Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-05-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. května 2000 č. 506 + 2P

o koordinaci zahraničních cest členů vlády a
o financování vrcholných návštěv


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. Zásady pro uskutečňování zahraničních cest členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení,

2. Zásady financování vrcholných návštěv uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení;

II. m ě n í usnesení vlády z 16. září 1998 č. 610, o Jednacím řádu vlády, tak, že se vypouští Příloha č. 4 k Jednacímu řádu vlády - Zásady pro uskutečňování zahraničních cest členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy;

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí zabezpečit od 1. ledna 2001 v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa finanční prostředky na výdaje spojené se zahraničními návštěvami prezidenta republiky, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí a návštěvy jejich partnerů v České republice, které budou na základě usnesení vlády postupně uvolňovány do rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí,

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí

a) zabezpečit koordinaci zahraničních styků členů vlády s cílem zajistit prezentování jednotné zahraniční politiky a maximální efektivnosti,

b) podávat vládě vždy k 15. únoru kalendářního roku informaci o čerpání finančních prostředků pro vrcholné návštěvy za uplynulý kalendářní rok, včetně rámcového přehledu o vrcholných návštěvách a jejich finančním zabezpečení na kalendářní rok,

3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) postupovat při přípravě, uskutečňování a financování zahraničních cest a vrcholných návštěv podle zásad uvedených v bodě I tohoto usnesení,

b) informovat místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí o jednáních souvisejících s přípravou na vstup do Evropské unie s partnery v členských a v kandidátských státech, v České republice nebo ve třetích státech a předem s ním konzultovat stanoviska k projednávaným problémům.


Provedou:

členové vlády a
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Z á s a d y

pro uskutečňování zahraničních cest členů vlády
a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy


I.
Příprava zahraniční cesty


1. Členové vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánu státní správy předkládají ministru zahraničních věcí vždy k 15. prosinci a k 15. červnu každého kalendářního roku orientační plán svých zahraničních styků v následujícím pololetí.

2. Členové vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánu státní správy informují předsedu vlády a ministra zahraničních věcí písemně - pokud možno nejméně měsíc předem - o termínu své návštěvy v zahraničí nebo návštěvy zahraničního partnera v České republice. Součástí informace musí být hlavní účel a předpokládaný výsledek.

3. Při zahraničních cestách členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy do členských a kandidátských států Evropské unie, je nutno informovat ministra zahraničních věcí i o důvodu cesty a tématech souvisejících s Evropskou unií. Obdobná jednání vedoucích pracovníků ministerstev a ostatních orgánů státní správy jsou konzultována na úrovni náměstka ministra zahraničních věcí a vedoucího delegace České republiky pro jednání o dohodě a přístupu České republiky k Evropské unii. Ministerstvo zahraničních věcí prokonzultuje obsah jednání z hlediska českých zahraničně politických zájmů vůči Evropské unii a doporučí další postup.

4. Na žádost člena vlády připraví Ministerstvo zahraničních věcí podklady pro jeho zahraniční cestu. Pro zajištění potřebné kvality podkladů je nutno žádost s konkrétními požadavky zaslat Ministerstvu zahraničních věcí pokud možno zároveň s upřesněním termínu návštěvy, nejpozději však deset dnů před jejím uskutečněním.

5. Přípravu zahraniční cesty prezidenta republiky, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí, týkající se zásadních zahraničně politických záměrů vlády a financovanou z položky pro vrcholné návštěvy, projedná vláda na základě zprávy předložené ministrem zahraničních věcí.

II.
Realizace zahraniční cesty


1. Členové vlády realizují zahraniční cesty v den, kdy se koná jednání schůze vlády, jen v naprosto neodkladných případech.

2. Členům vlády se nepovoluje vykonávat zahraniční cesty v den, kdy probíhá jednání schůze vlády a zároveň schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s tím, že výjimku může udělit předseda vlády.

III.
Informace o výsledcích zahraniční cesty


1. Do 3 týdnů od ukončení zahraniční cesty přesahující význam běžné pracovní zahraniční cesty předloží člen vlády vládě písemnou informaci o průběhu a výsledcích této zahraniční cesty. O běžných pracovních zahraničních cestách informuje člen vlády ministra zahraničních věcí.

2. Informace slouží k evidenčním účelům a jako podklad pro přípravu budoucích jednání.

3. Informace obsahuje program uskutečněné zahraniční cesty (hlavní cíle jednání, personální složení delegace, časový rozvrh zahraniční cesty), stručný průběh zahraniční cesty (konkrétní závěry, dosažené výsledky, dohody a úkoly vyplývající pro jednotlivé resorty ze zahraniční cesty), hodnocení zahraniční cesty (vyhodnocení přípravy a srovnání výsledku s očekáváním) a podle potřeby i přílohy. V případě významných zahraničních cest informace dále obsahuje zkušenosti, názory a podněty, které by mohly být vládou projednány jako řádný bod programu. Doporučený rozsah informace je maximálně 3 stránky.Z á s a d y

financování vrcholných návštěv


1. Z rozpočtové položky pro vrcholné návštěvy jsou financovány návštěvy prezidenta republiky, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí v zahraničí a návštěvy jejich zahraničních partnerů v České republice. Návštěvy ostatních členů vlády nebo veřejných činitelů jsou financovány z položky pro vrcholné návštěvy, jen pokud jsou členy delegace prezidenta republiky nebo předsedy vlády nebo pokud jsou jimi pověřeni plnit úkoly v jejich zastoupení. Zahraničními partnery prezidenta republiky, předsedy vlády nebo ministra zahraničních věcí jsou i vedoucí činitelé hlavních vládních mezinárodních organizací. Ostatní návštěvy členů vlády jsou financovány z rozpočtových kapitol Úřadu vlády a jednotlivých ministerstev.

2. Podmínkou pro úhradu výdajů k tíži rozpočtové položky pro vrcholné návštěvy je přijetí příslušného usnesení vlády. V naléhavých případech může vláda přijmout usnesení dodatečně. Usnesení vlády musí obsahovat:
a) termín konání vrcholné návštěvy,
b) souhlas s úhradou nákladů z prostředků pro vrcholné návštěvy,
c) počet členů oficiální delegace a počet členů doprovodu, jejichž výdaje budou hrazeny z položky pro vrcholné návštěvy,
d) souhlas s vysláním přípravného týmu s uvedením počtu jeho členů, jejichž výdaje budou hrazeny z položky pro vrcholné návštěvy.

3. Z položky pro vrcholné návštěvy se u prezidenta republiky zpravidla hradí výdaje 7 členů delegace a 10 členů doprovodu (celkem 17 osob), u předsedy vlády výdaje 7 členů delegace a 5 členů doprovodu (celkem 12 osob) a u ministra zahraničních věcí výdaje 6 osob. Uvedené počty zahrnují i vedoucího delegace. U zahraničních cest prezidenta republiky a předsedy vlády, kterých se účastní manželky, místopředsedové nebo členové vlády, u cest do více států nebo na multilaterální akce se tento počet může přiměřeně zvýšit, u krátkých pracovních cest se přiměřeně sníží.

4. Z položky pro vrcholné návštěvy se zpravidla hradí výdaje na dvou až tříčlenné přípravné týmy vysílané pro přípravu zvlášť komplikovaných návštěv prezidenta republiky nebo předsedy vlády. S ohledem na úlohu zastupitelských úřadu České republiky při přípravě návštěv, nejsou do vysílaných týmů zpravidla zařazováni pracovníci Ministerstva zahraničních věcí z ústředí.

5. Výdaji na vrcholné návštěvy se rozumí neinvestiční výdaje za schválený počet členů oficiální delegace a doprovodu, včetně výdajů přípravných týmů a jejich přepravy určenými dopravními prostředky. Výdaje za ostatní zúčastněné osoby nad schválený počet jsou hrazeny z rozpočtu příslušných vysílajících subjektů.

6. Při přípravě a realizaci vrcholných návštěv se pořádající subjekt řídí zásadami maximální úspornosti a počet členů delegace, doprovodu i přípravného týmu omezí na nezbytnou míru.

7. Pořádající subjekt je povinen v předkládací zprávě uvést předběžný odhad celkových výdajů na návštěvu, včetně výdajů spojených s leteckou přepravou ústavních činitelů zabezpečovanou dopravními prostředky Ministerstva obrany podle § 20 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

8. Výdaje pro vrcholnou návštěvu uhradí zálohově pořádající subjekt nebo resort podílející se na její realizaci (například Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany) k tíži vlastního rozpočtu a po jejím skončení požádá Ministerstvo zahraničních věcí o jednorázovou refundaci těchto výdajů. Refundovat je možné pouze výdaje schválené stanoveným gestorem pořádajícího subjektu. Gestor nese plnou odpovědnost za správnost vyúčtování a účelnost vynaložených finančních prostředků v souladu s příslušnými právními normami a za soulad s přijatým usnesením vlády.

9. Výdaje na vrcholné návštěvy vzniklé u zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí jsou hrazeny přímo Ministerstvem zahraničních věcí z prostředků položky pro vrcholné návštěvy, uvolněných z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa.

10. Žádost o refundaci předkládají příslušné subjekty nebo resorty Ministerstvu zahraničních věcí průběžně po ukončení každé vrcholné návštěvy. Spolu se žádostí o refundaci nákladů na příslušnou akci je předkladatel povinen posílat Ministerstvu zahraničních věcí celkový finanční rozbor vynaložených finančních prostředků podle jednotlivých položek a vyhodnocení jejich nezbytnosti. Poslední žádost o refundaci v kalendářním roce musí být podána nejpozději do 10. prosince příslušného kalendářního roku. Po tomto termínu budou požadavky na refundaci výdajů vrcholných návštěv uhrazeny Ministerstvem zahraničních věcí z rozpočtu následujícího kalendářního roku a u příjemce budou v tomtéž roce rozpočtovým příjmem.

11. Ministerstvo zahraničních věcí vede operativní evidenci o výši výdajů na jednotlivé vrcholné návštěvy v členění jednotlivých akcí a podle pořádajících subjektů. Ministerstvo zahraničních věcí je povinno předložit tuto evidenci na vyžádání Ministerstva financí ke kontrole.