Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-12-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. prosince 1999 č. 1311 + P

k Surovinové politice v oblasti nerostných surovin
a jejich zdrojů


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e Surovinovou politiku v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů obsaženou v části III předloženého materiálu;

II. u k l á d á

1. ministrům průmyslu a obchodu, životního prostředí, pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru financí, předsedkyni Českého statistického úřadu, předsedovi Českého báňského úřadu a předsedovi Správy státních hmotných rezerv realizovat úkoly obsažené v příloze tohoto usnesení,

2. ministru průmyslu a obchodu koordinovat plnění úkolů podle bodu II/1 tohoto usnesení.


Provedou:

ministři průmyslu a obchodu,
životního prostředí,
pro místní rozvoj,
místopředseda vlády a
ministr financí,
předsedkyně Českého statistického
úřadu,
předsedové Českého báňského
úřadu,
Správy státních hmotných
rezerv1. místopředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.Úkoly k realizaci hlavních cílů Surovinové politiky v oblasti
nerostných surovin a jejich zdrojů1. Analyzovat soustavu ekonomických nástrojů surovinové politiky v jednotlivých členských zemích EU a navrhnout její souměřitelný model pro ČR.

Termín: 31.12.2003
Zodpovídá: MPO
Spolupráce: MŽP, MF, ČBÚ;

2. Analyzovat aplikaci principů trvale udržitelného rozvoje, enviromentálních limitů těžby a míru uplatnění územního plánování při využívání neobnovitelných nerostných zdrojů a při prosazování vyššího využití druhotných surovin v jednotlivých členských zemích EU a navrhnout souměřitelný model pro ČR.

Termín: 31.12.2003
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MMR, MPO, ČBÚ;

3. Analyzovat horní právo a s ním související legislativu jednotlivých členských zemí EU. Na základě této analýzy navrhnout změny příslušných zákonů v ČR s cílem odbourat zbytečné byrokratické bariéry a dosáhnout stav, respektující požadavky podnikatelů i ochrany životního prostředí, který bude odpovídat úrovni legislativy a administrativních postupů, uplatňovaných v zemích EU.

Termín: 31.12.2003
Zodpovídá: ČBÚ
Spolupráce: MŽP, MPO;


4. S využítím kapacit Státní geologické služby a Státní báňské správy rozpracovat surovinovou politiku do konkrétních podmínek regionů a lokalit pro účely rozhodování v území.

Termín: 31.12.2003
Zodpovídá: MPO, MŽP, ČBÚ
Spolupráce: MMR;

5. V programech podpory podnikání, výzkumu a vývoje, energetických úspor a regionálních podpor rozšířit podporu vyššího využití druhotných surovin a recyklace, energetických úspor a vyššího využití obnovitelných zdrojů energie s cílem dosažení úrovně EU v nižším čerpání neobnovitelných zdrojů nerostných surovin a prodloužení jejich životnosti.

Termín: průběžně
Zodpovídá: MPO, MŽP, MMR
Spolupráce: MF;

6. Navrhnout optimální skladbu a limity hmotných rezerv vybraných nerostných surovin a polotovarů nerostného původu v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., které budou srovnatelné se situací a pravidly jejich tvorby v jednotlivých zemích EU, k zajišťování obranyschopnosti státu, odstraňování krizových situací v hospodářství a pro ochranu životně důležitých zájmů státu.

Termín: 30.6.2002
Zodpovídá: SSHR
Spolupráce: MPO, MF;

7. Vyhodnocovat výsledky sledování množství a pohybu vybraných druhotných surovin a zpracovat jejich bilanci v ČR.

Termín: každoročně k 30.6.
Zodpovídá: MPO
Spolupráce: ČSÚ, MŽP;

8. Prognózovat spotřebu jednotlivých nerostných surovin, sledovat a vyhodnocovat životnost jejich zásob s cílem zajistit trvale udržitelný rozvoj návazných odvětví národního hospodářství a k tomu podle potřeby navrhovat aktuální opatření.

Termín: průběžně
Zodpovídá: MPO
Spolupráce: MŽP, ČBÚ;


9. Přehodnotit surovinový potenciál velkoplošných zvláště chráněných území přírody (CHKO) jako podklad pro rozhodování o využití nerostných zdrojů v CHKO a redukci dopadů jejich těžby na CHKO.

Termín: 31.12.2003
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MPO, ČBÚ;

10. Vyhláškou stanovit sazby úhrad za využívání zásob nevyhrazených nerostů na výhradních ložiskách ve vlastnictví státu a zpružnit dosavadní sazby úhrad u vyhrazených nerostů.

Termín: do tří měsíců od přijetí příslušné novely horního zákona
Zodpovídá: MPO
Spolupráce: MF, MŽP, ČBÚ;

11. Navrhnout nový systém plateb úhrad z dobývacích prostorů. Tyto úhrady koncipovat jako ekonomický nástroj politiky ochrany životního prostředí a krajiny, tj. diferencovat je podle hodnoty dotčeného území, míry dopadu a charakteru prováděných prací.

Termín: 30.6.2001
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MF, MPO, ČBÚ;

12. Analyzovat výsledky dosavadního vyhledávání a průzkumu domácích nerostných zdrojů, hrazených z prostředků státního rozpočtu a zahájených po roce 1989. Na tomto základě navrhnout program dalších geologických prací při vyhledávání nerostných zdrojů.

Termín: 31.12.2001
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MPO, MF;

13. Analyzovat možnosti podpor a subvencování ložiskového průzkumu jednotlivých nerostných surovin v členských zemích EU. Na tomto základě případně pro podnikatele navrhnout možnost tvorby rezervy na tyto geologické práce z nákladů a zvážit diferencovaný přístup pro jednotlivé nerostné suroviny.

Termín: 31.12.2001
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MF, MPO.