Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-08-07

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. srpna 2002 č. 770 + P

o Statutu Grantové agentury České republiky

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e Statut Grantové agentury České republiky uvedený v příloze tohoto usnesení;

II. z r u š u j e Statut Grantové agentury České republiky schválený usnesením vlády z 21. dubna 1993 č. 191, o schválení Statutu Grantové agentury České republiky, ve znění usnesení vlády z 22. února 1995 č. 111, usnesení vlády z 30. března 1998 č. 222 a usnesení vlády z 13. června 2001 č. 590.

Statut
Grantové agentury České republiky


Článek 1

Grantová agentura České republiky (dále jen „Grantová agentura“) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly podle § 36 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), (dále jen „zákon“). Grantová agentura je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Sídlem Grantové agentury je Praha.

Článek 2
Úkoly a činnost Grantové agentury

(1) Grantová agentura zabezpečuje

(2) Grantová agentura poskytuje účelovou podporu v souladu s Národní politikou výzkumu a vývoje České republiky, po provedení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle zákona, a to na projekt, ve kterém cíle a způsoby řešení v základním výzkumu stanovuje sám příjemce (§ 3 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona). Účelovou podporu Grantová agentura poskytuje z výdajů na výzkum a vývoj formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek České republiky nebo územních samosprávných celků (§ 4 odst. 1 zákona).

(3) Grantová agentura spolupracuje v oblasti své působnosti a obdobnými orgány a institucemi zejména členských zemí Evropských společenství.

(4) Grantová agentura podporuje základní výzkum a vývoj v souladu s Národní politikou výzkumu a vývoje České republiky.

Organizační struktura Grantové agentury

Článek 3

(1) Orgány Grantové agentury jsou předseda, předsednictvo a kontrolní rada Grantové agentury.

(2) Poradními orgány Grantové agentury jsou oborové komise Grantové agentury (dále jen „oborové komise“).

(3) Předsednictvo Grantové agentury (dále jen „předsednictvo“) může zřídit podoborové komise jako poradní orgány oborových komisí.

(4) Organizační a administrativní činnost Grantové agentury zajišťuje Kancelář Grantové agentury (dále jen „Kancelář“).
Článek 4
Předseda Grantové agentury

(1) Předsedu Grantové agentury (dále jen „předseda“) jmenuje z členů předsednictva a odvolává na návrh Rady pro výzkum a vývoj (dále jen „Rada“) vláda České republiky. Funkce předsedy je funkcí veřejnou, která nezakládá pracovněprávní poměr k České republice.

(2) Předseda zastupuje Grantovou agenturu navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech. Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje jím pověřený člen předsednictva.

(3) Předseda má nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem jeho funkce a za výkon funkce může mu být přiznána odměna, jejíž výši stanoví na základě zprávy o činnosti vláda České republiky.
Článek 5
Předsednictvo

(1) Předsednictvo je výkonným orgánem Grantové agentury, má pět členů včetně předsedy. Jednotliví členové předsednictva zastupují pět základních oborů výzkumu a vývoje, a to technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské a zemědělské vědy.

(2) Členy předsednictva jmenuje a odvolává na návrh Rady vláda České republiky. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Funkce člena předsednictva je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní poměr k České republice. Výkon funkce člena předsednictva je neslučitelný s činností v oborových komisích.

(3) Členové předsednictva mají nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem jejich funkce a za výkon jejich funkce jim může být přiznána odměna, jejíž výši stanoví na základě zprávy o činnosti vláda České republiky.

(4) Předsednictvo zejména

Článek 6
Kontrolní rada Grantové agentury

(1) Kontrolní rada Grantové agentury (dále jen „kontrolní rada“) je kontrolním orgánem Grantové agentury.

(2) Kontrolní rada má 10 členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Členství v kontrolní radě je nezastupitelné a neslučitelné s funkcí v jiných orgánech Grantové agentury.

(3) Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.

(4) Poslanecká sněmovna může odvolat kontrolní radu, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu o její činnosti.

(5) Členům kontrolní rady může být přiznána za výkon jejich funkce odměna, jejíž výši stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolní rady Poslanecká sněmovna.

(6) Kontrolní rada

Článek 7
Oborové komise

(1) Oborové komise zajišťují přijímání, posouzení a hodnocení návrhů projektů základního výzkumu. Členy oborových komisí jmenuje a odvolává předsednictvo podle zásad stanovených zvláštním právním předpisem. Členství v oborové komisi je funkcí ve veřejném zájmu.

(2) Složení oborových komisí, způsob jejich činnosti, podmínky nepodjatosti členů oborových komisí, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů je upraveno zvláštními právními předpisy.

(3) Oborové komise se ustavují pro tyto obory:
(4) Členové oborové komise volí tajnou volbou z členů oborové komise jejího předsedu.

(5) Člen oborové komise má nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem této funkce a za výkon funkce mu může být přiznána odměna podle zvláštního právního předpisu. Odměny členů oborových komisí schvaluje předsednictvo.

(6) Oborové komise zejména
(7) Statut, Jednací řád oborových komisí a seznam jejich členů se zveřejní ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.
Článek 8
Kancelář

(1) Kancelář zajišťuje činnost Grantové agentury po organizační a administrativní stránce. Činnost kanceláře se řídí Organizačním řádem, který schvaluje předsednictvo.

(2) V čele Kanceláře je ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda. Ředitel zastupuje předsedu v záležitostech Kanceláře.

(3) Kancelář zejména
(4) Pracovníci Kanceláře jsou v pracovním poměru ke Grantové agentuře.

(5) Náklady spojené s činností Kanceláře jsou hrazeny z rozpočtu Grantové agentury.
Článek 9

(6) Tento statut nabývá účinnosti dnem 7. srpna 2002.