Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-25

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 25. října 2006 č. 1238

o vnitrostátním koordinačním mechanismu pro přípravu a výkon
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
V l á d a

I. s c h v a l u j e vnitrostátní koordinační mechanismus pro přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, obsažený v části III materiálu č.j. 1623/06;

II. z ř i z u j e funkci vládního tajemníka pro přípravu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále jen „vládní tajemník“);

III. u k l á d á

1. vedoucímu Úřadu vlády předložit vládě ve spolupráci s ministrem financí návrh způsobu personálního a finančního zajištění činnosti vládního tajemníka a výkonného sekretariátu včetně vymezení jejich kompetencí,

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy postupovat v průběhu příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v souladu s vnitrostátním koordinačním mechanismem uvedeným v bodě I tohoto usnesení a poskytnout součinnost vládnímu tajemníkovi.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních úředních
orgánů státní správy
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061025.1238.doc

Přílohy: