Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-05-02

Dodatek č.1
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2236/07
V Praze dne 25.04.2007

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 2. května 2007 v 19.30 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice 
B. K projednání s rozpravou:


2.

Návrh zákona o léčivechč.j. 1733/06 - předběžně rozesláno dne: 14.11.2006Předkládají: ministři zdravotnictví a zemědělství

 


3.

Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 183)č.j. 495/07 - předběžně rozesláno dne: 16.04.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


4.

Návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010č.j. 575/07 - materiál připojenPředkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


5.

Provázanost informačního systému elektronické justice se systémem eGovernment v celé veřejné správěč.j. 355/07 - předběžně rozesláno dne: 25.04.2007Předkládají: ministři spravedlnosti vnitra a informatiky

 


6.

Návrh na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti České Budějoviceč.j. 568/07 - předběžně rozesláno dne: 25.04.2007Předkládá: ministr vnitra a informatiky

 

C. K projednání bez rozpravy:


7.

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2006 (ve srovnání s rokem 2005)č.j. 551/07 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2007Předkládá: ministr vnitra a informatiky

 


8.

Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení přesunu prostředků mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu na rok 2007 v rámci rozpočtové kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcíč.j. 552/07 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


9.

Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použitíč.j. 555/07 - předběžně rozesláno dne: 25.04.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


10.

Úhrada členských příspěvků mezinárodním organizacím Asociace předsedů nejvyšších soudů EU a Asociace nejvyšších soudů frankofonní oblastič.j. 554/07 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2007Předkládá: ministr spravedlnosti


11.

Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka v Pákinstánské islámské republice a v Gruzii ve dnech 8. - 12. května 2007č.j. 577/07 - materiál připojenPředkládá: ministr zahraničních věcí

 


12.

Zpráva o průběhu pracovní návštěvy prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v Luhačovicích ve dnech 3. - 4. dubna 2007č.j. 574/07 - materiál připojenPředkládá: ministr zahraničních věcí

 


13.

Národní přírodní rezervace (NPR) Božídarské rašeliniště - povolení vstupu a sběru rostlin za účelem studia lokalit druhu Sedum villosum v rámci diplomové práce, žadatel Luboš Čepa, 549 12 Vysokov 97č.j. 560/07 - předběžně rozesláno dne: 25.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


14.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory pro povolení vjezdu sněžných skútrů a sněžných pásových vozidel mimo silnice a místní komunikace za účelem údržby lyžařských tras Jizerské lyžařské magistrályč.j. 561/07 - předběžně rozesláno dne: 25.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


15.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikacíč.j. 562/07 - předběžně rozesláno dne: 25.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


16.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko pro stavbu oplocení v I. zóně CHKOč.j. 563/07 - předběžně rozesláno dne: 25.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

D. Různé 
* * *

Pro informaci:


1.

Harmonogram čerpání prostředků strukturálních fondů alokace roku 2005 - stav plnění k 28. 2. 2007č.j. 553/07 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 


2.

Informace o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R 35 na území Pardubického kraječ.j. 548/07 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2007Předkládá: ministr dopravy

 


3.

Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2006č.j. 550/07 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2007Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

 


4.

Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 27. března 2007 v Bruseluč.j. 566/07 - předběžně rozesláno dne: 25.04.2007Předkládá: ministr financí

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 


Přílohy: 3

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf