Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-10-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. října 2001 č. 1034 + P

o zřízení Rady vlády pro národnostní menšiny

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. z ř i z u j e ve smyslu § 6 odst. 3 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, Radu vlády pro národnostní menšiny (dále jen "Rada");

II. z r u š u j e usnesení vlády z 11. května 1994 č. 259, o schválení Statutu Rady pro národnosti vlády České republiky, ve znění usnesení vlády z 9. září 1998 č. 580;

III. s c h v a l u j e Statut Rady, obsažený v příloze tohoto usnesení;

IV. o d v o l á v á ke dni 10. října 2001 pana MUDr. Jana J a ř a b a z funkce předsedy Rady pro národnosti vlády České republiky;

V. j m e n u j e s účinností od 11. října 2001 místopředsedu vlády a předsedu Legislativní rady vlády předsedou Rady;

VI. u k l á d á

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí a ministrům financí, kultury, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a spravedlnosti předložit do 15. října 2001 předsedovi Rady návrh na jmenování zástupců jimi řízených ministerstev do Rady;

2. předsedovi Rady předložit do 31. října 2001 vládě návrh na jmenování členů Rady; VII. d o p o r u č u j e

1. vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky předložit do 15. října 2001 předsedovi Rady návrh na jmenování zástupce Kanceláře prezidenta republiky do Rady,

2. Veřejnému ochránci práv předložit do 15. října 2001 předsedovi Rady návrh na jmenování zástupce Kanceláře Veřejného ochránce práv do Rady.


Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
místopředseda vlády a
předseda Legislativní rady vlády a
předseda Rady vlády
pro národnostní menšiny,
ministři financí, kultury,
školství, mládeže a tělovýchovy,
spravedlnosti, vnitra


Na vědomí:
Veřejný ochránce práv

S t a t u t
Rady vlády pro národnostní menšiny

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Rada vlády pro národnostní menšiny (dále jen "Rada") je stálým poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků.

2) Rada je zřízena v souladu se zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (dále jen "zákon").
Článek 2
Působnost Rady

1) Rada v rámci své působnosti sleduje dodržování Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, zákonů a dalších právních norem ve vztahu k příslušníkům národnostních menšin. Působnost Rady je vymezena zákonem, nařízením vlády, statutem a usneseními vlády.

2) Rada
3) Rada ve spolupráci s

Článek 3
Složení Rady

1) Rada má 29 členů, kterými jsou předseda Rady, místopředseda (místopředsedové) Rady a další členové Rady. Nejméně polovinu z celkového počtu členů Rady tvoří zástupci národnostních menšin, kteří byli navržení sdruženími příslušníků národnostních menšin.

2) Členy Rady jsou
(vi) romské (3),
(vii) rusínské (1), (x) slovenské (3),
3) Předsedu Rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Předsedou Rady je člen vlády, zpravidla místopředseda vlády.

4) Členy Rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Rady:
5) Místopředsedu Rady jmenuje a odvolává předseda Rady po projednání v Radě. Jeden místopředseda Rady je z řad zástupců veřejné moci a druhý z řad zástupců národnostních menšin.

6) Členství v Radě zanikne odstoupením člena nebo jeho úmrtím. Bezprostředně po odstoupení o tom předseda Rady informuje instituci, která odstupujícího člena nominovala, a zároveň v souladu s odst. 4 písm. a) až d) vyzve příslušnou instituci k předložení návrhu kandidáta na jmenování členem Rady na uvolněný post.

7) Funkční období členů Rady se kryje s funkčním obdobím vlády. Počet opakovaných jmenování je omezen na dvě funkční období po sobě navazující.

8) Členství v Radě je nezastupitelné.
Článek 4
Předseda Rady


1) Předseda Rady stojí v čele Rady a odpovídá vládě za její činnost.

2) Předseda Rady svolává a řídí jednání Rady. Jednání Rady se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Na návrh jedné třetiny členů Rady svolá předseda Rady mimořádné jednání Rady tak, aby se uskutečnilo do tří týdnů od podání návrhu.

3) Předseda Rady dále zejména
c) předkládá materiály Rady pro jednání schůze vlády,

d) podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Rady,

e) předkládá členům Rady ke schválení plán práce Rady a k projednání návrhy materiálů Rady,

f) jmenuje a odvolává předsedy a místopředsedy výborů, vedoucí pracovních skupin a tajemníka Rady,

g) rozhoduje o pozvání hostů na jednání Rady,

h) uděluje souhlas k přizvání expertů jako stálých spolupracovníků výborů Rady a pracovních skupin Rady.

4) Po dobu nepřítomnosti předsedy Rady ho zastupuje v rozsahu jeho kompetencí jím pověřený místopředseda Rady.
Článek 5
Členové Rady

1) Členové Rady jsou povinni účastnit se jednání Rady a schůzí či jednání výborů a pracovních skupin, do kterých jsou zařazeni.

2) Členové Rady mají právo předkládat Radě návrhy a účastnit se jakéhokoli jednání výborů a pracovních skupin Rady.

3) Členové Rady mají právo navrhnout doplnění programu jednání Rady.

4) Neúčast na jednání Rady je nutno předem písemně omluvit prostřednictvím sekretariátu Rady. Nepřítomný člen Rady může případně zaslat vyjádření k jednotlivým bodům programu jednání Rady. S jeho vyjádřením je Rada seznámena. Písemné vyjádření nepřítomného člena Rady nelze považovat za hlasování.

5) Na písemnou žádost člena Rady a se souhlasem předsedy Rady se může jednání Rady zúčastnit pověřený zástupce jako host. Z pověření člena Rady tlumočí jeho stanovisko. Pověřený zástupce nemá hlasovací právo.
Článek 6
Výbory Rady

1) Rada zřizuje podle potřeby z řad svých členů stálé výbory (dále jen "výbor"). K práci ve výboru mohou být přizváni i externí spolupracovníci.

2) O zřízení, zrušení a složení výborů rozhoduje Rada na návrh předsedy Rady. Předsedou výboru může být pouze člen Rady.

3) Za činnost výboru odpovídá jeho předseda.

4) Při plnění úkolů spolupracuje předseda výboru se sekretariátem Rady.

5) Rada zřizuje zejména tyto výbory:
6) Výbory zejména
7) Každý výbor má svůj statut, který schvaluje Rada. Ve statutu výboru je kromě jiného uvedeno, zda se jednání výboru řídí jednacím řádem Rady, nebo zda výbor jedná podle vlastního jednacího řádu.
Článek 7
Dočasné pracovní skupiny

1) Rada může podle potřeby zřizovat dočasné pracovní skupiny. Pracovní skupiny se zřizují k řešení aktuálních úkolů v působnosti jednoho či obou výborů nebo dílčích otázek v působnosti Rady. Pracovní skupiny nemají vlastní statut.

2) O zřízení, zrušení a složení pracovní skupiny rozhoduje Rada na návrh člena Rady, případně ředitele sekretariátu Rady.

3) Vedoucím pracovní skupiny může být pouze člen Rady. K práci v pracovní skupině mohou být přizváni i externí spolupracovníci.

4) Za činnost pracovní skupiny odpovídá její vedoucí.

5) Při plnění úkolů spolupracuje vedoucí pracovní skupiny se sekretariátem Rady.

Článek 8
Externí spolupráce

1) Rada může požádat o jednorázovou či dlouhodobou spolupráci zaměstnance státní správy či odborníky (dále jen "experti"), kteří svými znalostmi a zkušenostmi mohou napomoci při řešení příslušných úkolů.

2) Z rozhodnutí předsedy Rady se mohou experti zúčastnit jednání Rady jako hosté
Článek 9
Sekretariát Rady

1) Činnost Rady, včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin, zabezpečuje sekretariát Rady, který je organizačním útvarem Úřadu vlády.

2) Sekretariát zejména
3) Za plnění úkolů sekretariátu Rady odpovídá a činnost sekretariátu řídí ředitel sekretariátu Rady. Ředitele sekretariátu Rady do funkce jmenuje a odvolává vedoucí Úřadu vlády na návrh předsedy Rady.

4) Ředitel sekretariátu Rady zejména
5) Ředitel sekretariátu Rady může navrhnout předsedovi Rady zřízení funkce tajemníka Rady s tím, že stanoví vymezení jeho působnosti. Tajemníka Rady jmenuje a odvolává předseda Rady na návrh ředitele sekretariátu Rady.

6) Sekretariát zajišťuje zveřejňování vládou schválených souhrnných zpráv Rady o postavení národnostních menšin na území České republiky, aktualizované informace o Radě a o výstupech z její činnosti, včetně přehledu dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na aktivity národnostních menšin za předešlý rozpočtový rok, na www stránce Rady, serveru Úřadu vlády.
Článek 10
Náklady na činnost a odměny

1) Náklady na činnost Rady a jejích orgánů jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu vlády. Jednání Rady i jejích výborů a dočasných pracovních skupin se konají zpravidla v prostorech poskytnutých Úřadem vlády.

2) Členové Rady mají nárok na úhradu prokazatelných cestovních nákladů vynaložených v souvislosti s činností Rady, výborů nebo dočasných pracovních skupin, v souladu s platnými právními předpisy. Pracovní cesty schvaluje ředitel sekretariátu Rady.

3) Členové Rady nemají nárok na plat za výkon funkce člena Rady, výborů nebo dočasných pracovních skupin.

4) Odměna přísluší v souladu s platnými předpisy těm členům Rady, kteří nejsou zaměstnanci státní ani veřejné správy, za práci, kterou pro Radu prokazatelně vykonávají na objednávku (tedy jako službu) nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (například dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Výši odměny navrhuje předseda Rady a schvaluje vedoucí Úřadu vlády.

5) Na návrh předsedy Rady může být přiznána náhrada cestovních výdajů a/nebo odměna za vykonanou práci i expertovi, který s Radou spolupracuje.
Článek 11
Jednací řád

1) Jednací řád Rady upravuje způsob jednání Rady a zpravidla i jednání jejích výborů a dočasných pracovních skupin. Jednací řád Rady, jeho změny a doplňky, schvaluje Rada.

2) Výbory Rady mohou mít samostatný jednací řád. Jednací řády výborů schvaluje Rada.

3) Pracovní skupiny jednají zpravidla neformálně a rozhodují konsensuálně. Pokud je to třeba, řídí se přiměřeně jednacím řádem Rady, případně jednacím řádem výboru, v jehož rámci působí. Předseda rozhoduje při zřízení pracovní skupiny o tom, kterým jednacím řádem se bude skupina řídit.
Článek 12
Závěrečná ustanovení

1) Tento statut, jednací řád Rady, i veškerá pravidla upravující činnost Rady, jejích výborů a dočasných pracovních skupin se vztahují přiměřeně i na spolupracovníky Rady.

2) Tento statut je přístupný veřejnosti na www stránce Rady, serveru Úřadu vlády a v sídle Úřadu vlády. Na www stránce Rady se zveřejňuje vždy úplné platné znění statutu.

3) Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje vláda.

4) Tento statut nabývá účinnosti dne 10. října 2001.