Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-09-20

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 20. září 2006 č. 1088

o změnách ve způsobu zabezpečení činností spojených s fungováním
poradních a pracovních orgánů vlády a dalších činností
V l á d a

I. z r u š u j e

1. Radu vlády pro družstevnictví,

2. Radu vlády pro rozvoj lidských zdrojů;

II. s c h v a l u j e

1. převod činností z Úřadu vlády na jednotlivé resorty tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení,

2. delimitaci funkčních míst z Úřadu vlády na jednotlivé resorty tak, jak je uvedené v příloze tohoto usnesení včetně prostředků na platy, souvisejících výdajů a ostatních běžných výdajů v celoročním vyjádření roku 2006;

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministrům vnitra a informatiky, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a vedoucímu Úřadu vlády předložit neprodleně ministru financí ke schválení vzájemně odsouhlasené delimitační protokoly,

2. ministru financí provést na základě žádostí příslušná rozpočtová opatření v návaznosti na podepsané delimitační protokoly,


3. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministrům vnitra a informatiky, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě návrhy změn statutů poradních a pracovních orgánů vlády, případně dalších usnesení vlády, souvisejících s převodem činností podle bodu II tohoto usnesení.


Provedou:

místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři financí, vnitra a informatiky,
pro místní rozvoj,
průmyslu a obchodu,
ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy,
vedoucí Úřadu vlády
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv060920.1088.doc

Přílohy:
w060920a.1088.doc