Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-12-16

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. prosince 1998 č. 843

o Státním programu na podporu úspor energie
a využití obnovitelných zdrojů energie
pro rok 1999


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. s c h v a l u j e Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 1999 uvedený v části III předloženého materiálu (dále jen “Program”);

II. u k l á d á

1. ministrům průmyslu a obchodu, životního prostředí, zemědělství a pro místní rozvoj

a) vytvořit podmínky pro realizaci Programu,

b) zajistit koordinaci poskytování investičních podpor v rámci Programu tak, aby bylo dosaženo maximálních technických, ekonomických a ekologických přínosů,

c) předložit vládě do 3 měsíců od schválení Energetické politiky České republiky upravenou koncepci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie,

d) počínaje rokem 1999 předkládat vládě návrhy Státních programů na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro následující kalendářní rok tak, aby byly v souladu se schválenou Energetickou politikou České republiky,

2. ministrům průmyslu a obchodu, životního prostředí a zemědělství

a) vyčlenit v rámci resortních podpůrných programů podpory osvěty, poradenství, výchovy, vzdělávání, výzkumu a vývoje v roce 1999 finanční prostředky na oblast úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie, pokud to pravidla těchto programů dovolují,

b) meziresortně koordinovat projekty úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie realizovaných v rámci programů uvedených v bodě II/2a tohoto usnesení,

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministrům obrany, vnitra, spravedlnosti, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy a kultury ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí analyzovat v rámci svých resortů potenciál úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie,

4. ministrům průmyslu a obchodu a životního prostředí ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a ministry obrany, vnitra, spravedlnosti, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy a kultury zpracovat v návaznosti na schválenou Energetickou politiku České republiky a na analýzu provedenou podle bodu II/3 tohoto usnesení program snižování energetické náročnosti v rámci jednotlivých resortů a předložit jej do 30. června 1999 vládě jako součást návrhu Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2000, a to včetně jeho rozpočtových dopadů,

5. ministrům průmyslu a obchodu a životního prostředí zpracovat a vládě do 30. června 2000 předložit vyhodnocení přínosů Programu,

6. ministrům pro místní rozvoj a zemědělství připravit v roce 1999 při formulaci státních podpůrných programů pro rok 2000 podmínky pro oddělené sledování výdajů státního rozpočtu směrovaných v rámci těchto programů do oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie a od roku 2000 tyto výdaje odděleně sledovat,

7. ministru financí zařazovat na základě požadavků členů vlády a podle možností státního rozpočtu do návrhů státních rozpočtů finanční prostředky na realizaci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro příslušný kalendářní rok, přičemž pro rok 2000 se navrhuje vyčlenit částku ve výši 0,1 % hrubého domácího produktu,

8. ministru financí ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí zpracovat a vládě do 30. června 1999 předložit analýzu integrace obnovitelných zdrojů energie a úsporných programů do energetiky České republiky a na základě této analýzy stanovit způsob státní podpory, zejména výroby energie z obnovitelných zdrojů.


Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři průmyslu a obchodu,
životního prostředí,
pro místní rozvoj, zemědělství,
obrany, vnitra, spravedlnosti,
zdravotnictví, školství, mládeže
a tělovýchovy, kultury, financí

Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.