Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-07-18

Dodatky nejsou připojeny
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2258/07
V Praze dne 17.07.2007

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 18. července 2007 v 9:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice 

B. K projednání s rozpravou:


2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisůč.j. 465/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007Předkládá: ministr spravedlnosti

 


3.

Návrh zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůč.j. 701/07 - předběžně rozesláno dne: 18.05.2007; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno dne 11.7.2007Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 
4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisůč.j. 1077/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj


5.

Návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavěč.j. 952/07 - předběžně rozesláno dne: 25.06.2007Předkládá: ministr spravedlnosti

 


6.

Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami bytového domuč.j. 848/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 11.07.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 


7.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastechč.j. 446/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


8.

Návrh poslanců Zuzky Bebarové - Rujbrové, Pavla Kováčika, Kateřiny Konečné a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 244)č.j. 953/07 - předběžně rozesláno dne: 25.06.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


9.

Stanovisko veřejného ochránce práv k problematice průtahů v činnosti Ministerstva pro místní rozvojč.j. 1066/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: veřejný ochránce práv

K bodu 9. a 10. přizván: O. Motejl, veřejný ochránce práv

 


10.

Stanovisko veřejného ochránce práv k problematice průtahů v činnosti Ministerstva práce a sociálních věcíč.j. 1067/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: veřejný ochránce práv

 


11.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006č.j. 642/07 - předběžně rozesláno dne: 07.05.2007Předkládá: ministryně D. Stehlíková

Přizván: J. Litomiský, zmocněnec pro lidská práva a předseda Rady vlády ČR pro lidská práva

 


12.

Návrh změn Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vládyč.j. 1073/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


13.

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA)č.j. 1063/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: ministr vnitra

 


14.

Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správyč.j. 1064/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: ministr vnitra

 


15.

Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování věřejnosti do přípravy vládních dokumentůč.j. 1065/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: ministr vnitra

 


16.

Analýza procesních předpisů, které jsou používány v rámci výkonu jednotlivých správních agend, a teze věcného řešení, na jejichž základě budou moci být vytvořena univerzální procesní pravidla s minimem odchylek a výjimekč.j. 1046/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007Předkládá: ministr vnitra

 


17.

Integrovaný plán rozvoje městač.j. 1071/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 


18.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007-2013č.j. 1048/07 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 


19.

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-2009č.j. 1058/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: předseda vlády

 


20.

Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky)č.j. 1057/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: předseda vlády

 


21.

Návrh způsobu provádění kontroly biopaliv při jejich uvádění na trh včetně případných nutných změn právních předpisůč.j. 1019/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007Předkládá: ministr financí

 


22.

Návrh koncepce vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě včetně analýzy návrhu jediné komplexní úpravy právního postavení zaměstnanců ve veřejné správěč.j. 1037/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007Předkládá: ministr vnitra

 


23.

Postup při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013č.j. 1072/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 


24.

Návrh na uvolnění finančních prostředků rozpočtovaných pro účely příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v kapitole Všeobecná pokladní správa pro rok 2007 do kapitol jednotlivých ústředních orgánů a ostatních orgánů státní správy na základě přehodnocení jejich požadavků a v souladu s předpoklady celkového čerpání prostředků rozpočtu předsednictví do konce roku 2007č.j. 1079/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007Předkládají: místopředseda vlády pro evropské záležitosti a ministr financí

 

 

C. K projednání bez rozpravy:


25.

Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2006č.j. 1062/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


26.

Revize Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a návrh komunikačních priorit vlády na rok 2007č.j. 997/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007Předkládá: místopředseda vlády pro evropské záležitosti

 


27.

Využitelnost komunikačního prostředí Ministerstva vnitra pro komunikaci orgánů veřejné mocič.j. 1044/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007Předkládá: ministr vnitra

 


28.

Návrh na sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkýmič.j. 1054/07 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2007Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí

 


29.

Návrh na obeslání 22. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenskéhoč.j. 1060/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a ministr zahraničních věcí

 


30.

Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 225)č.j. 1088/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007Předkládá: ministr financí

 


31.

Žádost o souhlas vlády ČR dle § 20, odst. 4) zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů s prodejem pozemků v katastrálních územích Spořice a Březno u Chomutova, s nimiž hospodaří státní organizace Správa železniční dopravní cesty, s.o. a které jsou součástí železniční dopravní cesty, akciové společnosti Severočeské doly a.s.č.j. 1085/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007Předkládá: ministr dopravy

 


32.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ust. § 43, § 26 odst. 1 písm. b) a c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. pro Povodí Odry, s.p., za účelem aplikace biocidů v rámci likvidace invazních druhů rostlin v povodí Morávky, na území CHKO Beskydyč.j. 1055/07 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


33.

Národní přírodní rezervace (NPR) Božídarské rašeliniště - povolení vjezdu motorových vozidel a vstupu osob pro firmy vykonávající lesnické práce v NPR pro Město Boží Dar a mající s městem smluvní vztah, za účelem přibližování dříví traktorem nebo vyvážecí soupravou přes pozemky ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, žadatel Město Boží Darč.j. 1090/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


34.

Přírodní rezervace (PR) Zvolská homole - realizace stavby "III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu", žadatel SG - Geoprojekt, spol. s r.o., Šumavská 33, 602 00 Brnoč.j. 1091/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


35.

Výjimka podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Hnutí DUHA k pořádání veřejného pochodu napříč národními parky Šumava a Bavorský les za účelem seznámení účastníků s ochranou přírody v obou národních parcích.č.j. 1092/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


36.

Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro spol. Coca-Cola Beverages Česká rep., spol. s r.o., k vjezdu na účelové komunikace za účelem servisu, údržby a oprav gastronomických a chladících zařízení.č.j. 1093/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


37.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory, pro konání motocyklových soutěží v prostoru motokrosového areálu Kubíkovy Duby u Třemošniceč.j. 1094/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


38.

Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Miroslavu a Miroslava Drozdovy k v jezdu na účelovou komunikaci Rokyta za účelem provedení demoličních a stavebních prací na objektu ev. č. 77 v k.ú. Vchynice-Tetov I.č.j. 1095/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


39.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka za účelem provádění ornitologického výzkumuč.j. 1096/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


40.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a to za účelem geologického výzkumu na téma "Výzkum severního svahu Jizerských hor v kvartéru"č.j. 1097/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


B. K projednání s rozpravou (dodatek č. 1)41.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysíláníč.j. 1105/07 - materiál připojenPředkládá: ministr vnitra , ministr kultury, ministr průmyslu a obchodu


42.

Návrh na přeměnu České pošty, s.p. na akciovou společnostč.j. 1100/07 - předběžně rozesláno dne: 13.07.2007Předkládá: ministr vnitra

 
* * *

Pro informaci:


1.

Informace o souhrnném vyhodnocení přínosů programů podpory regionálního rozvoje za roky 2003 – 2006č.j. 1070/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 


2.

Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2006č.j. 1089/07 - materiál připojenPředkládá: ministr spravedlnosti

 


3.

Zpráva o plnění Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 - 2010č.j. 1068/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: ministr kultury

 


4.

Souhrnná zpráva o plnění Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006 za rok 2006č.j. 1053/07 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


5.

Informace o naplnění cíle programového prohlášení vlády "přizpůsobit záměry zvyšování plavebních parametrů na labské vodní cestě vývoji plavebních parametrů navazující vodní cesty v Německu a respektovat požadavky ochrany přírody"č.j. 1061/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: ministr dopravy

 


6.

Průběžná zpráva MŠMT k procesu certifikací programů primární protidrogové prevence za období od 2.10.2006 do 15.5.2007č.j. 1083/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


7.

Informace pro členy vlády o způsobu uveřejňování informací o veřejných zakázkách a veřejných dražbáchč.j. 1056/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 


8.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR vedené předsedou vlády M. Topolánkem na zasedání Evropské rady ve dnech 21. – 22. června 2007 v Bruseluč.j. 1081/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


9.

Informace o Ministerském zasedání Rady Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži ve dnech 15. – 16. května 2007č.j. 1052/07 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


10.

Informace o průběhu a výsledcích 59. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) (Anchorage, Spojené státy americké, 6. - 31. května 2007)č.j. 1084/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


11.

Zpráva ze zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), Brusel, 30.5.2007č.j. 1074/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


12.

Informace ze zasedání Rady EU ministrů dopravy, telekomunikací a energetiky (část doprava), které se uskutečnilo ve dnech 7.-8. 6. 2007č.j. 1080/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007Předkládá: ministr dopravy

 


13.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 17. - 19. června 2007 v Lucemburkuč.j. 1069/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


14.

Zpráva z řádného zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 28. června 2007 v Lucemburkuč.j. 1059/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


15.

Informace o průběhu pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga ve Francii dne 15. června 2007č.j. 1050/07 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.
 Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf