Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-11-07

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161 + P

o Statutu Rady vlády pro evropskou integraci

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. m ě n í

1. usnesení vlády ze 14. února 2001 č. 151, k návrhu na změnu usnesení vlády ze dne 13. prosince 1999 č. 1333, k návrhu změn v institucionálním zajištění integrace České republiky do Evropské unie, tak, že se zrušuje příloha uvedeného usnesení, Statut a Jednací řád Výboru vlády pro evropskou integraci,

2. usnesení vlády z 16. září 1998 č. 610, o Jednacím řádu vlády, ve znění usnesení vlády z 22. května 2000 č. 506, usnesení vlády z 13. září 2000 č. 913 a usnesení vlády z 10. ledna 2001 č. 53, tak, že se v příloze uvedeného usnesení, Jednací řád vlády

a) v čl. II odst. 1 vypouští slova "(dále jen "Výbor")",

b) v čl. II odst. 1 a 3, čl. III odst. 7 a v čl. V odst. 5 a 6 nahrazuje slovo "Výbor" slovy "Rada vlády pro evropskou integraci";

II. s c h v a l u j e Statut Rady vlády pro evropskou integraci, uvedený v příloze tohoto usnesení.

S t a t u t
Rady vlády pro evropskou integraci

Článek I
Úvodní ustanovení

(1) Rada vlády pro evropskou integraci (dále jen "Rada") je stálým odborným, poradním, koordinačním a iniciativním orgánem vlády v oblasti přípravy České republiky na členství v Evropské unii.

(2) Rada je nástupcem Výboru vlády pro evropskou integraci, který byl zřízen usnesením vlády z 9. listopadu 1994 č. 631, o institucionálním zajištění procesu integrace České republiky do Evropské unie, včetně harmonizace právního řádu České republiky s právem Evropské unie.

Článek II
Působnost Rady

(1) Rada se zabývá otázkami převážně koncepčního a strategického charakteru a koordinuje a vyhodnocuje přípravu České republiky na členství v Evropské unii.

(2) Rada vykonává zejména tyto činnosti v oblastech působnosti vlády:

Článek III
Složení Rady

(1) Rada má 12 členů, kterými jsou předseda Rady, výkonný místopředseda Rady a další členové Rady.

(2) Členy Rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Rady.

(3) Předsedou Rady je předseda vlády.

(4) Výkonným místopředsedou Rady je místopředseda vlády pro zahraniční a bezpečnostní politiku a ministr zahraničních věcí.

(5) Dalšími členy Rady jsou:

a) 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,

b) místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády,

c) místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu,

d) ministr financí,

e) ministr pro místní rozvoj,

f) ministr spravedlnosti,

g) ministr vnitra,

h) ministr zemědělství,

i) ministr životního prostředí,
(6) Zasedání Rady se účastní nečlenové Rady za podmínek stanovených v článku III odst. 4. Jednacího řádu Rady. Nečleny Rady jsou ostatní členové vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, guvernér České národní banky, vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích a ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Článek IV
Předseda Rady, výkonný místopředseda Rady a předsednictvo Rady

(1) Předseda Rady:

a) svolává zasedání a řídí jednání Rady,

b) předkládá vládě materiály obsahující rozhodnutí Rady,

e) může své pravomoci delegovat na výkonného místopředsedu Rady.

(2) Výkonný místopředseda Rady:

b) řeší meziresortní spory,

c) předkládá Radě ke schválení návrh plánu činnosti Rady na kalendářní rok,

d) navrhuje body programu zasedání Rady v souladu s plánem činnosti Rady,

e) předkládá předsedovi Rady návrhy usnesení Rady,

g) schvaluje zápis ze zasedání Rady,

h) iniciuje pořádání seminářů vlády s integrační tématikou.

(3) Předsednictvo Rady:

d) předsednictvo Rady informuje předsedu Rady o všech zásadních otázkách, kterými se zabývá,

e) zasedání předsednictva Rady se konají podle potřeby, zpravidla před zasedáním Rady.

Článek V
Členové Rady

(1) Členové Rady:

a) se účastní zasedání Rady a aktivně se podílejí na její práci,

b) jsou povinni plnit závěry z jednání Rady,

(2) Místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády Radu pravidelně informuje o návrzích zákonů, které se týkají přípravy na členství České republiky v Evropské unii a v souvislosti s nimi o stavu legislativního procesu.

Článek VI
Výbory Rady

(1) Rada zřizuje podle potřeby z řad svých členů stálé výbory. K práci ve výboru mohou být přizváni i externí spolupracovníci.

(2) O zřízení a zrušení výboru rozhoduje Rada. Předsedou výboru může být jen člen Rady. Výbory musí být vyjmenovány ve statutu Rady.

(3) Rada má Pracovní výbor pro integraci České republiky do Evropské unie (dále jen "Pracovní výbor"), který pověřuje zajištěním realizace opatření a úkolů stanovených Radou. Pracovní výbor je hlavním pracovním koordinačním orgánem, který zajišťuje plnění úkolů souvisejících s přípravou České republiky na členství v Evropské unii. Pracovní výbor byl zřízen na základě usnesení vlády z 9. listopadu 1994 č. 631, pod názvem Pracovní výbor pro provádění Evropské dohody.

(4) Rada schvaluje Statut a Jednací řád Pracovního výboru.

Článek VII
Pracovní skupiny

(1) Rada může podle potřeby zřizovat dočasné pracovní skupiny. Mohou být zřízeny "uvnitř" výboru i "napříč" výbory Rady. Pracovní skupiny nemají vlastní statut.

(2) Pracovní skupiny zřizuje a zrušuje předseda Rady, zpravidla na návrh členů Rady. Předsedou (vedoucím) pracovní skupiny může být jen člen Rady. K práci v pracovní skupině mohou být přizváni i externí spolupracovníci.

(3) Pracovní skupiny se zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady, zejména připravují podklady pro zasedání Rady.

Článek VIII
Sekretariát Rady

(1) Činnost Rady zabezpečuje sekretariát Rady, který je organizační součástí Úřadu vlády. Funkci sekretariátu Rady vykonává odbor evropské integrace Úřadu vlády v součinnosti se sekcí evropské integrace Ministerstva zahraničních věcí.

(2) Sekretariát Rady plní zejména následující úkoly:

a) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady,

b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady,

c) sleduje a vyhodnocuje plnění závěrů ze schůzí Rady,

d) ve spolupráci se členy Rady sestavuje plán činnosti Rady na kalendářní rok,

f) vyhotovuje usnesení Rady a předkládá je k odsouhlasení předsedovi Rady,

h) aktualizuje informace o činnosti Rady zveřejňované na www stránce Úřadu vlády,

i) sčítá hlasy při hlasování na zasedání Rady.

(3) Za plnění úkolů sekretariátu Rady odpovídá a jeho činnost řídí ředitel sekretariátu Rady, kterým je ředitel odboru evropské integrace Úřadu vlády.

Článek IX
Náklady na činnost

(1) Náklady na činnost Rady jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu vlády.

(2) Odměna přísluší expertovi, který není zaměstnancem veřejné správy, pokud pro Radu prokazatelně vykonal práci na objednávku (například smlouvou o dílo), nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti). Odměňování se řídí platnými předpisy a řeší se cestou sekretariátu Rady.

Článek X
Jednací řád

Jednací řád Rady je vnitřním předpisem Rady a upravuje způsob jednání Rady. Jednací řád Rady, jeho změny a doplňky, schvaluje Rada.

Článek XI
Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje vláda.

(2) Tento statut je přístupný veřejnosti na www stránce Úřadu vlády a v sídle Úřadu vlády. Na www stránce se zveřejňuje vždy úplné platné znění statutu.

(3) Jednání Rady se zpravidla konají v budově Úřadu vlády.

(4) Tento statut nabývá účinnosti dne 7. listopadu 2001.