Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-03-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. března 1994 č. 133

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné
osoby, ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 29)


Vazba na záznam z jednání vlády: Database 'Vláda - nová pracovní kopie', View 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. z r u š u j e

1. bod č. 27 části A přílohy usnesení vlády z 20. ledna 1993 č. 27, k privatizačním projektům, které prošly připomínkovým řízením ve smyslu usnesení vlády z 29. července 1992 č. 510 (materiál č. 17), (privatizační projekt státního podniku Statek Nová Bystřice - provoz chovu prasat Staré Město),

2. bod č. II/19 Stanoviska Hospodářské rady vlády ČR ze dne 16. června 1992, které bylo podkladem pro vydání usnesení vlády České republiky ze 17. června 1992 č. 445, k seznamu privatizačních projektů navržených Hospodářskou radou vlády České republiky ke schválení (privatizační projekt státního podniku Stavoprojekt Zlín) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 5 části B přílohy tohoto usnesení,

3. bod č. 11 části A přílohy usnesení vlády z 10. listopadu 1993 č. 635, o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 12), (privatizační projekt státního podniku Pramen Pelhřimov, Pelhřimov, dům č.p. 208 a 209, parcely č. 214 a 215 v katastrálním území Pelhřimov) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 11 části A přílohy tohoto usnesení;

II. s o u h l a s í s uzavřením smlouvy mezi Fondem národního majetku České republiky a nabyvatelem majetku státního podniku TOS Hostivař, Praha 1O - Hostivař (bez jednotky - modelárna, bednárna a sklad zásob, U pekáren č. 1, Praha 10), v níž se Fond národního majetku České republiky zaváže k úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací podle zásad uvedených v usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123, k řešení ekologických závazků při privatizaci;

III. v y d á v á rozhodnutí o privatizaci uvedená v částech A a B přílohy tohoto usnesení;

IV. u k l á d á ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I až III tohoto usnesení.

Provedou:

ministři (zakladatelé),

ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.