Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-11-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. listopadu 2001 č. 1257

ke Zprávě o připravenosti České republiky
k převzetí schengenského acquis


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

Vl á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis obsaženou v části III předloženého materiálu;

II. s c h v a l u j e

1. Harmonogram úkolů k zajištění připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis obsažený v části IV předloženého materiálu (dále jen "Harmonogram") a upřesněný podle připomínek vlády,

2. Seznam orgánů oprávněných přímo vyhledávat a pořizovat záznamy zařazené do schengenského informačního systému obsažený v části V předloženého materiálu;

III. u r č u j e Policejní prezidium České republiky jako orgán odpovědný za zřízení

1. národní sekce schengenského informačního systému,

2. kanceláře SIRENE,

3. národního ústředního orgánu (kanceláře VISION) odpovědného za konzultaci s ostatními ústředními orgány smluvních stran;

IV. u k l á d á věcně příslušným ministrům, věcně příslušným vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, řediteli Bezpečnostní informační služby a Národního bezpečnostního úřadu plnit úkoly stanovené v Harmonogramu,

V. d o p o r u č u j e předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů plnit úkoly stanovené v Harmonogramu.


Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři vnitra, spravedlnosti, financí,
zdravotnictví, dopravy a spojů,
obrany, zemědělství,
životního prostředí,
ředitel Bezpečnostní informační služby,
ředitel Národního bezpečnostního úřadu


Na vědomí:
předseda Úřadu
pro ochranu osobních údajů