Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1992 > 1992-09-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. září 1992 č. 534 + P

ke zprávě o situaci v dislokaci ústředních orgánů
státní správy


Vazba na záznam z jednání vlády: Database 'Dokumenty vlády - pracovní kopie', View 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. z ř i z u j e Komisi vlády pro řešení umístění ústředních orgánů státní správy (dislokační komisi) ve složení:

předseda: vedoucí Úřadu vlády České republiky

sekretář: pracovník Úřadu vlády České republiky

členové: zástupce vlády České a Slovenské Federativní Republiky

zástupce vlády České a Slovenské Federativní Republiky

náměstek (zástupce) ministra financí

náměstek (zástupce) ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj

náměstek (zástupce) ministra státní kontroly

náměstek (zástupce) ministra mezinárodních vztahů

zástupce vedoucího Úřadu vlády České republiky

zástupce Magistrátního úřadu hlavního města Prahy;

II. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) podmínit ode dne přijetí tohoto usnesení souhlasem vlády, po doporučení dislokační komise, zcizování objektů

a uzavírání smluv o nájmech nebytových prostor v objektech, ve kterých vykonává právo hospodaření ústřední orgán státní správy nebo jím řízená organizace, definovaná v příloze tohoto usnesení,

b) vypracovat a do 15. září 1992 předložit předsedovi dislokační komise údaje o jimi užívaných objektech a objektech užívaných jimi řízenými organizacemi v hlavním městě Praze podle požadavků uvedených v příloze tohoto usnesení a do 31. října 1992 toto provést u ostatních objektů; toto ustanovení se netýká objektů užívaných Policií České republiky,

c) prověřit platnost a oprávněnost dosud uzavřených smluv a dohod o užívání nebytových prostor v objektech orgánů státní správy jinými než státními organizacemi a to do 15. září u objektů v hlavním městě Praze a do 31. října u ostatních objektů; o prověrce informovat předsedu dislokační komise,

2. předsedovi dislokační komise vypracovat a pro objekty v hlavním městě Praze do 30. září 1992 předložit vládě návrh dalšího postupu, pro ostatní objekty do 15. listopadu 1992,

3. místopředsedovi vlády a ministru financí, ministrům pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministru státní kontroly a mezinárodních vztahů a vedoucímu Úřadu vlády České republiky určit do 10. září 1992 jmenovitě své náměstky (zástupce), kteří budou členy dislokační komise;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády

1. informovat o zřízení dislokační komise

a) předsedu vlády ČSFR a požádat jej o jmenování zástupců vlády ČSFR do této komise s doporučením, aby byl určen členem komise vedoucí Úřadu vlády ČSFR a náměstek ministra financí ČSFR,

b) primátora hlavního města Prahy a požádat jej o jmenování zástupce Magistrátního úřadu hlavního města Prahy do této komise,

2. doporučit předsedovi vlády ČSFR přijetí obdobných opatření podle bodu II tohoto usnesení k ústředním orgánům státní správy ČSFR se sídlem v Praze.

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,

vedoucí Úřadu vlády ČR a

předseda dislokační komise

Na vědomí:

předseda vlády ČSFR,

primátor hlavního města Prahy

Místopředseda vlády

JUDr. Jan K a l v o d a v. r.


Příloha k usnesení vlády ČR ze dne 2. září 1992 č. 534

Obsah požadovaných údajů o budovách ústředních orgánů státní správy a dalších organizací

Ústřední orgán (název)

Název organizace

Umístění budovy (přesná adresa, příp. parcelní čísla)

Stáří budovy

Základní charakteristika typu budovy a jejího stavebně technického stavu

Celková plocha pozemku, z toho zastavěná plocha

Celková plocha (podlažní) budovy, z toho kancelářská plocha - podle podlaží

Počet kancelářských místností

Počet ostatních místností

Vlastnické a jiné právní vztahy:

komu budova patří

kdo budovu spravuje

které subjekty a na základě jakého právního vztahu budovu užívají a v jakém rozsahu

Celkový počet pracovníků v budově pracujících

z toho pracovníků ústředních státních orgánů

--- ooo ---

Tato informace se vypracuje za každou administrativní budovu nebo budovu obdobného charakteru (školicí středisko, reprezentační budovy, projektové kanceláře ...) na území hl. m. Prahy

1) ke které má právo hospodaření nebo právo užívání ústřední orgán státní správy, další ústřední orgán zřízený zákonem, nařízením vlády nebo usnesením vlády;

2) která je ve vlastnictví, užívání nebo s níž hospodaří státní organizace přímo podřízená ústřednímu orgánu státní správy nebo jinému ústřednímu státnímu orgánu a která vykonává činnosti v oboru administrativy, informatiky, poradenství, výzkumu, obchodních a technických služeb, projektování, vzdělávání dospělých pro potřeby ústředních státních orgánů nebo podle jejich pokynů.