Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-11-30

Dodatek č.1
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2304/06
V Praze dne 22.11.2006

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve čtvrtek 30. listopadu 2006 v 19.30 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice 

2.

Postoj vlády ČR k otázce volného pohybu pracovníků pro občany Bulharska a Rumunska po přistoupení těchto států k EUč.j. 1735/06 - bod 2 schůze vlády 22.11.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 

B. K projednání s rozpravou:


3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1517/06 - předběžně rozesláno dne: 06.10.2006; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 22.11.2006Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

 


4.

Konvergenční program České republiky (listopad 2006)č.j. 1771/06 - předběžně rozesláno dne: 22.11.2006Předkládá: ministr financí

 


5.

Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat prostředky z fondů EU v letech 2007 až 2013č.j. 1763/06 - předběžně rozesláno dne: 21.11.2006Předkládá: ministr financí

 


6.

Definice bydlení dle sociální politiky státuč.j. 1770/06 - předběžně rozesláno dne: 22.11.2006Předkládá: ministr financí

 


7.

Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva ke zřízení samostatného orgánu pro šetření deliktního jednání příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborůč.j. 1751/06 - předběžně rozesláno dne: 21.11.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcíK bodům 7 a 8 přizván: J. Litomiský, zmocněnec vlády pro lidská práva

 


8.

Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva ke změně vzorových statutů pro poradní a pracovní orgány vládyč.j. 1765/06 - předběžně rozesláno dne: 21.11.2006Předkládá: místopředseda vlády a minsitr práce a sociálních věcí

 


9.

Návrh na zajištění finančních prostředků v roce 2006 na platbu státu za osoby, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění státč.j. 1754/06 - předběžně rozesláno dne: 21.11.2006Předkládá: ministr financí

 


10.

Souhrnná zpráva o plnění opatření vyplývajících z Analýzy zákonných zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajůč.j. 1752/06 - předběžně rozesláno dne: 21.11.2006Předkládá: ministr vnitra a informatiky

 


11.

Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2007č.j. 1779/06 - předběžně rozesláno dne: 22.11.2006Předkládá: ministr obrany

 

C. K projednání bez rozpravy:


12.

Návrh na změnu usnesení vlády č. 678 ze dne 9. července 2003 k Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnostič.j. 1768/06 - předběžně rozesláno dne: 22.11.2006Předkládá: ministr financí

 


13.

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím - 2006č.j. 1769/06 - předběžně rozesláno dne: 22.11.2006Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


14.

Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2006 a Zpráva o činnosti Rady pro výzkum a vývoj za rok 2006 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2006 a Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 2006č.j. 1773/06 - předběžně rozesláno dne: 22.11.2006Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


15.

Majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky na území města Znojmoč.j. 1760/06 - předběžně rozesláno dne: 21.11.2006Předkládá: ministr financí

 


16.

Změna zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu v meziresortních komisích určených pro revitalizační programy po hornické činnosti v Ústeckém, Karlovarském, Moravskoslezském kraji a kladenském regionuč.j. 1736/06 - bod 16 schůze vlády 22.11.2006Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


17.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. h) a § 26, odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda a Chráněné krajinné oblasti Český kras, a to za účelem příjezdu k nemovitosti určené k trvalému bydleníč.j. 1755/06 - předběžně rozesláno dne: 21.11.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


18.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb., a to za účelem vjezdu motorového vozidla na území CHKO v rámci zpracování disertační práce Mgr. Barbary Žižkové na PřF Ostravské univerzityč.j. 1756/06 - předběžně rozesláno dne: 21.11.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


19.

Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 b), d) a h), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a to za účelem výstavby cyklostezky v úseku Řež – Másloviceč.j. 1757/06 - předběžně rozesláno dne: 21.11.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


20.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní památky Farská louka za účelem realizace stavby "Slunečná-rekonstrukce NN"č.j. 1758/06 - předběžně rozesláno dne: 21.11.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


21.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní památky Velká Klajdovka pro realizaci stavby "Rozšíření parkoviště u hotelu Velká Klajdovka"č.j. 1766/06 - předběžně rozesláno dne: 22.11.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


22.

Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup, a to za účelem fotografováníč.j. 1767/06 - předběžně rozesláno dne: 22.11.2006Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé 
* * *

Pro informaci:


1.

Informace pro vládu o výsledcích zjištění efektivnosti rozvoje a provozu informačního systému ADISč.j. 1777/06 - předběžně rozesláno dne: 22.11.2006Předkládá: ministr financí

 


2.

Informace o průběhu a výsledcích pátého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (Lublaň, Slovinsko, 4. - 6. září 2006)č.j. 1780/06 - předběžně rozesláno dne: 22.11.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


3.

Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 10. října 2006 v Lucemburkuč.j. 1776/06 - předběžně rozesláno dne: 22.11.2006Předkládá: ministr financí

 


4.

Informace o pracovní návštěvě Generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy Jaap de Hoop Scheffera v České republice dne 30. října 2006č.j. 1781/06 - předběžně rozesláno dne: 22.11.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 


Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf