Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-11-07

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. listopadu 2001 č. 1160 + P

o Statutu Českého statistického úřadu

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. z r u š u j e Statut Českého statistického úřadu, schválený usnesením vlády České republiky z 1. července 1988 č. 202, k návrhům statutů ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky;

II. s c h v a l u j e Statut Českého statistického úřadu, uvedený v příloze tohoto usnesení.
S t a t u t

Českého statistického úřadu

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tento statut upravuje v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, postavení Českého statistického úřadu (dále jen "Úřad"), jeho hlavní úkoly, organizaci, hospodaření a vztah k veřejnosti, k ostatním orgánům státní správy a územní samosprávy.

Článek 2
Zřízení, postavení a sídlo Úřadu

1. Úřad je ústředním orgánem státní správy České republiky.

2. Úřad byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (§ 2, odst.1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

3. Sídlem Úřadu je Praha. V jednotlivých krajích jsou zřízeny Krajské reprezentace, které mají postavení vnitřní organizační jednotky, ve smyslu § 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Poslání Úřadu

1. Základním posláním Úřadu je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích částí. K tomu účelu Úřad vyvíjí na základě osvojených vědeckých poznatků a vlastní výzkumné a vývojové činnosti metody a nástroje pro zachycení stávajících a nových jevů a procesů ve společnosti, včetně jejich vzájemných vztahů a podmíněností. Získaná statistická data analyzuje a údaje o směrech vývoje porovnává s mezinárodním vývojem. Zajišťuje srovnatelnost (věcnou, metodickou a časovou) statistických dat ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Poskytuje komplexní statistické podklady a zajišťuje úplnou harmonizaci metodických nástrojů, zásad a předpisů s platností pro celou státní statistickou službu České republiky s předpisy Evropské unie.

2. Úřad vede statistické registry (registr ekonomických subjektů, registr sčítacích obvodů, zemědělský registr, registr ubytovacích zařízení), sloužící statistickým účelům celé státní statistické služby České republiky. Pro poskytování údajů z těchto registrů platí ustanovení § 20 odst. 5 a 6 a § 20d zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Úřad připravuje a aktualizuje na základě soustavného studia mezinárodních odborných poznatků soustavy jednotlivých dílčích metodických nástrojů (zejména statistické klasifikace a číselníky, metodické popisy statistických ukazatelů, systém metadat, matematickostatistické metody pro statistické účely) a zajišťuje jejich mezinárodní srovnatelnost.

4. Úřad koordinuje státní statistickou službu v rámci České republiky.

5. Úřad v souladu s platnými zákony (zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) zajišťuje nezávislé zpracování a publikování výsledků voleb a referenda.

6. Výsledky své činnosti Úřad zveřejňuje formou publikací, na elektronických nosičích a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup (internet).

7. Úřad zajišťuje zpravodajskou povinnost za Českou republiku vůči mezinárodním vládním organizacím na úseku oficiální statistiky.

Článek 4
Zásady činnosti Úřadu

1. Při výkonu svých činností se Úřad řídí právními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které byly uveřejněny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, tímto statutem a usneseními vlády.

2. Úřad plně respektuje zásadu nezávislosti a nestrannosti statistické služby.

3. Úřad důsledně dbá na zajištění důvěrnosti veškerých individuálních dat, která získal v rámci vlastních statistických zjišťování, ze zjišťování prováděných jinými pracovišti státní statistické služby a z administrativních zdrojů. Veškerým získaným údajům poskytuje ochranu a používá je výhradně pro statistické účely.

4. Při vytváření statistických informací postupuje Úřad tak, aby nebyla narušena objektivita dat.

5. Úřad poskytuje statistické informace podle § 18 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

6. Úřad dbá na to, aby veškeré používané zásady, metody a nástroje byly jasně a srozumitelně definovány a aby byly transparentní a přístupné pro kontrolu objektivnosti vytvářených informací.

7. Úřad při své činnosti plně respektuje základní principy oficiální statistiky přijaté Statistickou komisí Organizace spojených národů.

8. Úřad je odborným garantem veškeré metodiky státní statistické služby na území České republiky.

Článek 5
Zásady hospodaření Úřadu

1. Majetek, s nímž Úřad hospodaří, je ve vlastnictví státu.

2. Úřad je podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, organizační složkou státu se samostatnou kapitolou státního rozpočtu.

Článek 6
Orgány Úřadu

1. V čele Úřadu stojí předseda, kterého jmenuje na návrh vlády prezident republiky. Předseda Úřadu jedná jménem Úřadu ve všech věcech. Předseda Úřadu jmenuje jednoho nebo více svých zástupců a určí rozsah jejich pravomocí.

2. Poradním orgánem Úřadu je podle ustanovení § 6 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, Česká statistická rada, v jejímž čele stojí předseda Úřadu.

3. Poradními orgány předsedy Úřadu jsou: porada vedení, kolegium a regionální rada. Působnost a složení poradních orgánů předsedy Úřadu upravuje jednací řád poradních orgánů předsedy Úřadu.

4. Předseda Úřadu může podle potřeb Úřadu zřizovat komise, které se řídí svými statuty.

Článek 7
Struktura Úřadu

1. Činnost Úřadu je rozdělena do sektorů, v jejichž čele stojí předseda Úřadu nebo zástupci předsedy Úřadu.

2. Jednotlivé sektory se dále člení na sekce, které řídí vrchní ředitelé.

3. Každá sekce se skládá nejméně ze dvou odborů. Jednotlivé odbory vedou ředitelé odborů. Postavení odboru má i samostatné oddělení.

4. Odbory se člení na oddělení, případně referáty, řízené vedoucími.

5. V čele Krajské reprezentace stojí ředitel.

6. Všechny uvedené vedoucí zaměstnance jmenuje předseda Úřadu.

7. Pracovní náplň, vztahy jednotlivých útvarů a pravomoci jejich vedoucích, upravuje organizační řád Úřadu, vydávaný předsedou Úřadu.

8. Za účelem zajištění vnitřní činnosti Úřadu vydává předseda Úřadu vnitřní předpisy formou řádů, směrnic a rozhodnutí.

Článek 8
Vztahy Úřadu k ostatním orgánům státní správy a územní samosprávy

1. Úřad organizuje a koordinuje přípravu Programu statistických zjišťování. Program projednává Česká statistická rada a je vydáván vyhláškou ve Sbírce zákonů.

2. Úřad vytváří jednotné, mezinárodně harmonizované metodické nástroje a pravidla, která jsou závazná pro všechna pracoviště státní statistické služby a respondenty statistických zjišťování. Orgány státní správy a územní samosprávy využívají registry zřízené a spravované Úřadem v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Úřad spolupracuje s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými pracovišti, odbornou veřejností i se zástupci zpravodajských jednotek a vytváří podmínky k součinnosti s nimi.

4. Úřad koordinuje poskytování dat a informací státní statistické služby mezinárodním institucím i stanoviska České republiky, týkající se státní statistické služby na mezinárodní úrovni. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi a jinými institucemi.

5. Úřad poskytuje na vyžádání podklady pro orgány státní správy a územní samosprávy.

Článek 9
Vztah Úřadu k veřejnosti

1. Úřad poskytuje veřejnosti informace z veřejně přístupných částí registrů jím zřízených a spravovaných podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

2. Úřad poskytuje veřejnosti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Při provádění statistických zjišťování se vůči fyzickým a právnickým osobám Úřad řídí hledisky potřebnosti a hospodárnosti těchto zjišťování. Dbá především na to, aby zatěžování zpravodajských jednotek a náklady na tato zjišťování nepřekročily nezbytně nutnou a objektivně zdůvodněnou míru.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se statut Českého statistického úřadu, schválený usnesením vlády České republiky z 1. července 1988 č. 202, k návrhu statutů ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.

2. Tento statut nabývá účinnosti dne 7. listopadu 2001.