způsobu jejich implementace v České republice.Provede

místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.