Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-03-29

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 29. března 2000 č. 311 + P

k návrhu na podpis a ratifikaci Úmluvy o účasti cizinců
na veřejném životě na místní úrovni


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s o u h l a s í s podpisem a návrhem na ratifikaci Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni z 5. února 1992 podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen “Úmluva”) s tím, že bude učiněna výhrada podle článku 1 odst. 1 Úmluvy uvedená v příloze tohoto usnesení;

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby

1. přenesl na vládu pravomoc k provedení opatření spojených s podpisem Úmluvy,

2. Úmluvu po podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

III. z m o c ň u j e ministra vnitra a jako alternáta pana JUDr. Jiřího M u c h u , mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky, stálého představitele České republiky při Radě Evropy, aby po přenesení pravomoci podle bodu II/1 tohoto usnesení podepsal Úmluvu s výhradou ratifikace;

IV. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Úmluvu s upravenou Předkládací zprávou pro Parlament České republiky podle bodu V/1a tohoto usnesení po jejím podpisu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

V. u k l á d á

1. ministru vnitra, aby

a) v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), aktualizoval Předkládací zprávu k Úmluvě pro Parlament České republiky (část V předloženého materiálu),

b) odůvodnil podpis a návrh na ratifikaci Úmluvy v Parlamentu České republiky,

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby provedl na návrh ministra vnitra příslušná ratifikační opatření a při ukládání ratifikační listiny u generálního tajemníka Rady Evropy učinil výhradu k Úmluvě podle bodu I tohoto usnesení,

3. ministrům vnitra, kultury a pro místní rozvoj, aby zabezpečili

a) provádění Úmluvy po jejím vstupu v platnost pro Českou republiku,

b) do 31. prosince 2001 podmínky pro uplatnění práv uvedených v kapitolách B a C Úmluvy.


Provedou:
předseda vlády,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři vnitra, kultury,
pro místní rozvoj

V ý h r a d a

k Úmluvě o účasti cizinců na veřejném životě
na místní úrovni


Česká republika si vyhrazuje podle článku 1 odst. 1 Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni z 5. února 1992 právo neaplikovat ustanovení kapitol B a C uvedené úmluvy.


V ý h r a d a

k Úmluvě o účasti cizinců na veřejném životě
na místní úrovni
v anglickém jazyce


Pursuant to Article 1 (1) of the Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level, the Czech Republic reserves the right not to apply the provisions of Chapter B and C of the Convention.