Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-02-04

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. února 2004 č. 114 + P

k informaci o počtu zbytkových státních podniků ke dni 30. června 2003
a k postupu ukončování jejich činnosti


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informaci o počtu zbytkových státních podniků ke dni 30. června 2003 a k postupu ukončování jejich činnosti, obsaženou v části II a III materiálu č. j. 88/04;

II. z r u š u j e

1. usnesení vlády ze dne 7. prosince 1994 č. 696, o uvolnění finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků,

2. usnesení vlády ze dne 31. května 1995 č. 326, k dalšímu postupu při zpracovávání informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti a při zpracovávání zakladatelských projektů na majetek těchto podniků,

3. usnesení vlády ze dne 14. února 1996 č. 126, o opatření ke snižování počtu státních podniků, které je nezbytně nutné zachovat z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob nebo z jiných zákonem stanovených důvodů (tzv. zbytkových podniků),

4. usnesení vlády ze dne 30. března 1998 č. 229, ke zprávě o počtu zbytkových státních podniků k 31. prosinci 1997 a postupu ukončování jejich činnosti;


III. u k l á d á

1. členům vlády, v jejichž působnosti jsou zakladatelské funkce

a) zpracovávat zprávy o zbytkových státních podnicích a ukončování jejich činnosti podle osnovy, uvedené v příloze tohoto usnesení,

b) předávat jednou ročně místopředsedovi vlády a ministru financí zprávy zpracované podle bodu III1/a tohoto usnesení, a to vždy do 31. března následujícího kalendářního roku,

c) zintenzivnit předkládání zakladatelských privatizačních projektů v souladu s částí A Přílohy č. 4 k usnesení vlády ze dne 17. prosince 1997 č. 810, o změně usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123, k řešení ekologických závazků při privatizaci a usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 212, o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 11. března 1998 č. 177, s tím, že zakladatelé organizačně zajistí vypracování a před-kládání těchto projektů tak, aby v případě nezbytnosti zachování existence podniku byl zbytko-vý státní podnik schopen financovat svoji činnost,


2. místopředsedovi vlády a ministru financí zpracovávat na základě zprávy podle bodu III1/b tohoto usnesení souhrnnou zprávu a předkládat ji jednou ročně vládě pro informaci,

3. ministru spravedlnosti předkládat místopředsedovi vlády a ministru financí současně s informací o stavu řízení v soudních sporech týkajících se nedořešených nároků oprávněných osob nebo z jiných zákonem stanovených důvodů, též vyhodnocování postupu soudů při realizaci § 20 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a to vždy do 31. března následujícího kalendářního roku.Provedou:

členové vlády


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.P ř í l o h a
k usnesení vlády
ze dne 4. února 2004 č. 114


O s n o v a

A. Celkový počet zbytkových státních podniků a údaje k jednotlivým podnikům

1. IČ, název zbytkového státního podniku, adresa
2. Aktiva a cizí zdroje zbytkového státního podniku
3. Základní kapitál a nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
4. Celková výše dosud poskytnutých dotací ve smyslu usnesení vlády ze dne 7. prosince 1994 č. 696, o uvolnění finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
5. Hospodářský výsledek
6. Počet zaměstnanců
7. Zdůvodnění, proč nebyla činnost zbytkového státního podniku dosud ukončena
8. Předpokládaný termín ukončení činnosti zbytkového státního podniku
9. Další důležité skutečnosti (například aktuální informace o tom, které podniky byly se sledovaným subjektem sloučeny)
10. Přehled závazků zbytkového státního podniku (závazky vůči zaměstnancům, bankám a ostatním věřitelům, závazky daňové a ze sociálního a zdravotního pojištění)
11. Výsledky kontrol správnosti použití dotací

B. Celkový počet státních podniků v likvidaci

C. Celkový počet státních podniků v konkurzu

D. Celkový počet ostatních státních podniků, neuvedených v části A, B a C