Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-01-11

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 11. ledna 2006 č. 40

k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech
k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. Národní program vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, obsažený v části III materiálu č.j. 12/06 (dále jen „Národní program“), s úpravou podle připomínky vlády,

2. navýšení počtu pracovníků Úřadu vlády o 5 pracovních míst a navýšení rozpočtové kapitoly Úřadu vlády z položky Vládní rozpočtová rezerva o částku 2 220 tis. Kč;

II. u k l á d á

1. vedoucímu Úřadu vlády zřídit a vést pro účely Národního programu Centrální registr zaměstnanců Národního programu (dále jen „Centrální registr“),

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí provést rozpočtové opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení,

3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) v souladu s bodem II/4a usnesení ze dne 4. května 2005 č. 523 sdělit vedoucímu Úřadu vlády jméno zaměstnance a jeho zástupce odpovědného za plnění úkolů plynoucích z Národního programu,

b) zaslat vedoucímu Úřadu vlády nominace zaměstnanců do Centrálního registru navržených na zařazení do Národního programu pro účely vzdělávání v oblasti institucionální přípravy, podle části III materiálu č.j. 12/06,

c) spolupracovat s vedoucím Úřadu vlády při aktualizaci Centrálního registru,

d) plnit úkoly plynoucí z Národního programu a zajistit rozpracování Národního programu na podmínky jimi řízených úřadů.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:

guvernér České národní banky
Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv060111.0040.doc

Přílohy: