Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-06-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. června 1998 č. 391

o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění
bezpečnosti České republiky


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s t a n o v í , že dalšími členy Bezpečnostní rady státu jsou

1. místopředsedové vlády,

2. ministr zahraničních věcí,

3. ministr obrany,

4. ministr vnitra a

5. ministr financí;

II. z ř i z u j e

1. Výbor pro obranné plánování jako stálý pracovní orgán Bezpečnostní rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajištění obrany České republiky,

2. Výbor pro civilní nouzové plánování jako stálý pracovní orgán Bezpečnostní rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, ochrany obyvatelstva a ochrany ekonomiky a ke koordinaci požadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky;

III. s c h v a l u j e

1. Jednací řád Bezpečnostní rady státu uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. Jednací řád Výboru pro obranné plánování uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení,

3. Jednací řád Výboru pro civilní nouzové plánování uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení;

IV. p o v ě ř u j e předsedu vlády svolat do 30. června 1998 jednání Bezpečnostní rady státu a pozvat na toto jednání prezidenta republiky;

V. u k l á d á

1. ministru obrany svolat do 31. října 1998 jednání Výboru pro obranné plánování a projednat na něm metodiku obranného plánování České republiky,

2. ministru vnitra svolat do 31. října 1998 jednání Výboru pro civilní nouzové plánování a projednat na něm metodiku civilního nouzového plánování České republiky,

3. členům vlády a předsedům Správy státních hmotných rezerv a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vytvořit podmínky k realizaci obranného plánování a civilního nouzového plánování a stanovit odpovědnost za plánování opatření k zajištění bezpečnosti České republiky,

4. místopředsedům vlády a ministrům zahraničních věcí a zemědělství, ministrům obrany, vnitra, financí, průmyslu a obchodu, dopravy a spojů, práce a sociálních věcí, ministryni zdravotnictví a předsedovi Správy státních hmotných rezerv jmenovat své zástupce do Výboru pro obranné plánování,

5. místopředsedům vlády a ministrům zahraničních věcí a zemědělství a ministrům obrany, vnitra, financí, průmyslu a obchodu, dopravy a spojů, práce a sociálních věcí, kultury, životního prostředí, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryním zdravotnictví a spravedlnosti jmenovat své zástupce do Výboru pro civilní nouzové plánování;

VI. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky vytvořit v oblasti své působnosti podmínky k realizaci obranného plánování a civilního nouzového plánování a jmenovat svého zástupce do Výboru pro obranné plánování a Výboru pro civilní nouzové plánování.


Provedou:

členové vlády,
předsedové Správy státních
hmotných rezerv a Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost


Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.
Jednací řád Bezpečnostní rady státu

Článek 1
Úvodní ustanovení


Bezpečnostní rada státu (dále jen “Rada”) je zřízena Čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Článek 2
Působnost Rady

1. Rada koordinuje a vyhodnocuje problematiku bezpečnosti České republiky a připravuje vládě návrhy opatření k jejímu zajišťování.

2. Rada plní zejména tyto úkoly:

a) zabezpečuje meziresortní koordinaci plánovacích, přípravných a realizačních opatření v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky,

b) posuzuje záměry plánovacích, přípravných a realizačních opatření v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky předkládané ústředními orgány státní správy nebo Výborem pro obranné plánování a Výborem pro civilní nouzové plánování,

c) posuzuje souhrnné požadavky ústředních orgánů státní správy uplatňované v rámci zajišťování bezpečnosti České republiky,

d) koordinuje zpracování koncepčních dokumentů meziresortního charakteru potřebných pro zajišťování bezpečnosti České republiky,

e) posuzuje a následně předkládá vládě k projednání pravidelné zprávy o stavu zajišťování bezpečnosti České republiky, s návrhy na opatření,

f) posuzuje a následně vládě předkládá k projednání návrhy na zapojení České republiky do mezinárodních operací na obnovení a udržení míru a humanitárních operací většího rozsahu,

g) při hrozbě vzniku krizové situace a po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu:

- posuzuje vzniklou bezpečnostní situaci státu a tendence možného ohrožení,
- posuzuje opatření navrhovaná meziresortním krizovým štábem,
- předkládá vládě návrhy na opatření k řešení vzniklé krizové situace,
- koordinuje realizační činnosti v oblasti bezpečnosti České republiky.


Článek 3
Složení Rady

1. Předsedou Rady je předseda vlády.

2. Dalšími členy Rady jsou:

a) místopředsedové vlády,

b) ministr zahraničních věcí,

c) ministr obrany,

d) ministr vnitra a

e) ministr financí.

3. Jednání schůze Rady se dále účastní guvernér České národní banky a předseda Správy státních hmotných rezerv.

4. Prezident republiky má právo se účastnit schůzí Rady.

Článek 4
Zásady činnosti Rady

Rada působí na základě těchto pravidel:

1. jednání Rady je neveřejné a řídí se tímto jednacím řádem,

2. Rada může část svého jednání nebo celé své jednání prohlásit za důvěrné,

3. jednání Rady svolává její předseda, v nepřítomnosti jím určený člen Rady,

4. Rada se schází pravidelně, nejméně však jednou za šest měsíců, a dále podle potřeby,

5. členové Rady se účastní všech jednání, pouze ve výjimečných případech a po souhlasu předsedy Rady mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu,

6. Rada může na svá jednání podle potřeby přizvat další členy vlády nebo představitele dalších ústředních správních orgánů státní správy, případně další odborníky,

7. závěry z jednání Rady jsou přijímány formou usnesení, které jsou závazné pro všechny členy Rady,

8. prezident republiky má právo vyžadovat od Rady a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.


Článek 5
Sekretariát Rady

1. Sekretariát Rady je stálým organizačním a administrativním orgánem Rady. Funkci sekretariátu Rady vykonává odbor obrany a bezpečnosti Úřadu vlády.

2. Sekretariát Rady

a) zajišťuje přípravu jednání Rady,

b) sleduje a vyhodnocuje plnění závěrů z jednání Rady,

c) archivuje dokumenty z jednání Rady.


Článek 6
Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 10. června 1998.
Jednací řád Výboru pro obranné plánování


Článek 1
Úvodní ustanovení

Výbor pro obranné plánování (dále jen “Výbor”) je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajištění obrany České republiky.


Článek 2
Činnost Výboru

1. Výbor koordinuje problematiku plánování opatření k zajištění obrany České republiky.

2. Výbor zejména:

a) zabezpečuje operativní meziresortní koordinaci plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění obrany státu,

b) posuzuje a projednává záměry plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění obrany státu předkládané ústředními orgány státní správy,

c) posuzuje a projednává souhrnné požadavky ústředních orgánů státní správy uplatňované v rámci obranného plánování,

d) projednává vyhodnocení meziresortních připomínkových řízení k materiálům vztahujícím se k zajištění obrany státu a doporučuje jejich projednání v Bezpečnostní radě státu,

e) posuzuje, projednává a koordinuje základní zaměření činnosti zástupců České republiky ve věcně příslušných výborech Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO),

g) posuzuje a projednává návrhy na zapojení České republiky do mezinárodních operací na obnovení a udržení míru většího rozsahu.


Článek 3
Složení Výboru

1. Předsedou Výboru je náměstek ministra obrany.

2. Dalšími členy Výboru jsou:

a) náměstek ministra zahraničních věcí,

b) náměstek ministra zemědělství,

c) náměstek ministra vnitra,

d) náměstek ministra financí,

e) náměstek ministra průmyslu a obchodu,

f) náměstek ministra dopravy a spojů,

g) náměstek ministra práce a sociálních věcí,

h) náměstek ministra zdravotnictví,

i) místopředseda Správy státních hmotných rezerv a

j) viceguvernér České národní banky.


Článek 4
Jednání Výboru

1. Jednání Výboru je neveřejné a řídí se tímto jednacím řádem.

2. Jednání Výboru svolává předseda Výboru:

a) pravidelně v řádném termínu (nejméně však jednou za tři měsíce),
b) mimořádně, pokud o to požádá některý člen Výboru.

3. Členové Výboru mohou být při jednání Výboru jen ve výjimečných případech zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu.

4. Výbor může na svá jednání podle potřeby přizvat představitele dalších ústředních orgánů státní správy a další odborníky.

5. Závěry jednání Výboru se přijímají konsensem formou usnesení nebo formou návrhu pro jednání Bezpečnostní rady státu.

6. Vnitřní struktura Výboru a organizace práce se stanoví organizačním řádem Výboru, který schvaluje Výbor. K projednávání věcné problematiky zřizuje Výbor ze svých členů, zástupců věcně příslušných ústředních orgánů státní správy a přizvaných odborníků, podvýbory a odborné pracovní skupiny. Jednání podvýborů a odborných pracovních skupin se řídí jednacím řádem Výboru, který schvaluje Výbor.

7. Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, plní pověřený útvar Ministerstva obrany. Vedoucího sekretariátu Výboru jmenuje a odvolává ministr obrany.


Článek 5
Závěrečné ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem 10. června 1998.Jednací řád Výboru pro civilní nouzové plánování


Článek 1
Úvodní ustanovení

Výbor pro civilní nouzové plánování (dále jen “Výbor”) je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky a ke koordinaci požadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky.


Článek 2
Činnost Výboru

1. Výbor koordinuje problematiku plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky a sladění požadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky.

2. Výbor zejména:

a) zabezpečuje operativní meziresortní koordinaci plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, ochrany obyvatelstva a ochrany ekonomiky,

b) posuzuje a projednává záměry plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, ochrany obyvatelstva a ochrany ekonomiky předkládané ústředními orgány státní správy,

c) posuzuje a projednává požadavky ústředních orgánů státní správy na civilní zdroje nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky,

d) projednává vyhodnocení meziresortních připomínkových řízení k materiálům vztahujícím se k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, ochrany obyvatelstva a ochrany ekonomiky a doporučuje jejich projednání v Bezpečnostní radě státu,
e) posuzuje, projednává a koordinuje základní zaměření činnosti zástupců České republiky ve věcně příslušných výborech Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO),

f) zajišťuje zpracování a projednává vlastní materiály v oblasti zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky a sladění požadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky,

g) posuzuje a projednává návrhy na zapojení České republiky do mezinárodních humanitárních operací většího rozsahu.

Článek 3
Složení Výboru

1. Předsedou Výboru je náměstek ministra vnitra.

2. Místopředsedou Výboru je předseda Správy státních hmotných rezerv.

3. Dalšími členy Výboru jsou:

a) náměstek ministra zahraničních věcí,

b) náměstek ministra zemědělství,

c) náměstek ministra obrany,

d) náměstek ministra financí,

e) náměstek ministra průmyslu a obchodu,

f) náměstek ministra dopravy a spojů,

g) náměstek ministra práce a sociálních věcí,

h) náměstek ministra kultury,

i) náměstek ministra životního prostředí,

j) náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy,

k) náměstek ministra zdravotnictví,

l) náměstek ministra spravedlnosti a

m) viceguvernér České národní banky.Článek 4
Jednání Výboru

1. Jednání Výboru je neveřejné a řídí se tímto jednacím řádem.

2. Jednání Výboru svolává předseda Výboru:

a) pravidelně v řádném termínu (nejméně však jednou za tři měsíce),

b) mimořádně, pokud o to požádá některý člen Výboru.

3. Členové Výboru mohou být při jednání Výboru jen ve výjimečných případech zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu.

4. Výbor může na svá jednání podle potřeby přizvat představitele dalších ústředních orgánů státní správy a další odborníky.

5. Závěry jednání Výboru se přijímají konsensem formou usnesení nebo formou návrhu pro jednání Bezpečnostní rady státu.

6. Vnitřní struktura Výboru a organizace práce se stanoví organizačním řádem Výboru, který schvaluje Výbor. K projednávání věcné problematiky zřizuje Výbor ze svých členů, zástupců věcně příslušných ústředních orgánů státní správy a přizvaných odborníků, podvýbory a odborné pracovní skupiny. Jednání podvýborů a odborných pracovních skupin se řídí jednacím řádem Výboru, který schvaluje Výbor.

7. Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, plní pověřený útvar Ministerstva vnitra. Vedoucího sekretariátu Výboru jmenuje a odvolává ministr vnitra.


Článek 5
Závěrečné ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem 10. června 1998.