Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-12-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. prosince 2000 č. 1298 + 4P

o Plánu legislativních prací vlády na rok 2001 a
o aktualizovaném Výhledu legislativních prací vlády na rok 2002 a
o změně Legislativních pravidel vlády


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. Plán legislativních prací vlády na rok 2001 uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. aktualizovaný Výhled legislativních prací vlády na rok 2002 uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení;

II. r u š í legislativní úkoly uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení;

III. m ě n í usnesení vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, o Legislativních pravidlech vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesení vlády ze dne 28. června 1999 č. 660 a usnesení vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, tak, jak je uvedeno v příloze č. 4 tohoto usnesení;

IV. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit včasné a řádné splnění úkolů vyplývajících z bodu I a III tohoto usnesení;

V. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat obdobně podle bodu IV tohoto usnesení.


Provedou:
členové vlády a
vedoucí ostatních
ústředních orgánů státní správy
P l á n

legislativních prací vlády na rok 2001


Příloha č. 1.docAktualizovaný Výhled

legislativních prací vlády na rok 2002


Příloha č. 2.doc

Legislativní úkoly ke zrušení

Poř.
č.
Číslo usnesení vlády, kterým byl úkol uložen
Předkladatel
Název legislativního úkolu
Termín předložení vládě
1.
1350/99
KMH
Návrh věcného záměru zákona o elektronickém obchodu
03 2001
2.
1350/99
KMH
Návrh zákona o elektronickém obchodu
09 2001
3.
1350/99
MDS
Návrh zákona o bezpečnostním poradci pro přepravu nebezpečných věcí
12 2001
4.
1350/99
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
03 2002
5.
1350/99
MPO
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách
03 2002
6.
1350/99
MPO
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1973 Sb., o označení původu výrobků
03 2001
7.
1350/99
MPSV
Návrh nařízení vlády o minimálních požadavcích při práci se zařízením s obrazovkou
03 2001
8.
1350/99
MPSV
Návrh novely zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
03 2001
9.
1350/99
MPSV
Návrh věcného záměru zákona o nemocenském pojištění
06 2001
10.
1350/99
MPSV
Návrh věcného záměru zákona o úrazovém pojištění
12 2002
11.
1350/99
MPSV
Návrh zákona o nemocenském pojištění
06 2002
12.
1350/99
MSP
Návrh nového občanského soudního řádu
03 2001
13.
1350/99
MSP
Návrh nového trestního řádu
03 2001
14.
1350/99
MV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
09 2002
15.
1350/99
MV
Návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech)
03 2001
16.
1350/99
MŽP
Návrh věcného záměru zákona o ekologickém řízení podniků a o značení ekologicky šetrných výrobků
06 2001
17.
261/00
MV
Legislativní návrh konceptu finanční policie
01 2001
18.
599/00
LRV
Návrh věcného záměru právní úpravy vyrovnávacích postupů, směřujících k odstranění znevýhodnění romské menšiny
03 2001
19.
770/00
KMH
Návrh zákonné úpravy základních registrů
06 2001
20.
770/00
MV
Návrh zákona o Policii České republiky
11 2000
Z m ě n a
Legislativních pravidel vlády


Legislativní pravidla vlády, schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660 a usnesením vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 1 větě druhé a v čl. 16 odst. 9 větě druhé se slovo "stálé" vypouští, v čl. 10 odst. 4 větě poslední a v čl. 16 odst. 5 se slova "ve stálých" nahrazují slovem "v", v čl. 16 odst. 9 větě první se slovo "stálých" vypouští a v čl. 16 odst. 6 se slova "Stálá pracovní" nahrazují slovem "Pracovní".

2. V čl. 5 odst. 1 písm. b) zní:

"b) jiným ústředním orgánům státní správy, Bezpečnostní informační službě, zmocněnci pro lidská práva a krajům, pokud se jich, resp. jejich působnosti, u krajů jejich samostatné působnosti, věcný záměr přímo týká,".

3. V čl. 5 odstavec 3 zní:

"(3) Věcný záměr týkající se důležitých zájmů zaměstnanců, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek, zašle orgán, který věcný záměr vypracoval, k připomínkám příslušným ústředním odborovým orgánům a příslušným organizacím zaměstnavatelů (§ 23 zákoníku práce). V případech stanovených mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, nebo považuje-li to orgán, který věcný záměr vypracoval, za potřebné, zašle věcný záměr k připomínkám i dalším připomínkovým místům.".

4. V čl. 7 odst. 2 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "popřípadě v počtu vyšším podle požadavku sekretáře Legislativní rady vlády.".

5. V čl. 10 odst. 1 a v čl. 15 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "popřípadě v počtu vyšším podle požadavku sekretáře Legislativní rady vlády.".

6. V čl. 16 odst. 6 se číslice "30" nahrazuje číslicí "45".

7. V čl. 11a odstavec 2 zní:

"(2) Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, který je v čele orgánu, uvedeného v odstavci 1, zašle úplné znění zákona místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nabyl účinnosti zákon, v němž je uvedeno zmocnění k vyhlášení úplného znění novelizovaného zákona.".

8. V čl. 20 odst. 1 a 2 se slova "ministr" vypouští.

9. V čl. 54 odst. 5 se slova "Poslanecké sněmovny" nahrazují slovem "vlády".

10. V čl. 75 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) pro Sbírku mezinárodních smluv zkratka "Sb.m.s.,".
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).