Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-02-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. února 2003 č. 180 + P

k návrhu změn Jednacího řádu vlády

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. m ě n í usnesení vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, o Jednacím řádu vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesení vlády ze dne 13. zá- ří 2000 č. 913, usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53, usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161, usnesení vlády ze dne 15. července 2002 č. 737 a usnesení vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 772, tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit řádné plnění úkolů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení,

2. ministru informatiky

a) připravit a do 30. června 2003 vládě předložit projekt elektronického zpracování materiálů pro jednání vlády,

b) do 31. prosince 2003 zajistit zkušební provoz projektu uvedeného v bodě II/2a tohoto usnesení;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat obdobně podle bodu I tohoto usnesení.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

P ř í l o h a

k usnesení vlády
ze dne 17. února 2003 č. 180Změny Jednacího řádu vlády


Čl. I

Jednací řád vlády, schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610 a změněný usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53, usnesením vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161, usnesením vlády ze dne 15. července 2002 č. 737 a usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 772 se mění takto:

1.V čl. II odstavec 1 zní:
2.V čl. X odstavce 1 a 2 znějí:
3.Doplňuje se příloha č. 5, která zní:

„P ř í l o h a č. 5 Jednacího řádu vlády

Materiály zasílané ke stanovisku omezenému okruhu připomínkových míst, popřípadě předkládané vládě bez připomínkového řízení
Druh materiálu Připomínkové místo
Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu (§ 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů). Ministerstvo financí
Návrhy na vyslovení souhlasu s průjezdem ozbrojených sil jiných států přes území České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo dopravy
Návrhy na vyslovení souhlasu s přeletem ozbrojených sil jiných států přes území České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí
Návrhy na doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj. Ministerstvo zahraničních věcíNávrhy na vyslání delegací do zahraničí, uskutečnění oficiálních návštěv činitelů České republiky v zahraničí a přijetí oficiálních delegací na území České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí
Návrhy na vyslovení souhlasu s úhradou vkladů a příspěvků mezinárodním organizacím. Ministerstvo financí Ministerstvo zahraničních věcí
Návrhy na jmenování profesorů a rektorů vysokých škol. Návrhy na jmenování soudců. Bez projednání v připomínkovém řízení
Stanoviska ministerstev ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu. Bez projednání v připomínkovém řízení
Zprávy o plnění úkolů uložených vládou za příslušný měsíc. Bez projednání v připomínkovém řízení


Čl. II

Tato změna Jednacího řádu vlády nabývá účinnosti dnem 20. února 2003.