Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-08-22

Dodatky nejsou připojeny
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2264/07
V Praze dne 15.08.2007

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 22. srpna 2007
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

V případě, že bude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
bude schůze vlády zahájena 30 minut po jejím skončení.A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice 

B. K projednání s rozpravou:


2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1078/07 - předběžně rozesláno dne: 11.07.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 14.8.2007Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 


3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákonyč.j. 1021/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 15.8.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisůč.j. 807/07 - předběžně rozesláno dne: 01.06.2007; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 14.8.2007Předkládá: ministr zemědělství

 


5.

Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonůč.j. 1040/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 15.8.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


6.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdyč.j. 1034/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 10.8.2007Předkládá: ministr zemědělství

 


7.

Návrh nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictvíč.j. 969/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 14.8.2007Předkládá: ministr zdravotnictví

 
 

8.

Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 a analýza jeho efektivnosti za uplynulé obdobíč.j. 1132/07 - bod 17 schůze vlády 13.8.2007Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


9.

Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji (NSVUR)č.j. 1209/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


10.

Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007–2017č.j. 1182/07 - bod 19 schůze vlády 13.8.2007Předkládá: ministr zdravotnictví

 


11.

Návrh koordinačních mechanismů implementace Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby a návrh na zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správuč.j. 1205/07 - bod 51 schůze vlády 13.8.2007Předkládá: ministr vnitra

 


12.

Monitorovací systém fondů EU pro programové období 2007-2013 v České republiceč.j. 1208/07 - bod 53 schůze vlády 13.8.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 


13.

Záměr působení České republiky v Afghánistánu v roce 2008 v rámci alianční operace Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (dále jen "ISAF") včetně návrhu na zřízení a vedení Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Loghar v Afghánistánu v součinnosti se Spojenými státy americkýmič.j. 1263/07 - předběžně rozesláno dne: 15.08.2007Předkládají: ministr zahraničních věcí a ministryně obrany

 


14.

Stanovisko k instrumentům MOP přijatým na 94. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2006č.j. 1171/07 - bod 22 schůze vlády 13.8.2007Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí

 


15.

Návrh na směnu akcií společnosti Pražská energetika, a.s. v majetku České republiky-Ministerstva práce a sociálních věcí za akcie společnosti ČEZ, a.s.č.j. 1202/07 - bod 21 schůze vlády 13.8.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


16.

Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionuč.j. 1184/07 - předběžně rozesláno dne: 03.08.2007Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


17.

Řešení problematiky sociálního příspěvku bývalým zaměstnancům zaniklé společnosti Železárny a drátovny Bohumín, a.s. v souvislosti s restrukturalizací českého ocelářského průmysluč.j. 1186/07 - předběžně rozesláno dne: 01.08.2007Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


18.

Návrh na zřízení Analytického centra pro ochranu státních hranic a migracič.j. 1248/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: ministr vnitra

 


19.

Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2007č.j. 1189/07 - bod 20 schůze vlády 13.8.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


20.

Zpráva o využití podnětů předložených nevládními subjekty v souvislosti se sestavováním návrhu Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 a návrhu Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010č.j. 1261/07 - předběžně rozesláno dne: 15.08.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 21.

Návrh na zrušení usnesení vlády nebo jejich částí, kterými bylo uloženo předkládání dlouhodobých a střednědobých dokumentů a které již dále předkládány nebudouč.j. 1256/07 - předběžně rozesláno dne: 15.08.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 

C. K projednání bez rozpravy:


22.

Národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnostič.j. 1206/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 


23.

Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2007č.j. 1262/07 - předběžně rozesláno dne: 15.08.2007Předkládá: ministryně obrany

 


24.

Informace o možných finančních dopadech vyplývajících z mezinárodních smluv, ke kterým Česká republika přistoupila na základě Aktu o podmínkách přistoupeníč.j. 1232/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


25.

Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k níč.j. 1258/07 - předběžně rozesláno dne: 15.08.2007Předkládají: ministr financí a ministr zahraničních věcí

 


26.

Převedení účelového rezervního fondu České konsolidační agentury na účelově určenou dotacič.j. 1233/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: ministr financí

 


27.

Návrh resortního programu na podporu průmyslového výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu "TIP"č.j. 1255/07 - předběžně rozesláno dne: 15.08.2007Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


28.

Souhlas s vývozem za účelem vystavení 5 movitých národních kulturních památek na výstavy do Švýcarska, Nizozemska, Španělska a Itálieč.j. 1249/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: ministr kultury

 


29.

Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu roku 2007 v kapitole 328 - Český telekomunikační úřadč.j. 1254/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

 


30.

CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - povolení výstavby bikrosové dráhy na pozemku KN 1739/7 v k.ú. Mšeno, žadatel Město Mšeno, pan Martin Mach, starosta, nám. Míru 1, 277 35 Mšenoč.j. 1214/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


31.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Bohuslavice nad Vláří za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku obceč.j. 1215/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


32.

Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., k vjezdu na účelové komunikace za účelem poskytování a zajištění telekomunikačních služebč.j. 1216/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


33.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava a PP Královský hvozd podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) a v § 36 odst. 2 téhož zákona, a to pro společnost Lesy ČR, s.p. – Lesní závod Železná Ruda za účelem výstavby příjezdové linky na pozemku p.č. 1720/19 v k.ú. Hojsova Stráž v souvislosti s likvidací následků orkánu Kyrillč.j. 1217/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


34.

Výzkum mravenců rodu Formica a čmeláků rodu Bombus ve vybraných národních přírodních rezervacích (NPR) a v přírodních rezervacích (PR) na území CHKO v ČR, žadatelé RNDr. Klára Tichá, Ph.D., bytem Komenského 20, 586 01 Jihlava a Pavel Bezděčka, bytem V.Vaculky 994, 686 05 Uherské Hradištěč.j. 1218/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


35.

Žádost Lesů ČR, s.p. – Lesní správy Karlovice, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí uvedených v ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona za účelem zpřístupnění lesních porostů v I. zóně odstupňované ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Jeseníkyč.j. 1219/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


36.

Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro spol. Vimperská masna a.s. k v jezdu na účelovou komunikaci Stožec – Černý Kříž – Nová Pec za účelem zásobování rekreačních zařízeníč.j. 1220/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


37.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Rokytnice u Slavičína za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku obceč.j. 1221/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


38.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Lesní společnost L.W., s.r.o., za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevinč.j. 1222/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


39.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro realizaci akce "Nádrže Krouna v k.ú. Krouna"č.j. 1223/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


40.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí uvedených v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) tohoto zákona za účelem vjezdu vozidel členů Mysliveckého sdružení Údolíčko a hostů mimo silnice a místní komunikace při výkonu práva myslivosti v honitbě Bartošovice v Orlických horách v Chráněné krajinné oblasti Orlické horyč.j. 1224/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


41.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro společnost Slavičínské lesy s.r.o. za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku Města Slavičínč.j. 1225/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


42.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Štítná nad Vláří, obec Jestřabí, obec Slopné, Lesní družstvo Slopné, Singulární společnost Slopné, Singulární společnost Šanov, Singulární společnost Brumov, Spolek singularistů Sehradice a společnost Kloboucká lesní s.r.o., a to za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích ve vlastnictví či nájmu žadatelůč.j. 1226/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


43.

Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a CHKO Šumava pro Ing. Martina Pavlíčka k vjezdu na účelovou komunikaci Stožec - Nové Údolíč.j. 1227/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


44.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervaci Koda v Chráněné krajinné oblast Český kras pro vjezd a povolení stavby, a to za účelem přestavby rodinného domuč.j. 1228/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


45.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Jiřího Beneše, Vladimíra Caise a Marii Kluibrovou pro vjezd a stání obytného přívěsu – maringotky na pozemku p.č. 605/4 v k.ú. Pestřice, na území III. zóny CHKO Šumava, za účelem vytvoření zázemí pro rybařeníč.j. 1229/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


46.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro společnost Lesy Jamné s.r.o. za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevinč.j. 1230/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


47.

Přírodní rezervace (PR) Bartošovický luh - povolení odchytu ptáků a kroužkovací akce Acrocephalus, žadatel Slezská ornitologická společnost se sídlem Ostravské muzeum, Lechowiczova 4, 702 00 Ostravač.j. 1237/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


48.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Ing. Milana Wichterleho za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku žadateleč.j. 1238/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


49.

Přírodní rezervace (PR) Vidnavské mokřiny a Přírodní památka (PP) Černé jezero - odchyt vážek v rámci jejich výzkumu ve vodních biotopech, žadatel Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava - Slezská Ostravač.j. 1239/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


50.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., a to pro vjezd a stání motorových vozidel firmy Miligal, s.r.o. na účelové komunikace v oblasti Horní Planá – Loučovice za účelem realizace geofyzikálních měřeníč.j. 1240/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


51.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a Národní přírodní rezervace Kněžičky a to za účelem provádění ornitologického monitoringu a výzkumu ptačích populacíč.j. 1241/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


52.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikaceč.j. 1242/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


53.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona čísla 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Salajka, Přírodní rezervace V Podolánkách a Přírodní rezervace Smrk a to za účelem provádění entomologického výzkumu skupiny pisivky (Psocoptera)č.j. 1243/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


54.

Žádost firmy CL-NET s.r.o. o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazu uvedeném v § 16 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, pro vjezd motorových vozidel do lokality obec Hřensko – Pravčická Brána na území Národního parku České Švýcarskoč.j. 1244/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


55.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší a Chráněné krajinné oblasti Beskydy a to za účelem geologického výzkumuč.j. 1250/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


56.

Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek KRNAP pro Jaroslava Makovičku k vjezdu na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – chata Výrovkač.j. 1251/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


57.

CHKO Třeboňsko, Přírodní rezervace (PR) Výtopa Rožmberka - výstavba fotbalového hřiště s umělým trávníkem na části pozemku p.č. 461/2 v k.ú. Stará Hlína, žadatel TJ Fotbalový klub Stará Hlína, 379 01 Třeboňč.j. 1252/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


58.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a to za účelem povolení a umístění stavby naučné stezkyč.j. 1253/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


D. Různé 

* * *

Pro informaci:


1.

Zpráva o inflaci - červenec 2007č.j. 1213/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: guvernér České národní banky

 


2.

Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za II. čtvrtletí 2007č.j. 1212/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: ministr dopravy

 


3.

Zpráva z neformálního zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost ve dnech 20. – 21. července 2007 (ekonomická část)č.j. 1257/07 - předběžně rozesláno dne: 15.08.2007Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 4.

Informace o průběhu první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy (usnesení vlády č. 1059 z 24.8.2005)č.j. 1260/07 - předběžně rozesláno dne: 15.08.2007Předkládá: ministr financí


5.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 23. - 24. července 2007 v Bruseluč.j. 1231/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf