Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-06-19

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. června 2002 č. 640 + P

k návrhu změn Legislativních pravidel vlády

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. m ě n í usnesení vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, o Legislativních pravidlech vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesení vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesení vlády ze dne 14. června 2000 č. 596 a usnesení vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. z r u š u j e usnesení vlády ze dne 15. března 2000 č. 257, kterým se stanoví Způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropských společenství a postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit řádné plnění úkolů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení;

IV. p o v ě ř u j e ministra a vedoucího Úřadu vlády funkcí správce elektronických šablon pro vypracování návrhů právních předpisů;

V. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky, hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy postupovat obdobně podle bodu I tohoto usnesení.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních
ústředních orgánů státní správy


Na vědomí:

hejtmaniZměny Legislativních pravidel vlády
Čl. I

Legislativní pravidla vlády, schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády ze dne 14. června 2000 č. 596 a usnesením vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, se mění takto:

1. V čl. 2 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
2. V čl. 4 odst. 1 písm. c) bod 2 zní: 3. V čl. 4 odst. 1 písmeno e) zní: 4. V čl. 5 odst. 1 písm. b) se za slovo “službě,” vkládají slova “Úřadu pro zahraniční styky a informace, Úřadu pro ochranu osobních údajů,”.
5. V čl. 5 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 6. V čl. 5 na konci odstavce 1 se věta první zrušuje a za dosavadní větu druhou se doplňuje věta “Připomínkovým místům uvedeným v písmenech a) až c), jakož i odboru kompatibility a odboru vládní legislativy, se věcný záměr zasílá v písemné i v elektronické podobě; ostatním připomínkovým místům se věcný záměr zasílá v písemné podobě a pokud si to vyžádají a oznámí svoji elektronickou adresu, též v elektronické podobě.”. 7. V čl. 5 odstavec 3 zní: 8. V čl. 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta “Pro zasílání věcného záměru platí čl. 5 odst. 1 věta poslední obdobně.”. 9. V čl. 7 odst. 1 se číslo “45” nahrazuje číslem “50”.

10. V čl. 7 odst. 2 větě první se slovo “vlády” nahrazuje slovy “; současně se odboru vládní legislativy a odboru kompatibility zašle věcný záměr v elektronické podobě”.

11. V čl. 7 odst. 3 písm. e) se text “písm. c)” nahrazuje textem “písm. c) a d)”.

12. V čl. 8 odst. 1 se písmeno b) zrušuje, na konci písmene a) se čárka nahrazuje tečkou a označení písmene a) se zrušuje. 13. V čl. 8 se na konci odstavce 1 věta první zrušuje a za dosavadní větu druhou se doplňuje věta ”Pro zasílání návrhu zákona platí čl. 5 odst. 1 věta poslední obdobně.”. 14. V čl. 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta “Pro prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropských společenství a pro postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky platí postup uvedený v příloze č. 5 k těmto legislativním pravidlům.”.

15. V čl. 8 odst. 3 se slovo “potřebné” nahrazuje slovem “účelné” a na konci tohoto odstavce se doplňují slova “, například profesním sdružením, zájmovým skupinám podnikatelů či spotřebitelů, vědecké a odborné veřejnosti”.

16. V čl. 8 odst. 5 se slova “v případě podle čl. 3 odst. 2 písm. b)” zrušují.

17. V čl. 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
18. V čl. 9 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno g), které zní: 19. V čl. 10 odst. 1 se číslo “45” nahrazuje číslem “50”, na konci věty poslední se doplňují slova “; odboru vládní legislativy a odboru kompatibility se návrh zákona zašle v elektronické podobě”.

20. V čl. 10 odstavec 3 zní: 21. V čl. 10 odst. 6 písm. b) bodech 1 a 3 se slova “a podtrženě” zrušují.

22. V čl. 10 odst. 6 písm. b) bodech 2 a 3 se slova “uvede do kulatých závorek a text se napíše kurzívou” nahrazují slovy “přeškrtne jednoduchou čarou”.

23. V čl. 11a se na konci odstavce 4 doplňuje věta “K žádosti se přiloží 2 vyhotovení úplného znění zákona v písemné podobě a 1 na technickém nosiči dat.”.

24. V čl. 12 se slova “odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb.” nahrazují slovy “odst. 7 zákona č. 90/1995 Sb., ve znění zákona č. 47/2000 Sb.”.

25. V čl. 13 odst. 1 písm. a), v čl. 16 odst. 1 písm. a) a v čl. 17 odst. 1 písm. c) se slova “, v čl. 6 odst. 1 a v čl. 8 odst. 1 písm. b)” nahrazují slovy “a v čl. 6 odst. 1”.

26. V čl. 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta “Pro zasílání návrhu nařízení vlády platí čl. 5 odst. 1 věta poslední obdobně.”.

27. V čl. 14 písmeno d) zní: 28. V čl. 15 odst. 1 se číslo “45” nahrazuje číslem “50”, na konci věty poslední se doplňují slova “; odboru vládní legislativy a odboru kompatibility se návrh nařízení vlády zašle v elektronické podobě”.

29. V čl. 15 se na konci odstavce 6 doplňuje věta “K žádosti se přiloží 2 vyhotovení nařízení vlády v písemné podobě a 1 na technickém nosiči dat.”.

30. V čl. 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta “Pro zasílání návrhu vyhlášky platí čl. 5 odst. 1 věta poslední obdobně.”.

31. V čl. 16 odst. 3 se za slova “(cenová regulace),” vkládají slova “a k návrhu vyhlášky, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot".

32. V čl. 16 odst. 5 se číslo “45” nahrazuje číslem “50”.

33. V čl. 16 odst. 10 větě druhé se za slova “schválené vyhlášky” vkládají slova “v písemné podobě,” a na konci této věty se doplňují slova “, a 1 na technickém nosiči dat”.

34. V čl. 26 odst. 2 se nahrazují slova “arabskou číslicí”, slovy “arabským číslem”, slovo “číslice” slovem “čísla”, slovo “číslicí” slovem “číslem”, slovo “číslici” slovem “číslu” a slovo “shodnou” slovem “shodným”.

35. V čl. 26 odst. 3 se slova “arabskou číslicí” nahrazují slovy “arabským číslem”.

36. V čl. 26 odst. 4 se slova “písmena ch, q” nahrazují slovy “písmeno ch”.

37. V čl. 26 odst. 5 se nahrazuje slovo “číslicemi” slovem “čísly” a slovo “číslice” slovem “čísla”.

38. V čl. 27 se nahrazují slova “arabskou číslicí” slovy “arabským číslem” a slovo “Číslice” slovem “Čísla”.

39. V čl. 28 odst. 1 se slova “římskou číslicí” nahrazují slovy “římským číslem” a slovo “číslice” se nahrazuje slovem “čísla”.

40. V čl. 28 odst. 4 se nahrazuje slovo “číslicemi” slovem “čísly” a slovo “číslice” slovem “čísla”.

41. V čl. 29 odst. 1 se věta druhá nahrazuje touto větou: 42. V čl. 29 odst. 3 se slova “arabskou číslicí” nahrazují slovy “arabským číslem” a slovo “číslice” se nahrazuje slovem “čísla”.

43. V čl. 30 se na začátek odstavce 1 vkládá věta “V nadpisu se počáteční slova zákon, ústavní zákon, nařízení vlády nebo vyhláška uvádějí velkými písmeny.”.

44. V čl. 30 odst. 4 se za slova “se napíše” vkládá slovo “tučně”.

45. V čl. 31 odst. 1 písm. a) se v nadpisu ústavního zákona slova “Ústavní zákon” nahrazují slovy “ÚSTAVNÍ ZÁKON” a v písmenech b) až f) se v nadpisech zákona slovo “Zákon” nahrazuje slovem “ZÁKON”.

46. V čl. 31 odst. 3 se slovo “uveřejněného” nahrazuje slovem “vyhlášeného”.

47. V čl. 32 odst. 1 písm. a) a b) se v nadpisech nařízení vlády slova “Nařízení vlády” nahrazují slovy “NAŘÍZENÍ VLÁDY”.

48. V čl. 32 odst. 2 se slova “odst. 2” nahrazují slovy “odst. 2 a 3”.

49. V čl. 33 odst. 1 písm. a) a b) se v nadpisech vyhlášky slovo “Vyhláška” nahrazuje slovem “VYHLÁŠKA” a slovo “Ministerstva ……” se zrušuje.

50. V čl. 33 odst. 2 a čl. 34 odst. 3 se slova “odst. 2” nahrazují slovy “odst. 2 a 3”.

51. V čl. 40 se na konci odstavce 2 doplňují věty “Zkratky slov lze použít jen, je-li jejich používání zavedeno zvláštním právním předpisem, například zkratky ČSN, Kč, nebo při označování jednotky cizí měny, například EUR. V datu se název měsíce vypisuje slovem.”.

52. V čl. 42 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 53. V čl. 43 odst. 1 se slova “arabskou číslicí” nahrazují slovy “arabským číslem” a slovo “číslicí” se nahrazuje slovem “číslem”.

54. V čl. 47 odst. 1 se na konci věty třetí doplňují slova “, s výjimkou aktů primárního práva Evropských společenství, nařízení Evropských společenství v případě jejich implementace a směrnic Evropských společenství v případě jejich transpozice”.

55. V čl. 47 odst. 2 se nahrazuje slovo “číslicemi” slovem “čísly”, slovo “číslice” slovem “čísla”, slova “arabskou číslicí shodnou” slovy “arabským číslem shodným” a slovo “číslicí” slovem “číslem”.

56. V čl. 52 odst. 2 písmeno b) zní:
57. V čl. 53 odst. 1 se věta poslední nahrazuje tímto textem:
58. V čl. 54 se doplňuje odstavec 6, který zní:
59. Čl. 56 až 58 znějí:

“Čl. 56
Text bodů novely
při zrušení ustanovení nebo části ustanovení právního předpisu bez náhrady

(1) Zrušuje-li se stávající ustanovení právního předpisu, část tohoto ustanovení, nebo jen některá slova či některé slovo anebo číslo bez náhrady, vyjádří se to v textu bodu novely slovy “se zrušuje”.

(2) Text bodů novely zákona, nařízení vlády nebo vyhlášky v případech, kdy se bez náhrady zrušuje ucelený úsek právního předpisu, zní:

a) “§ ... se včetně nadpisu (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje.”,
b) “§ … se (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje.”,
c) “§ … a (až) ... se (včetně nadpisu /nadpisů/) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zrušují.”,
d) “V § … se odstavec (odstavce) .... (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...) zrušuje (zrušují).”; e) má-li paragraf dva odstavce, z nichž jeden se zrušuje f) “V § … odst. ... se písmeno (písmena) ... (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).”; g) “V § … odst. … se na konci písmene … čárka (středník) nahrazuje tečkou a písmeno … (písmena … ) se zrušuje (zrušují).”,
h) “V § … odst. ... písm. ... se bod (body) ... (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).”; i) “V § … odst. … písm. … se na konci bodu … čárka (středník) nahrazuje tečkou a bod … (body … ) se zrušuje (zrušují).”,
j) zrušuje-li se skupina paragrafů, která představuje ucelenou část, hlavu, díl, nebo oddíl
“Část ... (Části …) se včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).”,
“V části ... se hlava … (hlavy …) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).”,
“V části … hlavě … se díl … (díly …) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).”.
“V části … hlavě … dílu … se oddíl … (oddíly …) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).”.

(3) Text bodů novely v případech, kdy se bez náhrady zrušují jednotlivé věty, jejich části nebo jednotlivá slova, zní:
a) “V § ... odst. ... se věta (věty) … (např. první, druhá, třetí, … poslední) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zrušuje (zrušují).”,
b) “V § ... odst. ...... se část věty za středníkem včetně středníku (a včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje.”,
c) “V § … odst. … písm. … se část věty za středníkem včetně středníku (a včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje.”,
d) “V § … odst. … písm. … bodě … se část věty za středníkem včetně středníku (a včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje.”,
e) “V § ... se slovo (slova) “ ... ” (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).”,
f) “V § ... odst. ... se slovo (slova) “ ...” (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...) zrušuje (zrušují).”,
g) “V § … odst. … písm. ... se slovo (slova) “ … ” (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).”,
h) “V § … odst. … písm. … bodě … se slovo (slova) “ … ” (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).”.

Zrušuje-li se část textu uvozujícího ustanovení pododstavců nebo bodů uvede se “V § … odst. …(písm. …) se v úvodní části textu slovo (slova) “…” zrušuje (zrušují).”.

(4) U novely ústavního zákona platí odstavce 1 až 3 obdobně s tím, že místo paragrafové značky se použije zkratka “čl.”.

Čl. 57
Text bodů novely při nahrazení ustanovení nebo části ustanovení
právního předpisu jiným ustanovením nebo jeho částí

(1) Nahrazuje-li se dosavadní paragraf, odstavec, pododstavec nebo bod novým paragrafem, odstavcem, pododstavcem nebo bodem, vyjádří se to slovem “zní”:.

(2) V případech podle odstavce 1 úvodní část textu bodu novely zní:
a) “§ ... (včetně nadpisu) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zní:”,
b) “§ … a (až) … (včetně nadpisu/nadpisů/) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) znějí:”,
c) “V § ... odstavec … (odstavce ... ) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):”,
d)V § … odst. … písmeno … (písmena …) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):”,
e) “V § … odst. … písm. … bod … (body … ) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zní (znějí):”.

(3) Nahrazují-li se jednotlivé věty jinými větami nebo části ustanovení jinými částmi, jednotlivá slova jinými slovy nebo čísla či částky jinými čísly nebo částkami, vyjádří se to slovy “se nahrazuje”.

(4) V případech podle odstavce 3 text bodu novely zní:
a) “V § … se věta (věty) … (např. první, druhá, třetí, … poslední) nahrazuje (nahrazují) větou (větami) “....”/“....x) .....”/. b) “V § ... odst. ... se věta (věty) … (např. první, druhá, třetí, … poslední) nahrazuje (nahrazují) větou (větami) “....”/“....”/...”,
c) “V § … se slovo (slova) “…” nahrazuje (nahrazují) slovem (slovy) “…”.”,
d) “V § … větě … (např. první, druhé, třetí, … poslední) se slovo (slova) “...” nahrazuje (nahrazují) slovem (slovy) “...”.”,
e) “V § … odst. … se slovo (slova) “…” nahrazuje (nahrazují) slovem (slovy) “…”.”,
f) “V § ... odst. ... písm. ... se slovo (slova) “..." nahrazuje (nahrazují) slovem (slovy) “...”.”,
g) “V § … odst. … písm. … bodě … se slovo (slova) “…” nahrazuje (nahrazují) slovem (slovy) “…”.”,
h) nahrazuje-li se část textu uvozujícího ustanovení pododstavců nebo bodů “V § … odst. …(písm. …) se v úvodní části textu slovo (slova) “…” nahrazuje (nahrazují) slovem (slovy) “...”.”,
i) “V § … se částka “… Kč” nahrazuje částkou “… Kč”.”,
j) “V § … odst. … se částka “… Kč” nahrazuje částkou “… Kč”.”,
k) “V § … odst. … písm. … se částka “… Kč” nahrazuje částkou “… Kč”.”,
l) “V § … odst. … písm. … bodě … se částka “… Kč” nahrazuje částkou “… Kč”.”,
m) “V § ... se číslo “...” nahrazuje číslem “...”.”,
n) “V § ... odst. … se číslo “...” nahrazuje číslem “...”.”,
o) “V § ... odst. ... písm. se číslo “...” nahrazuje číslem “…”.”,
p) “V § ... odst. ... písm. ... bodě ... se číslo “...” nahrazuje číslem “…”.”. (5) U novely ústavního zákona platí odstavce 1 až 4 obdobně s tím, že místo paragrafové značky se použije zkratka “čl.".

Čl. 58
Text bodů novely
při doplnění právního předpisu o další ustanovení nebo jeho část

(1) Doplňuje-li se
a) do právního předpisu nový paragraf, nebo skupina paragrafů tvořící část, hlavu, díl nebo oddíl,
b) nový odstavec na začátek stávajícího paragrafu nebo mezi stávající odstavce,
c) nový pododstavec před stávající pododstavce nebo mezi stávající pododstavce,
d) nový bod před stávající první bod nebo mezi stávající body,
vyjádří se to slovy “se vkládá”.

(2) V případech podle odstavce 1 úvodní část textu bodu novely zní:

a) “Za § ... se vkládá nový § … (nové § … a /až/ …), který (které) (včetně nadpisu /nadpisů/ a poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):”,
b) “§... (§ … a ... /až/ …) (včetně nadpisu (nadpisů) a poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):”, pokud byl některý paragraf v souvislém pořadí předchozí novelou vypuštěn a na jeho místo má být vložen nový paragraf,
c) “Za část ... se vkládá (vkládají) nová část ... (nové části ...), která (které) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...), zní (znějí):”; v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta “Dosavadní část ... (části ...) ... se označuje (označují) jako část ... (části ...)”,
d) “V části ... se za hlavu ... vkládá (vkládají) nová hlava ... (nové hlavy ...), která (které) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...) zní (znějí):”; v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta “Dosavadní hlava ... (hlavy ...) se označuje (označují) jako hlava ... (hlavy ...)”,
e) “V části ... hlavě ... se za díl ... vkládá (vkládají) nový díl ... (nové díly ...), který (které) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky/poznámek/ pod čarou č. ...) zní (znějí):”, v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta “Dosavadní díl ... (díly ...) ... se označuje (označují) jako díl ... (díly ...)”,
f) “V části ... hlavě ... dílu ... se za oddíl ... vkládá (vkládají) nový oddíl ... (nové oddíly...), který (které) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...) zní (znějí):”; v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta “Dosavadní oddíl ... (oddíly ...) ... se označuje (označují) jako oddíl ... (oddíly ...)”,
g) “V § … se vkládá nový odstavec 1 (nové odstavce 1 a 2 /1 až …/), který /které/ (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):”;

h) “V § … se za odstavec ... vkládá (vkládají) nový odstavec ... (nové odstavce … a /až/… ), který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...) zní (znějí):”; i) “V § … odst. … se vkládá nové písmeno a) (se vkládají nová písmena a) a b) /a) až …/), které (která) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):”; j) “V § … odst. … se za písmeno … vkládá (vkládají) nové (nová) písmeno … (písmena … a … /… až …/), které (která) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):”, k) “V § … odst. … písm. … se vkládá nový bod 1(nové body … a … /… až …/), který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):”; l) “V § … odst. … písm. … se za bod … vkládá (vkládají) nový (nové) bod … (body … a … /… až …/), který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):”,
(3) Doplňuje-li se na konci paragraf o další nový odstavec, nový odstavec do paragrafu, který není členěn na odstavce, doplňují-li se dosavadní odstavce o další nový pododstavec či dosavadní pododstavec o další nový bod, nebo doplňují-li se dosavadní odstavce či dosavadní pododstavce, které nejsou členěny na pododstavce či body, o nové pododstavce či body, vyjádří se to slovy “se doplňuje".

(4) V případech podle odstavce 3 text bodu novely, nebo jeho část, zní:
a) “V § ... se doplňuje (doplňují) odstavec ... (odstavce … a … /… až …/), který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zní (znějí):”,
b) “V § … se na konci odstavce ... tečka nahrazuje čárkou (středníkem/slovem “, nebo”/“a”) a doplňuje (doplňují) se písmeno … (písmena ... a … /… až …/), které (která) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):",
c) “V § … odst. … se na konci písmene … tečka zrušuje a doplňuje se (doplňují se) bod … (body … a … /… až …/), který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):”,
d) doplňuje-li se za dosavadní text paragrafu, který není členěn na odstavce, nový odstavec či odstavce e) “V § … odst. … se na konci písmene … tečka nahrazuje čárkou (středníkem /nebo slovem “, nebo”/) a doplňuje (doplňují) se bod … (body … a … /… až …/), který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zní (znějí):”.

(5) Doplňuje-li se
a) nová věta nebo její část či jednotlivé slovo na začátek textu paragrafu, který není členěn na odstavce, nebo na začátek textu odstavce, pododstavce nebo bodu,
b) nová věta či její část nebo jednotlivé slovo uvnitř textu paragrafu, který není členěn na odstavce, nebo uvnitř textu odstavce, pododstavce nebo bodu,
vyjádří se to slovy “se vkládá".

(6) V případech podle odstavce 5 text bodu novely, nebo jeho úvodní část zní:
a) “V § ... se na začátek vkládá (vkládají) věta (věty) “......”.”,
b) “V § … se na začátek odstavce ... vkládá (vkládají) věta (věty) “......”.”,
c) “V § … odst. … se na začátek písmene … vkládá (vkládají) slovo (slova) “ …”.”,
d) “V § … odst. ... se za slovo (slova) “ ... ” vkládá (vkládají) slovo (slova) “ ... ”.” ,
e) “V § … odst. … písm. … se za slovo (slova) “ ...” vkládá (vkládají) slovo (slova) “ ... ”.”,
f) “V § … odst. … písm. … bodě … se za slovo (slova) “ ...” vkládá (vkládají) slovo (slova) “ ... ”.”
g) doplňuje-li se část textu uvozujícího ustanovení pododstavců nebo bodů “V § … odst. …(písm. …) se v úvodní části textu za slovo (slova) “…” vkládá (vkládají) slovo (slova) “…”.”,
h) “V § … se za větu první (druhou, třetí …) vkládá (vkládají) věta (věty) “.....”.”,
i) “V § … odst. ... se za větu první (druhou, třetí …) vkládá (vkládají) věta (věty) “........”.”.
(7) Doplňuje-li se nová věta či její část nebo jednotlivá slova na konci textu paragrafu, který není členěn na odstavce, na konci textu odstavce, pododstavce nebo bodu vyjádří se to slovy “se doplňuje”.

(8) V případech podle odstavce 7 text bodu novely například zní:
a) “Na konci § … se doplňuje (doplňují) věta (věty) “....”.”,
b) “V § ... se na konci odstavce … doplňuje (doplňují) věta (věty) “.....”,”,
c) “Na konci § … se doplňuje (doplňují) slovo (slova) “ …”. ”,
d) “V § … odst. … se na konci textu písmene … doplňuje (doplňují) slovo (slova) “…”,”,
e) “V § … odst. … písm. … se na konci textu bodu … doplňuje (doplňují) slovo (slova) “…”.”. (9) U novely ústavního zákona platí odstavce 1 až 8 obdobně s tím, že místo paragrafové značky se použije zkratka “čl.".

60. V čl. 60 odst. 1 písm. b) se za slova “ze zákonů” vkládají slova “a z nálezu/nálezů Ústavního soudu)”.
61. V čl. 65 se doplňuje odstavec 3, který zní:
62. V čl. 68 se na konci věty první doplňují slova “, s výjimkou aktů primárního práva Evropských společenství, nařízení Evropských společenství v případě jejich implementace a směrnic Evropských společenství v případě jejich transpozice”.

63. V čl. 70 odst. 1 se slova “příslušnou číslici” nahrazují slovy “příslušné číslo”.

64. V čl. 74 se v nadpisu nahrazuje slovo “číslic” slovem “čísel” a v odstavci 1 se slovo “číslice” nahrazuje slovem “čísla”.

65. V čl. 76 se na konci textu doplňují slova “nebo omezit okruh připomínkových míst anebo stanovit, že se připomínkové řízení neprovede”.

66. V příloze č. 1 se v nadpise slovo “Zákon” nahrazuje slovem “ZÁKON”.

67. V příloze č. 2 se v nadpise slova “Nařízení vlády” nahrazují slovy “NAŘÍZENÍ VLÁDY”.

68. V příloze č. 3 se v nadpise slovo “Vyhláška” nahrazuje slovem “VYHLÁŠKA” a slovo “Ministerstva …..” se zrušuje.

69. V příloze č. 4 se zkratka “Alt.” nahrazuje slovem “V A R I A N T A” a ve variantě II se za slovo “dnem” vkládá slovo “jeho”.

70. Doplňují se přílohy č. 5 a 6, které znějí:


„Příloha č. 5

Způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropských společenství (ES) a postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů
s výborem pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
I.
Úvodní ustanovení

Postup podle této přílohy se týká návrhů zákonů, jimiž je zajišťováno promítnutí (transpozice) směrnic ES do právního řádu České republiky, nebo přizpůsobení (adaptace) právního řádu České republiky ustanovením zakládacích smluv a nařízením ES.

II.
Způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem ES

1. V textu každého návrhu zákona podle části I se vyznačí ta ustanovení, jimiž je zajišťována transpozice nebo adaptace, a to jejich podtržením, a pod tato ustanovení se na levé straně uvede identifikační číslo (CELEX) příslušného předpisu ES.

2. Součástí každého materiálu, který obsahuje návrh zákona podle části I je tam, kde je to možné i srovnávací tabulka, která obsahuje na jedné straně buď úplné znění ustanovení navrženého zákona nebo charakteristiku obsahu tohoto ustanovení, a na druhé straně tomu odpovídající úplné znění normativního ustanovení předpisu ES nebo charakteristiku jeho obsahu, vypracovaná podle vzoru připojeného k této příloze. V závěru tabulky se uvádí úplný výčet předpisů ES, které se navrženého zákona týkají, s uvedením jejich identifikačního čísla (CELEX) a názvu přeloženého do českého jazyka.

3. Text návrhu zákona se způsobem podle bodu 1 vyznačí a rozdílová tabulka se způsobem podle bodu 2 vypracuje nejpozději v materiálu, který jeho zpracovatel předkládá do připomínkového řízení. Tyto náležitosti má i materiál, v němž je předkládán návrh zákona podle části I vládě, a materiál, kterým se předkládá vládní návrh takového zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu. Změna (aktualizace) těchto náležitostí se provádí na základě výsledků připomínkového řízení, tj. před předložením návrhu zákona vládě, a na základě výsledků projednání návrhu zákona vládou, tj. při vypracování čistopisu vládního návrhu zákona.

III.
Postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropskou
integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu

1. Předkladatel zašle materiál, v němž je návrh zákona podle části I obsažen, upravený o výsledky připomínkového řízení, předsedovi výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu (dále jen “výbor”) a dohodne s ním termín konzultace tohoto materiálu. Je-li zpracovatelem materiálu jiný ústřední orgán státní správy, který není zároveň jeho předkladatelem vládě, postupuje předkladatel v součinnosti s ním.

2. O výsledku konzultace podle bodu 1 se pořídí záznam, který zpravidla obsahuje závěrečná doporučení výboru, podepsaný oběma nebo alespoň jednou z jednajících stran. Vyjádří-li předseda výboru při postupu podle bodu 1 stanovisko, že výbor na konzultaci v daném konkrétním případě netrvá, pořídí zástupce předkladatele o tom s předsedou výboru rovněž záznam. Uvedené záznamy jsou součástí materiálu, v němž je předkládán návrh zákona podle části I vládě.

3. Bez záznamu podle bodu 2 nelze materiál s příslušným návrhem zákona předložit k příslušnému jednání schůze vlády, nestanoví-li předseda vlády jinak.

IV.
Závěrečná ustanovení

Postupem uvedeným v částech I až III nejsou dotčeny další požadavky vyplývající z Metodických pokynů pro zajišťování prací na sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství (usnesení vlády ze dne 15. listopadu 1999 č. 1212) a z usnesení vlády ze dne 15. listopadu 1999 č. 1210, přijatým k urychlení legislativního procesu v souvislosti s přípravou vstupu České republiky do Evropské unie.


Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis)
Odpovídající předpis ES
Ustanovení (část, §, odst. písm., apod.)ObsahCelex č.Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.)
Číslo předpisu ES (kód celex)Název předpisu ES

Příloha č. 6

Technický popis elektronických šablon pro vypracování návrhů právních
předpisů


1. Úvod

Šablona pro zápis legislativních návrhů LN_Zákon je vytvořena jako pomůcka pro zápis návrhů zákonů, ústavních zákonů, zákonů, kterými se mění jiný zákon (novel), a jejich pozměňovacích návrhů.

Vzhledem k tomu, že nejrozšířenějším textovým editorem, používaným ve státní správě, je Microsoft Word verze 97/2000, je tato šablona vytvořena pro tuto verzi. Pro Word verze 6.0/95 ji nelze použít. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je, že neexistuje možnost provedení vzájemně jednoznačné konverze mezi těmito formáty a mezi formátem jiných textových editorů.

Šablona se skládá z několika předdefinovaných stylů, 6 nových panelů nástrojů s tlačítky, která používají standardní funkce nebo jsou propojena s nově vytvořenými makry či styly.


2. Instalace šablony

Šablona LN_Zákon je určena pro použití v textovém editoru Microsoft Word verze 97/2000 pracujícím pod operačním systémem MS Windows 95/98/NT/2000/ME. Nemá žádné další hardwarové a softwarové nároky nad rámec standardních nároků pro zajištění provozu textového editoru.

Standardní instalační adresář je "<disková jednotka>\Program Files\Microsoft Office\Sablony", kde <disková jednotka> udává lokální nebo síťové zařízení, na kterém je nainstalován textový editor, ve většině případů "C:". V případě umístění tohoto instalačního adresáře pro šablony na jiné než standardní místo, je možné toto umístění zjistit na kartě "Umístění souborů" dostupné pomocí voleb "Nástroje", "Možnosti" přímo v textovém editoru. Nastavení adresáře je uvedené v řádce pro typ souborů "Uživatelské šablony".

Z důvodu zajištění kompatibility v případě jednotlivých pracovišť, kde je či bude šablona používána, je nutné zachovat původní jméno šablony. V každém dokumentu založeném na této šabloně je zaznamenán odkaz na jméno této šablony a v případě, že šablona nebude nainstalována nebo bude nainstalována pod jiným jménem, nebude možno dokument vytvořený na jiném pracovišti upravovat bez dalších dodatečných nastavení pomocí všech pomůcek (stylů, maker a s nimi svázanými panely nástrojů) této šablony.


3. Použití šablony

Pro správné použití šablony je nutné provést její instalaci přesně dle popisu uvedeném v předchozí kapitole.

Pokud chceme otevřít nový dokument, založený na šabloně LN_Zákon (v závislosti na nastavení prostředí operačního systému se může zobrazovat i koncovka .dot), v menu "Soubor" stačí zvolit položku "Nový". Na kartě "Obecné" při zatrhnuté volbě "Vytvořit nový dokument" v pravém dolním rohu karty vytvoříme nový soubor klepnutím na soubor s názvem LN_Zákon. Pro otevření nového dokumentu založeného na šabloně LN_Zákon není možné použít tlačítko "Nový" na standardním panelu nástrojů nazvaném "Standardní".

V případě, že chceme číst, upravovat, tisknout či jinak zpracovávat pomocí šablony již vytvořený dokument, stačí ho obvyklými způsoby otevřít. Pokud však chceme pomocí šablony upravovat dokument, který byl vytvořen pomocí jiné šablony nebo jiné verze této šablony, je třeba otevřít nový dokument založený na šabloně LN_Zákon a do tohoto nového dokumentu přenést text pomocí schránky, tzn. otevřít zdrojový dokument standardním způsobem, pomocí klávesové zkratky Ctrl + A vybrat celý text, vložit do schránky pomocí klávesové zkratky Ctrl + C, soubor uzavřít (v případě potřeby potvrdit, že chceme obsah schránky zachovat i po uzavření souboru), otevřít nový (cílový) dokument založený na šabloně LN_Zákon (viz otevírání souboru), a pomocí klávesové zkratky Ctrl + V vložit text ze schránky.

Součástí šablony jsou předdefinované styly a makra a na ně je navázáno 6 speciálních panelů nástrojů (přesný technický popis je uveden v kapitole 4-Technický popis). Nové panely nástrojů se po otevření dokumentu automaticky zobrazí, není nutný zásah uživatele.

Vzhledem k tomu, že při psaní a úpravách legislativních návrhů je třeba velké množství předdefinovaných stylů a pomůcek dostupných přes jednotlivá tlačítka panelů nástrojů, tlačítka byla seskupena do 6 panelů s těmito názvy:
· Šablona návrhu zákona (obsahuje nastavení stylů od stylu “ZÁKON” do stylu “Text článku”)
· Šablona návrhu zákona 2 (obsahuje nastavení stylů od stylu “(1) za (1)” do stylu “Číslo pod písmenem”)
· Šablona návrhu zákona - pozm.n. (obsahuje styly pro psaní pozměňovacích návrhů)
· Šablona návrhu zákona - pomůcky (obsahuje různé pomůcky, popsáno dále v textu)
· Šablona návrhu zákona - CELEX (obsahuje nastavení stylu “CELEX” a možnost smazání všech textů tohoto stylu)
· Šablona návrhu zákona - Návrh (obsahuje styl “Návrh” pro usnadnění zpracování legislativních návrhů jednotlivými zpracovateli)

Při zápisu a úpravě dokumentů je možné provádět úpravy stylů pomocí výběru odpovídajícího stylu (pomocí standardního panelu nástrojů Formát) a nebo pomocí tlačítek. Způsob úpravy pomocí výběru odpovídajícího stylu je určen spíše pro úpravy jednotlivých stylů, pro zápis nových částí dokumentů je lépe využít tlačítek. Mnohá tlačítka nejsou pouze propojena na provedení nastavení stylu, ale po jejich stisknutí se mnohdy vypíše i text, který je volbou stylu předurčen (a to buď jednoznačně nebo s velkou pravděpodobností).

Součástí definice mnoha stylů je též nastavení stylu textu, který by měl dle Legislativních pravidel vlády následovat po tomto stylu, pokud je to jednoznačné nebo velmi pravděpodobné.

Panely nástrojů "Šablona návrhu zákona" a "Šablona návrhu zákona 2" obsahují základní styly používané v návrhu zákona, ústavního zákona a zákona, kterým se mění zákon (novela). Tlačítka jsou umístěna na panelech dle sestupné úrovně zleva doprava, obvykle jsou svázány nadpisy, popisy, případně texty jednotlivých úrovní. Informace o rozdílech v používání jednotlivých tlačítek panelu nástrojů "Šablona návrhu zákona 2" jsou uvedeny v kapitole 4-Technický popis. Panel nástrojů "Šablona návrhu zákona - pozm.n." slouží k zápisu pozměňovacích návrhů, panel "Šablona návrhu zákona - Návrh" slouží k zápisu textu "Návrh" či "Vládní návrh", je vytvořen hlavně pro potřeby předkladatelů legislativních návrhů. Panel "Šablona návrhu zákona - CELEX" obsahuje pouze 2 tlačítka: nastavení stylu CELEX s vypsáním textu a tlačítko, které odstraní všechen text stylu CELEX z celého dokumentu. Poslední panel nazvaný "Šablona návrhu zákona - pomůcky" obsahuje různé pomůcky, které jsou součástí standardní instalace Wordu nebo jsou nově vytvořeny v rámci této šablony. Nově vytvořené jsou tyto pomůcky:
· Aktualizace polí (ikona zvoneček)
Tato pomůcka provádí aktualizaci polí ve vybrané části dokumentu, používá se např. na přečíslování paragrafů. Pokud jsou čísla jednotlivých paragrafů vytvořená pomocí tlačítka této šablony “§”, a následně jsou celé texty paragrafů včetně jejich čísla přemístěny, pak lze stisknutím tlačítka “Aktualizace polí” provést přečíslování paragrafů v celém dokumentu na vzestupnou souvislou řadu.
· Křížový odkaz
Nové tlačítko je propojené s makrem, které je součástí standardní instalace Wordu.
· Svázání
Tato pomůcka provádí ve vybrané části dokumentu nahrazení normální mezery tvrdou mezerou před jednoznakovými předložkami a spojkami (KkSsVvZzAaIiOoUu), za značkou “§” a “č.”. Tím dojde k tomu, že na koncích řádků se tato jednoznaková slova nevyskytují a dokument tak z tohoto pohledu splňuje základní typografická pravidla.
· Obnova poznámek
Tato pomůcka provádí aktualizaci poznámek pod čarou včetně úpravy jejich formátu v souladu s Legislativními pravidly vlády.
· Kontrola stylů
Tato pomůcka zkontroluje, zda dokument neobsahuje text jiných stylů než jsou speciální předdefinované styly určené pro zápis legislativních předpisů. V případě, že je nalezen neodpovídající styl, je umožněno uživateli nahradit tento styl stylem doporučeným.

Při tvorbě a úpravách dokumentu není možné používat jiné styly, než jsou předdefinovány a popsány v kapitole 4.-Technický popis.

Při úpravách šablony verze 1.1 oproti verzi 1.0 došlo k úpravě popisu několika stylů, jelikož však není šablona verze 1.0 tak rozšířená, není vytvořen žádný způsob automatické konverze upravených stylů.


4. Technický popis

Tato kapitola obsahuje základní technický popis jednotlivých tlačítek panelů nástrojů, maker, detailní nastavení stylů a popis formulářů.

4.1. Panely nástrojů

Panel “Šablona návrhu zákona” se skládá z těchto tlačítek:
· dokumentu, pokud není vybrána jeho část) styl “ZÁKON” a provede výpis textu “ZÁKON “. Svázáno s makrem “ZÁKON”).
· Zákon - název (nastaví ve vybrané části dokumentu (tj. ve vybrané části dokumentu nebo v odstavci, ve kterém stojí textový kurzor) styl “Název zákona”)
· ČÁST (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “ČÁST” a provede výpis textu “ČÁST “. Svázáno s makrem “ČÁST”).
· ČÁST - NÁZEV (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “NÁZEV ČÁSTI”)
· Hlava (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Hlava” a provede výpis textu “Hlava “. Svázáno s makrem “Hlava”).
· Hlava - Název (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Název hlavy”).
· Díl (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Díl” a provede výpis textu “Díl “. Svázáno s makrem “Díl”).
· Díl - Název (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Název dílu”)
· Oddíl (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Oddíl” a provede výpis textu “Oddíl “. Svázáno s makrem “Oddíl”).
· Oddíl - Název (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Název oddílu”)
· § (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Paragraf”, a provede vložení čísla jako titulku s číslem o jedno větším než je nejvyšší tímto způsobem vložené číslo. Toto tlačítko je pro vkládání čísla paragrafu vhodné jen v případě, pokud je tímto způsobem tvořen celý dokument (měl by být), pokud ne, je lépe nastavit styl pomocí výběru stylu. V případě, že je aplikován způsob číslování paragrafů pomocí titulku, pak je možné provést přečíslování pomocí pomůcky (tlačítka) “Aktualizace polí”. Svázáno s makrem “Paragraf”).
· Popis § (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Popis paragrafu”).
· § - Text (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Text paragrafu”).
· Čl. (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Článek” a provede výpis textu “Čl. “. Svázáno s makrem “Článek”).
· Čl. - Text (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Text článku”).

Panel nástrojů “Šablona návrhu zákona 2” obsahuje tato tlačítka:
· (1) za (1) (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “(1) za (1)”. Současně nastaví číslování od čísla 1. Svázáno s makrem “odst1_za_odst1”).
· (1) Text odstavce (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Text odstavce”. Nenastavuje číslování od 1, ale průběžně, jinak je styl stejný jako styl “(1) za (1)”)
· a) za a) (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “a) za a)”. Současně nastaví číslování od písmene a). Svázáno s makrem “a_za_a”).
· a) Text písmene (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “a) Text písmene”. Nenastavuje číslování od a), ale průběžně, jinak je styl stejný jako styl “a) za a)”).
· 1. za 1. (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “1. za 1.”. Současně nastaví číslování od 1. Je svázáno s makrem “bod1_za_bod1”).
· 1. pod a) (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Číslo pod písmenem”. Nenastavuje číslování od 1. Je svázáno s makrem “číslo_pod_písmenem”).
· Podpis_ (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Podpis_”. Podtržítko za názvem udává, že jde o rozdílný styl než standardní styl Podpis).
· funkce (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “funkce”).

Panel nástrojů (určený pro zápis pozměňovacích návrhů) “Šablona návrhu zákona - pozm.n” obsahuje tato tlačítka:
· Nadpis pozm.n. (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Nadpis pozm.n.”).
· 1. Novelizační bod v pozm.n. (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “1. Novelizační bod v pozm.n.”).
· 1. Novelizační bod (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “1. Novelizační bod”).
· 1. Text pozm.n. (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “1. Text pozm.n.”).
· A. Označení pozm.n. (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “A. Označení pozm.n.”).
· “Písmeno” (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Písmeno”).

Panel nástrojů “Šablona návrhu zákona - pomůcky” obsahuje tato tlačítka:
· AB1 (poznámka pod čarou - standardní funkce Wordu)
· Aktualizace polí (ikona zvoneček) (svázáno s procedurou “Aktualizace_polí”)
· Křížový odkaz (nové tlačítko propojené s makrem, které je standardní součástí Wordu)
· Svázání (svázáno s makrem “Svázání”)
· Obnova poznámek (svázáno s makrem “MAIN” modulu “Obnova_poznámek”)
· Co to je ? (kontextová nápověda - standardní makro Wordu)
· Automatický formát (standardní funkce Wordu)
· Kontrola stylů (svázáno s makrem Kontrola_stylů)

Pozn.: Detailní informace o použití těchto pomůcek jsou již uvedeny v kapitole 3.-Použití šablony.

Panel nástrojů pro zápis indexu CELEX “Šablona návrhu zákona - CELEX” obsahuje tato tlačítka:
· CELEX (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “CELEX”, a vypíše text “CELEX: “. Je svázáno s makrem “CELEX”)
· Odstranění CELEXu (je svázáno s procedurou Odstranění_CELEXu, která po kladně zodpovězeném kontrolním dotazu potvrzující smazání provede vymazání všech textů stylu CELEX).

Panel nástrojů “Šablona návrhu zákona - Návrh” obsahuje toto tlačítko:
· Návrh (nastaví ve vybrané části dokumentu styl “Návrh”, a umožní zpracovateli vybrat ze dvou možností výpisu textu “Návrh” a “Vládní návrh”. Svázáno s makrem “Návrh”, které volá Formulář “Výběr_návrhu”. Pokud je dokument pouze upravován, tzn. již text obsahuje, výběr volby stylu je lépe provést prostou záměnou stylů než pomocí tlačítka).

Pozn.: V kapitole 4.1 Panely nástrojů je popisovaný název stylu shodný s popisem stylů ve výběru stylů standardního panelu nástrojů “Formát”. Tyto názvy stylů se oproti standardnímu popisu liší u stylů s číslováním, je u nich uveden na začátku popisu ještě číslovací znak.

4.2. Makra

Veškerá makra jsou rozdělena do 5 modulů:

Procedura AutoOpen - při otevření dokumentu zobrazí všech 6 panelů nástrojů. Procedury ZÁKON, ČÁST, Hlava, Díl, Oddíl, §, Článek, CELEX - makra, která nastaví odpovídající styl, zapíší začátek textu nadpisu a do stavového řádku ve většině případů zobrazí jednořádkovou stručnou nápovědu. Kvůli úpravě číslování od a), 1. či 1) jsou zde též procedury a_za_a, bod1_za_bod1 a odst1_za_odst. Procedura číslo_pod_písmenem slouží pouze k nastavení odpovídajícího stylu. Procedura Aktualizace_polí - vybere celou oblast dokumentu (text) do bloku a provede aktualizaci polí. Používá se pro seřazení titulkovaných polí, např. zajistí (přečísluje) posloupnost paragrafů, pokud jsou paragrafy vkládány pomocí tlačítka “§”. Procedura Paragraf - nastaví styl “Paragraf”, vloží značku paragrafu a číslo paragrafu pomocí předem definovaného titulku. Umožňuje následné přečíslování pomocí “Aktualizace polí”.

Procedura Svázání - po jednoslabičných předložkách a spojkách, značce paragrafu a označení “č.” vkládá místo normální mezery mezeru tvrdou, dochází tedy ke svázání jednopísmenných slov se slovem dalším, výsledkem je odstranění těchto jednoslabičných slov na koncích řádek, po značce “§” a po zkratce “č.”. Procedura Odstranění_CELEXu - smaže všechen text stylu CELEX v celém dokumentu.

Procedura Kontrola_stylů - provede kontrolu použitých stylů textu a v případě, že jsou použity styly, které by neměly být v legislativních návrzích použity, umožní jejich záměnu za předdefinované styly.
4.3. Nastavení stylů

Název styluNásled.Popis stylu
NormálníNormálnípísmo: Times New Roman, 12 pt, Česky, měřítko znaku 100%, zarovnání do bloku, řádkování odstavce jednoduché, kontrola osamocených řádků, základní text
ZÁKONNázev zákonaNormální + tučné, Všechna velká, zarovnání na střed, úroveň 1
Název zákonaČÁSTNormální + tučné, zarovnání na střed, mezera před 6 pt., úroveň 1
ČÁSTNÁZEV ČÁSTINormální + Všechna velká, zarovnání na střed, mezera před 12 pt., za 6 pt., úroveň 2
NÁZEV ČÁSTI HlavaNormální + tučné, Všechna velká, zarovnání na střed, úroveň 2
HlavaNázev hlavyNormální + zarovnání na střed, mezera před 12 pt., úroveň 3
Název hlavyDílNormální + zarovnání na střed, úroveň 3
DílNázev díluNormální + zarovnání na střed, mezera před 12 pt., úroveň 4
Název díluOddílNormální + kurzíva, zarovnání na střed, , úroveň 4
OddílNázev oddíluNormální + zarovnání na střed, mezera před 12 pt.úroveň 5
Název oddíluParagrafNormální + tučné, zarovnání na střed, úroveň 5
ParagrafText paragrafuNormální + zarovnání na střed, mezera před 12 pt., úroveň 6
Text paragrafuText paragrafuNormální + odsazení: první 0,75 cm, mezera před 12 pt., úroveň 6
ČlánekText článkuNormální + zarovnání na střed, mezera před 12 pt., úroveň 6
Text článkuText článkuNormální + odsazení: první 0,75 cm, mezera před 12 pt., úroveň 6
(1) za (1)Text odstavceNormální + zúžené 0,4 pt., odsazení: první 0,75 cm, mezera před 6 pt., za 6 pt., není kontrola osamocených řádků, úroveň 7, Číslování (horní 3.,(),1,2,3,1,vlevo, 0,75, 0), Tabulátory: 0,75 cm, 1,38 cm, 1,5 cm
(1) Text odstavceText odstavceNormální + zúžené 0,4 pt., odsazení: první 0,75 cm, mezera před 6 pt., za 6 pt., není kontrola osamocených řádků, úroveň 7, Číslování (horní 4.,(),1,2,3,1,vlevo, 0,75, 0), Tabulátory: 1,38 cm, 1,5 cm
a) za a)a) za a)Normální + odsazení: předsazení 0,75 cm, není kontrola osamocených řádků, Číslování (dolní 3., ),a,b,c, a vlevo, 0 0,75), úroveň 8, tabulátory: 0,75 cm
a) Text písmeneText písmeneNormální + odsazení: předsazení 0,75 cm, Číslování Číslování (dolní 3., ),a,b,c, a vlevo, 0 0,75), Tabulátory: 0,75 cm, úroveň 8
1. za 1.1. za 1.Text písmene + odsazení: první 0,75 cm, Úroveň9, Číslování (dolní 3., .,a,b,c, a vlevo, 0 0,75), Tabulátory: 1,5 cm
1. Číslo pod písmenem1. číslo pod písmenemNormální + odsazení: zleva 0,75 cm, předsazení 0,75 cm, Číslování (dolní 3. ., 1,2,3, 1, vlevo, 0,75 cm, 1,5 cm), Tabulátory: 1,5 cm, úroveň 9
Nadpis pozm.n.NormálníNormální + písmo: 16 pt., tučné, zarovnání na střed, mezera za 6 pt.
1. Novelizační bod v pozm.n.1. novelizační bod v pozm.n.Normální+ odsazení: předsazení 1 cm, zleva 1,5 cm, mezera před 12 pt., Číslování (dolní 3., ., 1,2,3, 1, vlevo, 0 cm, 1,5 cm), Tabulátory: 2,5 cm
1. Novelizační bod1. Novelizační bodNormální + odsazení: předsazení 0,75 cm, mezera před 24 pt, za 6 pt., Číslování (spodní 3., ., 1,2,3, 1, vlevo, 0 cm, 1 cm), Tabulátory: 1 cm, 1,5 cm
1. Text pozm.n.1. Text pozm.n.Normální + odsazení: zleva 0,75 cm, předsazení 0,75 cm, mezera za 6 pt., Číslování (dolní 3., . 1,2,3, 1, vlevo, 0 cm, 0,75 cm), Tabulátory: 1,5 cm
A. označení pozm.n.A. označení pozm.n.Normální + tučné, odsazení: předsazení 0,75 cm, mezera za 6 pt., Číslování (dolní 3., ., A,B,C, A, vlevo, 0 cm, 0,75 cm), tabulátory: 0,75 cm
”Písmeno””Písmeno”Normální + odsazení: předsazení 0,75 cm
Podpis_funkceNormální + zarovnání na střed, mezera před 36 pt.
funkcefunkceNormální + zarovnání na střed
Popis paragrafuNormálníParagraf
NávrhZÁKONNormální + rozšířené 2 pt., zarovnání na střed, mezera za 12 pt., úroveň 1
Text poznámky pod čarouText poznámky pod čarouNormální + písmo: 10 pt, odsazení: předsazení 0,75 cm, Tabulátory: 0,75 cm
CELEXCELEXNormální + písmo: 10 pt, kurzíva, mezera před 3 pt


Pozn.: U stylů, které jsou svázány s číslováním, je vypsáno i nastavení číslování ve zkráceném tvaru.

4.4. Formuláře

V šabloně LN_Zákon jsou použity 2 formuláře:


Čl. II
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tato změna Legislativních pravidel vlády nabývá účinnosti dnem 1. září 2002, s výjimkou ustanovení čl. 2 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, ve znění této změny, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
2. Bod 1 nevylučuje použití elektronických šablon předepsaných touto změnou Legislativních pravidel vlády i před 1. lednem 2003. Pokud byly návrhy právních předpisů vypracovány do 1. ledna 2003 bez použití předepsané elektronické šablony, lze je předložit v podobě, v jaké byly vypracovány.