Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 2000 č. 596 + P

o změně usnesení vlády z 19. března 1998, č. 188,
o Legislativních pravidlech vlády


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. m ě n í usnesení vlády z 19. března 1998 č. 188, o Legislativních pravidlech vlády, ve znění usnesení vlády z 21. srpna 1998 č. 534 a usnesení vlády z 28. června 1999 č. 660, tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

1. zajistit dodržování postupu vyplývajícího z bodu I tohoto usnesení,

2. předložit úplná znění zákonů, k jejichž vyhlášení je zmocnění obsaženo v zákonech uvedených v částkách Sbírky zákonů, rozeslaných do 13. června 2000, místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády do 10. července 2000;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat obdobně podle bodu II tohoto usnesení.


Provedou:

členové vlády a
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správyZ m ě n a

Legislativních pravidel vlády


Legislativní pravidla vlády, schválená usnesení vlády z 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády z 21. srpna 1998 č. 534 a usnesením vlády z 28. června 1999 č. 660, se mění takto:


1. Za čl. 11 se vkládá nový čl. 11a, který zní:
“Čl. 11a

(1) Obsahuje-li zákon zmocnění k vyhlášení úplného znění novelizovaného zákona ve Sbírce zákonů, vypracuje úplné znění zákona

a) orgán, který vypracoval návrh novely tohoto zákona, jehož úplné znění má být vyhlášeno, a to v případě, že předkladatelem návrhu novely zákona, po jehož schválení má být úplné znění zákona vyhlášeno, byla vláda,

b) v ostatních případech vypracuje úplné znění zákona orgán, do jehož působnosti patří věci, upravené zákonem, jehož úplné znění má být vyhlášeno. Nelze-li takto určit orgán, který má úplné znění zákona vypracovat, určí jej místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády.

(2) Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, který je v čele orgánu, uvedeného v odstavci 1, zašle úplné znění zákona místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády nejpozději do 4 týdnů ode dne, v němž byla rozeslána částka Sbírky zákonů, obsahující novelu zákona, jehož úplné znění má být vyhlášeno.

(3) V dopise, kterým člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy zasílá podle odstavce 2 úplné znění zákona, zároveň uvede jméno a číslo telefonu zaměstnance určeného k provedení autorské korektury v redakci Sbírky zákonů; úplné znění zákona se k tomuto dopisu připojí v pěti vyhotoveních.

(4) Po podpisu úplného znění zákona předsedou vlády zašle žádost o uveřejnění úplného znění zákona redakci Sbírky zákonů Úřad vlády.

(5) Formální náležitosti úplného znění zákona, předkládaného podle odstavce 2, jsou uvedeny v příloze č. 4 těchto legislativních pravidel.”.


2. V čl. 16 odstavec 5 zní:

“(5) Návrh vyhlášky, upravený podle výsledků připomínkového řízení, zašle orgán, který jej vypracoval, dopisem člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy, anebo dopisem jejich náměstků, v počtu 45 výtisků Sekretariátu Legislativní rady vlády k zajištění projednání návrhu vyhlášky ve stálých pracovních komisích.”.


3. V čl. 16 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 12 se označují jako odstavce 6 až 11.


4. V čl. 16 odst. 6 se slova “odboru vládní legislativy” nahrazují slovy “Sekretariátu Legislativní rady vlády”.


5. V čl. 16 odst. 8 se číslo “8” nahrazuje číslem “7”.


6. V čl. 36 odst. 2 se za slova “zákonném opatření” vkládá slovo “Senátu”.


7. V čl. 60 odst. 1 písm. a) a b) se slova “Poslanecké sněmovny” nahrazují slovem “vlády”.


8. Doplňuje se příloha č. 4, která zní:
“Příloha č. 4


Předseda vlády
vyhlašuje
úplné znění zákona č. …/…. Sb.,
o ……………….., jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. …/…. Sb., zákonem č. …/…. Sb. a zákonem č. …/…. Sb.

z á k o n
o ……………………

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
.
.
.
.
.
§ …
Účinnost1)
Alt. I
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Alt. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (1. února 2000).2)
Alt. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000, s výjimkou ustanovení § …, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2001.3)

* * *
Zákon č. …/…. Sb. nabyl účinnosti dnem ………, zákon č. …/…. Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (… ledna ….) a zákon č. …/…. Sb. nabyl účinnosti dnem ………, s výjimkou čl. I bodů …, které nabývají účinnosti dnem … .4)


předseda vlády5)
(vlastnoruční podpis)


1) Je-li k zákonu, jehož úplné znění má být vyhlášeno, připojena v samostatné části novela jiného zákona a den nabytí účinnosti zákona je proto uveden v poslední části zákona, uvede se do úplného znění zákona text paragrafu, v němž je účinnost stanovena, a pod tento paragraf se pro účely úplného znění zákona vždy uvede nadpis “Účinnost”; v těchto případech číselné označení paragrafu nebude v úplném znění zákona navazovat na číselné označení posledního paragrafu základního zákona, jehož úplné znění je vyhlašováno.
2) Je-li den nabytí účinnosti zákona stanoven obratem “dnem vyhlášení” (anebo např. “prvním dnem třetího měsíce následujícího po jeho vyhlášení”), uvede se na konci ustanovení paragrafu o nabytí účinnosti zákona do závorky den, v němž zákon nabyl účinnosti.
3) Tzv. dělená účinnost se zapracuje v této části úplného znění zákona jen v případě, že je takto stanovena v základním zákoně, tj. před jeho novelizací.
4) Uvedou se pořadová čísla, pod kterými byly vyhlášeny novely zákona, jehož úplné znění má být vyhlášeno, rok jejich vydání, zkratka “Sb.” a dny, v nichž tyto novely nabyly účinnosti, a případně se vyjádří tzv. dělená účinnost v té podobě, v jaké je vyjádřena v příslušné novele zákona.
5) Jméno předsedy vlády se strojem nevypisuje.”.