Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-12-03

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. prosince 2001 č. 1299

o změně usnesení vlády z 30. května 2001 č. 532,
k návrhu na zavedení Ceny Jaroslava Jandy
za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

m ě n í usnesení vlády z 30. května 2001 č. 532, k návrhu na zavedení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky, tak, že se v příloze uvedeného usnesení - Statut Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

1. v preambuli slova "Klubu BOOSS/Klub Bezpečnosti, obrany a ochrany společnosti a státu/" nahrazují slovy "Asociace BOOSS/Asociace pro bezpečnost, obranu a ochranu společnosti a státu",

2. článek 1 odst. 2 nahrazuje slovy "Cenu uděluje Bezpečnostní rada státu v březnu u příležitosti vstupu České republiky do Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO).",

3. v článku 1 odst. 4 nahrazují slova "31. březnu" slovy "30. září",

4. v článku 1 odst. 5 nahrazují slova "15. června" slovy "15. prosince",

5. v článku 1 odst. 6 nahrazují slova "15. září" slovy "31. lednu",

6. v článku 1 se vkládá nový odst. 7 s textem: "7. Vyhlášení ročníku 2002, spolu s jeho podmínkami, se uskuteční k 15. prosinci 2001.",

7. v článku 3 odst. 2 nahrazují slova "tří dalších členů" slovy "pěti dalších členů" a slova "vedoucí sekretariátu" slovy "ředitel sekretariátu",

8. v článku 3 odst. 8 nahrazují slova "Klubem BOOSS" slovy "Asociací BOOSS".