Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-10-04

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. října 2000 č. 970 + 3P

k návrhu na vybudování Brněnské průmyslové zóny

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. s využitím části území vojenského letiště Brno - Černovice v rozsahu podle specifikace majetku uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a to pro účely založení Brněnské průmyslové zóny za podmínek stanovených v příloze č. 2 tohoto usnesení,

2. s převodem práva vlastnictví majetku státu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení na město Brno za podmínek stanovených v příloze č. 3 tohoto usnesení,

3. s uzavřením příslušných smluv mezi státem, zastoupeným Ministerstvem obrany a městem Brno na převod práva vlastnictví k majetku uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. ministru obrany ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem financí a ministrem průmyslu a obchodu uzavřít s městem Brno smlouvy o bezúplatném převodu majetku uvedeného v bodě I tohoto usnesení,

2. ministru průmyslu a obchodu poskytnout městu Brnu, po projednání v meziresortní hodnotitelské komisi, dotaci do výše 300 mil. Kč z prostředků programu 322 050 "Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón" na zabezpečení investiční přípravy území Brněnské průmyslové zóny v letech 2001-2003; v roce 2001 bude tato dotace činit maximálně 54 mil. Kč,

3. ministru dopravy a spojů ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury zabezpečit výstavbu dopravního napojení území Brněnské průmyslové zóny s termínem dokončení v roce 2005,

4. ministru obrany ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem financí zabezpečit věcně a finančně přemístění Letecké opravárenské základny Brno do Přerova v souladu s koncepcí koncentrace opravárenských kapacit Vzdušných sil Armády České republiky s termínem dokončení v roce 2004 s náklady do výše 520,560 mil. Kč; do doby ukončení činnosti Letecké opravárenské základny v Brně v roce 2004 zajistit v rozpočtu Ministerstva obrany částku 515 tis. Kč ročně na krytí nákladů požadovaných Českou správou letišť na provoz této základny,

5. místopředsedovi vlády a ministru financí v rámci možností státního rozpočtu v příslušném roce zabezpečit ve spolupráci s věcně příslušnými ministry v rozpočtu jednotlivých resortů a Státního fondu dopravní infrastruktury na uvedené roční období finanční prostředky podle bodů II/2, II/3 a II/4 tohoto usnesení;

III. b e r e n a v ě d o m í , že podíl města Brna na financování budování Brněnské průmyslové zóny činí 1,3 mld. Kč.


Provedou:
místopředseda vlády a ministr financí,
ministři obrany,
průmyslu a obchodu,
dopravy a spojů


Na vědomí:
primátor města Brna

BRNO – ČERNOVICE, specifikace předmětu převodu

parcela č. 2828/1 o výměře
663212
m2
parcela č. 2855 o výměře
1563
m2
parcela č. 2854/2o výměře
13385
m2
parcela č. 2858o výměře
3217
m2
parcela č. 2828/2o výměře
228989
m2
parcela č. 2861o výměře
124446
m2
parcela č. 2831o výměře
9723
m2
parcela č. 2832o výměře
1183
m2
parcela č. 2833/1o výměře
2315
m2
parcela č. 2833/2o výměře
692
m2
parcela č. 2834o výměře
690
m2
parcela č. 2828/5o výměře
2652
m2
parcela č. 2828/4o výměře
573
m2
parcela č. 2846o výměře
69186
m2
parcela č. 2860/1o výměře
1987
m2
parcela č. 2860/2o výměře
1888
m2
parcela č. 2616/30o výměře
1520
m2
parcela č. 2614/1o výměře
334
m2
parcela č. 2767/32o výměře
80
m2
parcela č. 2825/1o výměře
8514
m2
parcela č. 2781/21o výměře
59
m2
parcela č. 2721/2o výměře
11
m2
parcela č. 2844/3o výměře
677
m2
parcela č. 2828/3o výměře
57311
m2
parcela č. 2827/1o výměře
2517
m2
parcela č. 2827/2o výměře
1513
m2
parcela č. 2830o výměře
4361
m2
parcela č. 2829/1o výměře
6629
m2
parcela č. 2829/2o výměře
479
m2
parcela č. 2828/50o výměře
26
m2
parcela č. 2828/51o výměře
28
m2
parcela č. 2828/52o výměře
26
m2
parcela č. 2828/53o výměře
26
m2
parcela č. 2828/54o výměře
26
m2
parcela č. 2828/55o výměře
25
m2
parcela č. 2828/56o výměře
25
m2
parcela č. 2828/57o výměře
25
m2
parcela č. 2828/58o výměře
25
m2
parcela č. 2828/59o výměře
25
m2
parcela č. 2828/60o výměře
26
m2
parcela č. 2828/61o výměře
26
m2
parcela č. 2828/62o výměře
25
m2
parcela č. 2828/63o výměře
26
m2
parcela č. 2828/64o výměře
26
m2
parcela č. 2828/65o výměře
28
m2
parcela č. 2828/66o výměře
28
m2
parcela č. 2828/67o výměře
26
m2
parcela č. 2828/68o výměře
26
m2
parcela č. 2828/69o výměře
25
m2
parcela č. 2828/70o výměře
26
m2
parcela č. 2828/71o výměře
26
m2
parcela č. 2828/72o výměře
26
m2
parcela č. 2828/73o výměře
26
m2
parcela č. 2828/74o výměře
25
m2
parcela č. 2828/75o výměře
26
m2
parcela č. 2828/76o výměře
26
m2
parcela č. 2828/77o výměře
25
m2
parcela č. 2828/78o výměře
26
m2
parcela č. 2828/79o výměře
27
m2
parcela č. 2828/81o výměře
18
m2
parcela č. 2828/82o výměře
18
m2
parcela č. 2828/83o výměře
19
m2
parcela č. 2828/84o výměře
18
m2
parcela č. 2828/85o výměře
18
m2
parcela č. 2828/86o výměře
19
m2
parcela č. 2828/87o výměře
19
m2
parcela č. 2828/88o výměře
19
m2
parcela č. 2828/89o výměře
19
m2
parcela č. 2828/90o výměře
18
m2
parcela č. 2828/91o výměře
19
m2
parcela č. 2615/1o výměře
11450
m2
parcela č. 2616/54o výměře
1418
m2
parcela č. 2616/5o výměře
3289
m2
Celkem
1226845
m2

vše v katastrálním území ČernovicePodmínky udělení souhlasu s využitím území vojenského letiště Brno - Černovice


I. Vláda zabezpečí přidělení finančních prostředků do rozpočtu resortu obrany v letech 2001 - 2004 pro realizaci přemístění Letecké opravárenské základny Brno do Přerova. Předpokládané náklady činí 520,560 mil. Kč. Do doby ukončení činnosti Letecké opravárenské základny v Brně v roce 2004 zajistí Ministerstvo obrany nezbytný provoz základny podle požadavků České správy letišť.

II. Ministerstvo obrany a město Brno ukončí, při dodržení dále specifikovaných podmínek, letecký provoz křídlatých letadel na vojenském letišti Brno - Černovice a změní současná ochranná pásma tohoto letiště.

III. Město Brno na své náklady:

1. Provede opravu a úpravu spojovací komunikace Černovice - Tuřany tak, aby komunikace byla způsobilá pro transport letadel a její bezplatné užívání Leteckou opravárenskou základnou Brno do doby ukončení její činnosti v roce 2004. Jedná se o práce - celoplošná úprava s vybouráním silně poškozených míst, vyspravení novými vrstvami, infiltrační postřik, nový koberec TŽÚ tl. 30 mm, vyčištění krajnic od plevele, odstranění křovin a stromů, vyčištění propustků, úprava napojení v křižovatce, úprava vjezdových bran, zemní práce, šířka volného pásu 25 m.

2. Vybuduje oplocení areálu Letecké opravárenské základny Brno pro oddělení uvolňované a nadále užívané části letiště. Jedná se o práce - oplocení síťové výšky 180 cm na ocelových sloupcích v betonových patkách s ostnatým drátem a asfaltovým nátěrem, délka plotu 1.335 m.

3. Opraví stávající heliporty v nadále resortem obrany užívané části areálu Letecké opravárenské základny Brno. Jedná se o práce - celoplošná úprava s vybouráním silně poškozených míst, vyspravení novými vrstvami, úprava stávajících vpustí, infiltrační postřik, nový koberec TŽÚ tl. 30 mm.Podmínky převodu a budoucího využití území letiště Brno-Černovice


Vzhledem ke strategické poloze území Brněnské průmyslové zóny (BPZ) jsou, k převodu vlastnických práv k její významné části ze státu na město Brno a následně poskytnuté státní finanční podpoře na její rozvoj, stanoveny vládou následující podmínky převodu a budoucího využití území. 1. V souladu s principy Systému podpory rozvoje průmyslových zón schváleného vládou usnesením č.270/2000 jsou konečný převod vlastnických práv státu k pozemkům uvedeným v příloze č.1 tohoto usnesení, jakož i poskytnutí státní finanční podpory na rozvoj území BPZ podmíněny:

- doložením platné změny územního plánu pro území BPZ v rozsahu 153,7 ha

- prokázáním vlastnického práva k pozemkům BPZ dotčeným změnou územního plánu,

- rozhodnutím o umístění stavby technické infrastruktury

- zajištěným spolufinancováním výstavby technické infrastruktury v plánovaném rozsahu doloženým rozhodnutím zastupitelstva města Brna.

2. Specifickou podmínkou konečného převodu vlastnických práv státu k pozemkům v území BPZ je současně i souhlas zastupitelstva města Brna s obsahem dohod mezi Ministerstvem obrany ČR a městem Brno o realizaci závazků vztahujících se k ukončení leteckého provozu na letišti Brno–Černovice a o užívání letiště Brno-Tuřany pro potřeby AČR do doby ukončení činnosti Letecké opravárenské základny Brno. Příslušné podmínky ukončení leteckého provozu na letišti Brno - Černovice, stanovené Ministerstvem obrany ČR, jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto usnesení.

3. Dnem převodu vlastnického práva k dotčených pozemkům, jímž se rozumí vyznačení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přechází na budoucího vlastníka nemovitostí případné ekologické zátěže v území v budoucnu zjištěné.

4. Území BPZ bude určeno pro investory, jež se kvalifikují pro získání veřejné podpory podle zákona č.72/2000 Sb., o investičních pobídkách. Vzhledem k záměru rozšířit v roce 2001 tento systém na oblast strategických průmyslových služeb, budou následně pro potřeby posouzení jednotlivých záměrů aplikovány změny a doplňky tohoto zákona.

5. V území BPZ budou umístěny projekty zpracovatelského průmyslu především z oborů letectví, kosmonautiky, dopravních prostředků, výpočetní techniky, informačních technologií, elektroniky, telekomunikací a radiokomunikací, farmacie, biotechnologií, lékařských přístrojů. Jiné obory zpracovatelského průmyslu budou v území umístěny pouze na základě písemně vyjádřeného souhlasu ministra průmyslu a obchodu.

6. V území BPZ nelze umístit zpracování surovin, těžké strojírenství, chemickou výrobu, textilní výrobu, obchod, skladování a distribuci.

7. Všechny stavební objekty průmyslové zóny budou posuzovány dle příslušných právních předpisů v oblasti životního prostředí.


Podmínky převodu a využití území jsou závazné a stanou se nedílnou součástí smluv na převod vlastnických práv k pozemkům ze státu na město Brno.