Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-11-27

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 + P

k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení
ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e s účinností od 1. dubna 2001 Pravidla připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsob vypořádání připomínek, uvedená v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit dodržování pravidel uvedených v bodě I tohoto usnesení, vytvořit k tomu potřebné odborné a organizační předpoklady a stanovit způsob součinnosti útvarů jimi řízených ministerstev a ostatních ústředních orgánů statní správy při projednávání a posuzování návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO. Provedou:
členové vlády
vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy
Pravidla připomínkového řízení
k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO
a způsob vypořádání připomínek


Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Účelem Pravidel připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek je, v návaznosti na zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, sjednotit postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při projednávání a posuzování návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO. (2) Standardizační dohoda NATO (dále jen „standardizační dohoda") je písemné ujednání, které umožňuje zavedení stejné nebo obdobné výzbroje, munice a jiného materiálu a stejných nebo obdobných způsobů činnosti v oblasti operační, logistické a administrativní . (3) Návrh na přistoupení ke standardizační dohodě (dále jen „návrh na přistoupení") je dokument, který je podkladem pro vypracování „Prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO". Návrh na přistoupení zpracovává Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti ( dále jen „Úřad") a zaujímají k němu stanovisko ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, případně další připomínková místa. Vzor tiskopisu „Návrh na přistoupení ke standardizační dohodě NATO" je uveden v příloze č. 1. Vzor tiskopisu „Stanovisko k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO" je uveden v příloze č. 2. (4) .Přistoupení ke standardizační dohodě je vyjádření České republiky k jejímu obsahu formou „Prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO". (5) Zavedení standardizační dohody je obsahové začlenění požadavků standardizační dohody do právních předpisů České republiky, českých technických norem, českých obranných standardů a do interních normativních aktů ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, případně dalších připomínkových míst, a jejich současné splnění. Zavedení standardizační dohody oznamují ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, případně další připomínková místa Úřadu formou „Hlášení o zavedení standardizační dohody NATO", který následně informuje orgány NATO. Vzor tiskopisu „Hlášení o zavedení standardizační dohody NATO" je uveden v příloze č. 3.


Čl. 2
Připomínkové řízení
(1) Návrh na přistoupení spolu se standardizační dohodou, která přesahuje působnost Ministerstva obrany, zašle Úřad dopisem ředitele ke stanovisku ministerstvům a jiným ústředním orgánům státní správy, jejichž působnosti se standardizační dohoda přímo týká. (2) Považuje-li to Úřad, z obsahového hlediska standardizační dohody, za nezbytné a potřebné, zašle návrh na přistoupení spolu se standardizační dohodou ke stanovisku i dalším připomínkovým místům.

(3) Lhůta pro sdělení stanoviska činí 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na přistoupení, pokud Úřad nestanoví lhůtu delší. Stanovisko schvaluje náměstek pověřený ministrem nebo vedoucím jiného ústředního orgánu státní správy. (1) Připomínková místa uvedená v čl. 2 odst. 1 a 2 zpracují své stanovisko k návrhu na přistoupení podle jednotlivých bodů tiskopisu uvedeného v příloze č. 2. U bodů tiskopisu, které se připomínkového místa z hlediska jeho působnosti netýkají, připomínkové místo uvede „netýká se", případně uvede ministerstvo nebo jiný ústřední orgán státní správy jehož působnosti se daný bod dotýká. (2) Ve svém stanovisku se připomínkové místo vyjádří k tomu, zda a) jsou požadavky standardizační dohody obsaženy v právních předpisech (druh, název a číslo) a v jakém rozsahu, zda je potřebné právní předpisy změnit nebo zpracovat a vydat nové,

b) jsou požadavky standardizační dohody obsaženy v českých technických normách (název a číslo), zda je potřebné české technické normy změnit, nebo zpracovat a vydat nové,

c) je potřebné vytvořit český obranný standard nebo změnit již platný český obranný standard,

d) jsou požadavky standardizační dohody obsaženy v interních normách připomínkového místa, případně zda je potřebné interní normy změnit nebo zpracovat a vydat nové,

e) bude potřebné pro realizaci standardizační dohody navýšit počet pracovních sil připomínkového místa nad stávající počet a případný požadavek podrobně odůvodní,

f) bude potřebné pro realizaci standardizační dohody navýšit věcné a finanční zdroje připomínkového místa nad rámec již přidělených a případný požadavek podrobně odůvodní.

Dále uvede předpokládaný termín splnění obsahových požadavků standardizační dohody v rámci své působnosti. (3) Ve svém stanovisku se připomínkové místo dále vyjádří ke standardizační dohodě a uvede zda

a) souhlasí s přistoupením ke standardizační dohodě, tj., že nemá žádné výhrady ani podmiňující návrhy k jejímu celému znění,

b) souhlasí s přistoupením ke standardizační dohodě s výhradami, tj., že uplatňuje vypuštění určité pasáže, části, ustanovení nebo bodu standardizační dohody, nebo nemožnost její realizace v rámci České republiky z důvodu právního, finančního případně z důvodu jiné překážky anebo stanovení určité podmínky, za které by bylo možné ke standardizační dohodě přistoupit,

c) souhlasí s přistoupením ke standardizační dohodě bez jejího zavedení v České republice, tj., že se standardizační dohodou souhlasí, ale její zavedení a realizace jsou pro Českou republiku nemožné z důvodu vysokých finančních nákladů nebo rozporů s právním řádem České republiky, nemá však nic proti tomu, aby standardizační dohoda byla využívána jinými členskými zeměmi NATO,

d) nesouhlasí s přistoupením ke standardizační dohodě, tj., že vyjádří nesouhlas s celkovým zněním standardizační dohody a to v případě, že se domnívá , že přijetí standardizační dohody není nezbytné.

Vyjádření k písm. b), c) nebo d) musí být zcela jasně, jednoznačně a podrobně odůvodněno.

Čl. 4
Způsob vypořádání připomínek

(1) Pokud jsou stanoviska připomínkových míst k návrhu na přistoupení a standardizační dohodě jednotná, zpracuje Úřad „Prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO" a předloží je řediteli Úřadu ke schválení.
(2) Jsou-li stanoviska připomínkových míst k návrhu na přistoupení a standardizační dohodě rozdílná, projedná je Úřad do 30 dnů s připomínkovými místy na společném jednání. (3) Nedojde-li na společném jednání k ujednocení stanovisek připomínkových míst k návrhu na přistoupení, předloží Úřad návrh na přistoupení spolu se standardizační dohodou, prostřednictvím ministra obrany, k projednání vládě, bez dalšího připomínkového řízení. (4) Součástí materiálu předkládaného Úřadem k projednání vládě je návrh rozhodnutí vlády a předkládací zpráva. Předkládací zpráva obsahuje

a) stručné vyjádření obsahu návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě a standardizační dohody a účelu sledovaného předloženým materiálem,

b) sdělení, kterým připomínkovým místům byl návrh na přistoupení ke standardizační dohodě a standardizační dohoda zaslán ke stanovisku,

c) sdělení, která připomínková místa stanovisko nezaslala,

d) vymezení rozdílného stanoviska (popř. stanovisek), které je předkládáno vládě k projednání jako rozpor, jež se nepodařilo vyřešit s uvedením připomínkového místa, které stanovisko zaujalo, a z jakého důvodu nebylo stanovisku vyhověno,

e) stanovisko Úřadu k rozdílnému stanovisku.

(5) K projednání vládě Úřad vždy předloží, prostřednictvím ministra obrany, návrh na přistoupení spolu se standardizační dohodou, v případě, že byl uplatněn připomínkovým místem požadavek na navýšení počtu pracovních sil nebo věcných a finančních zdrojů ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. e) a f). V takovém případě Úřad postupuje podle čl. II Jednacího řádu vlády. (6) Na základě rozhodnutí vlády zpracuje Úřad „Prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO" a předloží je řediteli Úřadu k podpisu.

Čl. 5
Zavedení standardizační dohody

Připomínková místa zašlou do 15 pracovních dnů po zavedení standardizační dohody Úřadu hlášení na tiskopise uvedeném v příloze 3.

Vzor
Návrh
na přistoupení ke standardizační dohodě NATOA. Analytická administrativní část:

1. Standardizační dohoda číslo, edice :
2. Anglický název standardizační dohody :
3. Český název standardizační dohody :
4. Cíl standardizační dohody:
5. Odpovědný orgán (pracovní skupina NATO) a jeho zastoupení z ČR:
6. Standardizační dohoda je k dispozici:
  a) v tištěné podobě
  b) v elektronické podobě
  c) na Internetu
7. Překlad standardizační dohody:
  a) standardizační dohoda je přeložena
  b) zdroj překladu
8. Cíle výstavby ozbrojených sil, kterých se standardizační dohoda dotýká:
9. Správce standardizační dohody:
10. Návrh formy přistoupení :
  a) přistoupit

  b) přistoupit s výhradami

  c) přistoupit bez zavedení

  d) nepřistoupit

11. Způsob administrativního zavedení standardizační dohody do českých obranných standardů a interních normativních aktů :
12. Návrh datumu přistoupení a předpokládaný datum zavedení standardizační dohody:
13. Datum skutečného zavedení standardizační dohody:
14. Požadavky na úpravu dokumentů souvisejících se zavedením standardizační dohody:
15. Součinnostní složky (resortní i mimoresortní):
16. Zpracovatel doprovodné zprávy:


B. Analýza způsobu zajištění zdrojů (uvádí se u standardizačních dohod, jejichž zavedení vyžaduje plánování lidských, věcných a finančních zdrojů):

1. Věcná charakteristika projektu:
2. Lidské zdroje:
3. Věcné zdroje:
4. Zdroje financování projektu:

C. Stanoviska odpovědných orgánů:

Vyjádření (doporučení) správce standardizačního oboru, skupiny a třídy:

Vyjádření (doporučení) správce majetkového uskupení (uvést jen u těch standardizačních dohod, které jsou v působnosti daného správce, anebo toto vyjádření vyžadují):


Vyjádření (doporučení) odpovědného orgánu v souladu s odbornou instrukcí pro obrannou standardizaci 01 ŘNÚV MO část 1 Rozdělení standardizace do oborů, skupin a tříd

Vzor
S t a n o v i s k o
k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO

1. Standardizační dohoda číslo , edice :
2. Název standardizační dohody v českém a anglickém jazyce:
3. Zpracovatel stanoviska (jméno a příjmení, organizace, telefon) :
4. Připomínky k předloženému návrhu na přistoupení :
5. Obsah standardizační dohody je upraven v právních předpisech :
6. Obsah standardizační dohody je obsažen v českých technických normách (ČSN), popř. jiných zavedených normách (EN, ISO, ISO/IEC apod.) :
7. Návrh na úpravu stávajícího, popř. vytvoření nového českého obranného standardu :
8. Obsah standardizační dohody je obsažen v těchto interních normativních aktech, popř. návrh na jejich úpravu nebo tvorbu :
9. Potřeba zabezpečení lidských zdrojů :
10. Potřeba zabezpečení věcných a finančních zdrojů :
11. Návrh způsobu přistoupení ke standardizační dohodě :

  a) přistoupit

  b) přistoupit s výhradami

  c) přistoupit bez zavedení

  d) nepřistoupit

12. Navrhovaný termín zavedení standardizační dohody :

Pokyny k jednotlivým bodům stanoviska.
Vzor
Hlášení o zavedení standardizační dohody NATO

1. Standardizační dohoda číslo , edice :
2. Název standardizační dohody v anglickém jazyce :
3. Standardizační dohoda zavedena dne :
4. Název a označení dokumentu, do kterého byla standardizační dohoda promítnuta :
5. Zpracovatel hlášení ( jméno a příjmení, organizace, telefon ) :