Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-17

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 17. ledna 2007 č. 58

o zajištění činnosti útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
a o změně usnesení vlády z 25. října 2006 č. 1238,
o vnitrostátním koordinačním mechanismu pro přípravu a výkon předsednictví
České republiky v Radě Evropské unie, usnesení vlády z 25. října 2006 č. 1239,
o změně Statutu Výboru pro Evropskou unii a usnesení vlády z 3. ledna 2007 č. 27,
ke způsobu personálního a finančního zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě
Evropské unie včetně vymezení jejich kompetencí
Vláda

I. zrušuje bod II usnesení vlády z 25. října 2006 č. 1238;

II. mění

1. usnesení vlády z 25. října 2006 č. 1238 tak, že se v bodě III/2 uvedeného usnesení slova „vládnímu tajemníkovi“ nahrazují slovy „místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti“,

2. usnesení vlády z 25. října 2006 č. 1239 - přílohu č. 1 Statut Výboru pro Evropskou unii tak jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení,

3. usnesení vlády z 3. ledna 2007 č. 27 tak, že se slova „vládní tajemník“ v textu celého usnesení a příloze nahrazuje slovy „místopředseda vlády pro evropské záležitosti“;

III. schvaluje delimitaci 5 funkčních míst sekretariátu Výboru Evropské unie z Ministerstva zahraničních věcí na Úřad vlády včetně prostředků na platy (2 462 000 Kč), souvisejících výdajů (911 000 Kč) a ostatních běžných výdajů (250 000 Kč) na rok 2007 od 1. února 2007;
IV. ukládá

1. místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti předložit vládě do 28. února 2007 aktualizovaný vnitrostátní koordinační mechanismus pro přípravu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie,

2. ministru zahraničních věcí a vedoucímu Úřadu vlády předložit neprodleně ministru financí vzájemně odsouhlasené delimitační protokoly,

3. ministru financí provést na základě žádosti příslušná rozpočtová opatření v návaznosti na podepsané delimitační protokoly.Provedou:

místopředseda vlády
pro evropské záležitosti,
ministři zahraničních věcí,
financí,
vedoucí Úřadu vládyPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070117.058.doc

Přílohy:
w070117a.058.doc