Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-10-15

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. října 2001 č. 1057 + P

k návrhu Statutu Rady vlády České republiky
- Meziresortní protidrogové komise


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. z r u š u j e přílohu č. 3 (Statut Meziresortní protidrogové komise) usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 208, ke Zprávě o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996 ve znění usnesení vlády ze 4. listopadu 1998 č. 719;

II. s c h v a l u j e Statut Rady vlády České republiky - Meziresortní protidrogové komise, uvedený v příloze tohoto usnesení.
Statut
Rady vlády České republiky – Meziresortní protidrogové komise

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Rada vlády ČR – Meziresortní protidrogová komise (dále jen "MPK") je stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti protidrogové politiky.

(2) MPK byla zřízena vládou České republiky usnesením č. 275 ze dne 26. května 1993, (navazující usnesení vlády č. 446 ze dne 18. srpna 1993, č. 163 ze dne 15. března 1995, č. 208 ze dne 9. dubna 1997 a č. 719 ze dne 4. listopadu 1998).
Článek 2
Působnost

(1) MPK soustřeďuje, projednává a předkládá vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování jednotné protidrogové politiky vlády a koordinuje plnění úkolů Národní strategie protidrogové politiky ČR na mezinárodní, centrální, krajské a místní úrovni.

(2) MPK dále zejména

(3) MPK koordinuje postup při ochraně před problémy působenými omamnými a psychotropními látkami a spolupracuje zejména s
a) orgány státní správy, d) orgány obce v samostatné působnosti,
e) nestátními neziskovými organizacemi.
Článek 3
Složení MPK

(1) MPK má 8 členů, kterými jsou předseda, výkonný místopředseda a další členové.

(2) Předsedou MPK je předseda vlády.

(3) Výkonného místopředsedu MPK jmenuje a odvolává předseda. Je jím ministr vlády, který následně odpovídá za protidrogovou politiku a zajistí nadresortní přístup vlády k protidrogové politice, obvykle ministr bez portfeje.

(4) Dalšími členy MPK jsou:
(5) Funkční období členů MPK je totožné s funkčním obdobím vlády.

(6) Pokud byl člen MPK jmenován v průběhu funkčního období vlády, skončí jeho funkční období zároveň s koncem funkčního období vlády. Počet opakovaných jmenování není omezen, pokud není omezení dáno zákonem.

(7) Členství v MPK automaticky končí ukončením výkonu funkce.

Článek 4
Předseda MPK

(1) Předseda MPK odpovídá za činnost MPK vládě.

(2) Předseda MPK svolává a řídí jednání MPK. Jednání MPK se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

(3) Předseda MPK dále zejména
(4) Po dobu jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření zastupuje předsedu MPK výkonný místopředseda MPK.
Článek 5
Členové MPK

(1) Členové MPK jsou povinni účastnit se jednání MPK.

(2) Členové MPK mají právo předkládat MPK návrhy a podílet se na jejím jednání. Mají právo účastnit se jakékoliv práce či jednání výborů a pracovních skupin MPK.

(3) Pokud se člen MPK nemůže jednání MPK účastnit, je jeho povinností omluvit se předem předsedovi MPK.

(4) V případě nemoci nebo jiných důvodů zvláště hodných zřetele může člen MPK vyslat na její jednání svého náměstka či jiného zaměstnance téhož úřadu (dále jen "zástupce"). Zástupce se musí nejpozději před započetím jednání MPK prokázat písemným zmocněním, podepsaným zastupovaným členem MPK.

(5) Zástupce hlasuje jen tehdy, když jej zastupovaný člen hlasováním k jednotlivým bodům výslovně pověřil.
Článek 6
Výbory MPK

(1) MPK zřizuje výbory. K práci ve výboru mohou být přizváni i externí spolupracovníci.

(2) Výbory musí být vyjmenovány ve Statutu MPK. Návrh na zřízení a zrušení výboru předkládá MPK vládě spolu s návrhem na příslušnou úpravu statutu.

(3) MPK má Výbor zástupců resortů a Výbor pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku.

(4) Výbor zástupců resortů zejména
(5) Výbor pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku zejména projednává žádosti o poskytnutí finančních dotací a navrhuje MPK jejich poskytnutí.

(6) Každý výbor má svůj statut, který podléhá schválení MPK.
Článek 7
Pracovní skupiny

(1) MPK podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny. Pracovní skupiny nemají vlastní statut.

(2) Pracovní skupiny zřizuje a ruší předseda MPK zpravidla na návrh členů MPK. K práci v pracovní skupině mohou být přizváni i externí spolupracovníci.

(3) Pracovní skupiny se zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti MPK, zejména připravují podklady pro jednání MPK, popř. pro výbory.
Článek 8
Externí spolupráce

(1) MPK může prostřednictvím svých členů požádat o spolupráci zaměstnance státní správy, popř. externí odborníky (dále jen "experti").

(2) Experti se mohou na pozvání předsedy MPK účastnit jednání MPK buďto ad hoc k určité problematice, nebo se mohou účastnit práce ve výborech a pracovních skupinách.
Článek 9
Sekretariát MPK

(1) Činnost MPK (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje sekretariát MPK (dále jen "sekretariát"), který je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.

(2) Sekretariát zejména
(3) Za plnění úkolů sekretariátu odpovídá a jeho činnost řídí ředitel sekretariátu. Ředitele sekretariátu do funkce jmenuje a odvolává na návrh předsedy MPK vedoucí Úřadu vlády.

(4) Ředitel sekretariátu se účastní jednání MPK s hlasem poradním. Řídí činnost sekretariátu v souladu s pokyny předsedy MPK.

(5) Ředitel sekretariátu zastupuje Českou republiku v odborných mezinárodních institucích zabývajících se mezinárodními programy prevence a léčby užívání drog (např. Pompidou Group Rady Evropy, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti, Komise OSN pro narkotika, Program PHARE Evropské unie). V případě potřeby může jmenovat další osoby pro spolupráci s uvedenými mezinárodními institucemi.
Článek 10
Náklady na činnost a odměny

(1) Běžné náklady na činnost MPK jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu vlády České republiky. Odborná činnost dle schválených programů protidrogové politiky je financována z prostředků státního rozpočtu, kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou politiku. Jednání MPK i jejích výborů a pracovních skupin se konají v zařízeních tohoto úřadu, v odůvodněných případech mimo zařízení tohoto úřadu.

(2) Na návrh předsedy MPK může být přiznána náhrada cestovních výdajů a/nebo odměna za vykonanou práci expertovi, který s MPK spolupracuje. Pro tyto náhrady a odměny platí stejný administrativní režim jako pro pracovníky státní správy.
Článek 11
Jednací řád

(1) Způsob jednání MPK upravuje jednací řád MPK. Jednací řád MPK, jeho změny a doplňky, podléhají schválení MPK.

(2) Výbory MPK mají samostatné jednací řády, které podléhají schválení MPK.

(3) Pracovní skupiny jednají zpravidla neformálně a rozhodují konsensuálně. Pokud je to třeba, řídí se přiměřeně jednacím řádem MPK, případně jednacím řádem výboru, v jehož rámci působí. Předseda MPK rozhoduje při zřízení pracovní skupiny o tom, kterým jednacím řádem se bude skupina řídit.
Článek 12
Závěrečná ustanovení

(1) Tento Statut nabyl účinnosti dne 15. října 2001, na základě schválení vládou usnesením č. 1057 ze dne 15. října 2001.

(2) Změny a doplňky Statutu podléhají schválení vládou.

(3) Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce Úřadu vlády (www.vlada.cz) a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu.