Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-03-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. března 2004 č. 211

ke Státní energetické koncepci

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e Státní energetickou koncepci obsaženou v části III a IV materiálu č. j. 174/04 (dále jen “Koncepce”) s úpravami podle připomínek vlády;

II. u k l á d á ministru průmyslu a obchodu v rámci zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, provádět vyhodnocování naplňování cílů a sociálních dopadů realizace cílů Koncepce nejméně jedenkrát za tři roky a o výsledcích informovat vládu, poprvé k 31. prosinci 2005; v případě potřeby navrhovat změnu Koncepce a předkládat ji ke schválení vládě;

III. z r u š u j e usnesení vlády z 12. ledna 2000 č. 50, k Energetické politice.Provede:

ministr průmyslu a obchoduPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.