Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-06-28

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 28. června 1999 č. 660 + 4P

k návrhu zpřesněného Plánu legislativních prací vlády na 2. pololetí 1999,
k návrhu aktualizace Výhledu legislativních prací vlády na léta 2000 až 2002,
k návrhu opatření v oblasti legislativní činnosti vlády a o změně usnesení vlády
z 19. března 1998 č. 188, o Legislativních pravidlech vlády, ve znění usnesení
vlády z 21. srpna 1998 č. 534, k zabezpečení činnosti Legislativní rady vlády


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. zpřesněný Plán legislativních prací vlády na 2. pololetí 1999, ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. aktualizovaný Výhled legislativních prací vlády na léta 2000 až 2002, ve znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení,

3. opatření k zajištění dodržování termínů stanovených Plánem legislativních prací vlády a metodiku průběžné kontroly stavu těchto prací uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení;

II. m ě n í usnesení vlády z 19. března 1998 č. 188, o Legislativních pravidlech vlády, ve znění usnesení vlády z 21. srpna 1998 č. 534, k zabezpečení činnosti Legislativní rady vlády tak, jak je uvedeno v příloze č. 4 tohoto usnesení;

III. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

1. zajistit dodržování postupů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení,

2. předložit místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády do 15. října 1999 v mezích své působnosti podklady pro vypracování návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2000 a návrhu aktualizovaného Výhledu legislativních prací vlády na léta 2001 a 2002;

IV. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat obdobně podle bodu III tohoto usnesení.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.Opatření k zajištění dodržování termínů stanovených plánem legislativních prací vlády a metodika průběžné kontroly stavu těchto prací
____________________________________________________________


1. Legislativní proces na ministerstvech a jiných ústředních orgánech státní správy je nutno organizovat tak, aby návrh věcného záměru zákona vypracovával příslušný věcný odbor ve spolupráci s legislativním odborem, nestanoví-li ministr nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy jinak, a návrh zákona a návrh nařízení vlády aby vypracovával legislativní odbor ve spolupráci s příslušným věcným odborem.

2. O zahájení prací na přípravě legislativního návrhu informuje ministr nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy místopředsedu vlády a předsedu Legislativní rady vlády. Je-li vypracováván legislativní návrh, jehož termín nabytí účinnosti je stanoven v tzv. “A-listu”, podává ministr nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy nejpozději do 25. dne každého kalendářního měsíce zprávu o postupu prací místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády, který měsíčně informuje vládu o stavu přípravy příslušných legislativních návrhů.

3. Ministři nebo vedoucí jiných ústředních orgánů státní správy neprodleně informují místopředsedu vlády a předsedu Legislativní rady vlády o případném posunu termínů uvedených v “A-listech” (bod III/4 usnesení vlády ze dne 27. ledna 1999 č. 82).

4. Legislativní návrh zašle zpracovatel do připomínkového řízení nejpozději šest týdnů před termínem stanoveným pro jeho předložení vládě v plánu legislativních prací vlády. Výjimku z této lhůty může povolit místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády na základě žádosti příslušného člena vlády, podané před uplynutím této lhůty, je-li ze žádosti zřejmé, že splnění termínu, stanoveného pro předložení legislativního návrhu vládě v plánu legislativních prací vlády, nebude ohroženo.

5. Vznikne-li na základě zásadní připomínky uplatněné v připomínkovém řízení rozpor, který se nepodaří vyřešit před předložením legislativního návrhu vládě, není to důvodem pro nepředložení legislativního návrhu vládě a k podání návrhu na prodloužení termínu stanoveného v plánu legislativních prací vlády; o způsobu řešení tohoto rozporu přísluší rozhodnout vládě. Za zásadní se nepovažuje připomínka, která podle názoru zpracovatele legislativního návrhu, doloženého vyjádřením odboru kompatibility Úřadu vlády, není slučitelná s právem Evropských společenství, i když ji připomínkové místo za zásadní označí.

6. Termín, stanovený v plánu legislativních prací vlády pro předložení legislativního návrhu vládě, je dodržen, je-li legislativní návrh doručen Úřadu vlády v potřebném počtu vyhotovení s určením jak pro předsedu vlády, tak i pro předsedu Legislativní rady vlády, nejpozději poslední den kalendářního měsíce uvedeného v plánu legislativních prací vlády. Místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády navrhuje zařazení legislativního návrhu na program schůze vlády a zpravidla současně předloží stanovisko Legislativní rady vlády nebo stanovisko předsedy Legislativní rady vlády; jde-li o legislativní návrh, jehož termín nabytí účinnosti je stanoven “A-listem”, navrhne jeho zařazení na program schůze vlády neprodleně po skončení legislativního procesu na úrovni legislativních orgánů vlády.

7. Čistopis vládního návrhu zákona nebo vládou schváleného nařízení vlády předkládá příslušný člen vlády k podpisu předsedovi vlády do tří pracovních dnů ode dne vládou schváleného legislativního návrhu, není-li ve výjimečných případech vládou stanovena lhůta kratší. Vyžaduje-li si dopracování legislativního návrhu, včetně důvodové zprávy, provedení většího počtu změn, předkládá uvedený čistopis příslušný člen vlády k podpisu předsedovi vlády nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vládou schváleného legislativního návrhu.

8. Místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády předkládá vládě čtvrtletně zprávu o plnění výše uvedených opatření, a to v rámci zprávy o hodnocení plnění plánu legislativních prací vlády, předkládané podle bodu II/3/c usnesení vlády ze dne 17. května 1999 č. 500.Změna Legislativních pravidel vlády
_____________________________


Legislativní pravidla vlády, schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, se mění takto:

Čl. I

1. V Čl. 3 odstavce 1 a 2 zní: a) dosavadní zákon má být nahrazen koncepčně novou zákonnou úpravou, nebo
b) obsah návrhu zákona má spočívat v úpravě věcí, které dosud nejsou v právním řádu upraveny.”.

2. V Čl. 5 odst. 1 se slova “, Ministerstvu spravedlnosti se však věcný záměr zasílá vždy nejméně ve dvou výtiscích” zrušují. Ve větě poslední odstavce 1 se za slovo “zašle” vkládají slova: “odboru kompatibility s právem Evropských společenství Úřadu vlády (dále jen “odbor kompatibility”) k zaujetí stanoviska a”.

3. V Čl. 5 odst. 2 se slova “Ministerstvo spravedlnosti jako připomínkové místo posuzuje věcný záměr i” nahrazují slovy “Odbor kompatibility posuzuje věcný záměr”.

4. V Čl. 7 odst. 1, v Čl. 10 odst. 1 a v Čl. 15 odst. 1 se číslice “40” nahrazuje číslicí “45”.

5. V Čl. 8 odst. 1 se slova “, Ministerstvu spravedlnosti se však návrh zákona zasílá vždy nejméně ve dvou výtiscích” zrušují. Ve větě poslední odstavce 1 se za slovo “zašle” vkládají slova: “odboru kompatibility k zaujetí stanoviska a”.

6. V Čl. 8 odst. 2 se slova “Ministerstvo spravedlnosti jako připomínkové místo posuzuje návrh zákona i” nahrazují slovy “Odbor kompatibility posuzuje návrh zákona”.

7. V Čl. 13 se na konci textu odstavce 1 doplňují tato slova: “ a odboru kompatibility k zaujetí stanoviska; v ostatním platí obdobně čl. 5 odst. 2 a čl. 8 odst. 2”.

8. V Čl. 16 se na konci textu odstavce 5 doplňují tato slova: “a odboru kompatibility k zaujetí stanoviska; v ostatním platí obdobně Čl. 5 odst. 2 a Čl. 8 odst. 2”.

Čl. II

Tato změna Legislativních pravidel vlády nabývá účinnosti dnem 1. července 1999, s výjimkou změny Čl. 3 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.