Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-11-15

Dodatky nejsou připojeny
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2300/06
V Praze dne 08.11.2006

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 15. listopadu 2006 v 9.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice







 

B. K projednání s rozpravou:


2.

Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz a obchodníky s cennými papíry



č.j. 1480/06 - předběžně rozesláno dne: 02.10.2006



Předkládá: ministr financí

 


3.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření



č.j. 1596/06 - předběžně rozesláno dne: 20.10.2006



Předkládá: ministryně zemědělství

 


4.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 62)



č.j. 1590/06 - předběžně rozesláno dne: 20.10.2006



Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

 


5.

Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 06/04 "Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv"



č.j. 1680/06 - předběžně rozesláno dne: 06.11.2006



Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
K bodům 5 až 8 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

 


6.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/09 "Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtu"



č.j. 1646/06 - předběžně rozesláno dne: 31.10.2006



Předkládá: ministr vnitra a informatiky

 


7.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/05 "Finanční prostředky určené na výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí"



č.j. 1664/06 - předběžně rozesláno dne: 01.11.2006



Předkládá: ministr životního prostředí

 


8.

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 06/02 "Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků"



č.j. 1674/06 - předběžně rozesláno dne: 06.11.2006



Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


9.

Národní strategický referenční rámec České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007-2013



č.j. 1711/06 - materiál připojen



Předkládá: ministr pro místní rozvoj

 


10.

Návrhy operačních programů pro období 2007-2013



č.j. 1710/06 - materiál připojen



Předkládá: ministr pro místní rozvoj

 


11.

Řešení vypořádání starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací společnosti TATRA, a.s.



č.j. 1675/06 - předběžně rozesláno dne: 06.11.2006



Předkládá: ministr financí

 


12.

Dokumentace programu 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II" a změna usnesení vlády ze dne 12. dubna 2006 č. 383 a ze dne 10. května 2006 č. 496



č.j. 1699/06 - předběžně rozesláno dne: 08.11.2006



Předkládá: ministryně zemědělství

 


13.

Změna usnesení vlády č. 312 ze dne 29.3.2006 o změně postupu financování výstavby dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika



č.j. 1673/06 - předběžně rozesláno dne: 06.11.2006



Předkládá: ministr dopravy

 

C. K projednání bez rozpravy:


14.

Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a východiska pro další realizaci po r. 2006



č.j. 1682/06 - předběžně rozesláno dne: 08.11.2006



Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


15.

Prodej vybraných cenných papírů České konsolidační agentury



č.j. 1702/06 - materiál připojen



Předkládá: ministr financí

 


16.

Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se uskuteční ve dnech 4. – 5. prosince 2006 v Bruselu



č.j. 1701/06 - materiál připojen



Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


17.

Návrh na obeslání osmého zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Nairobi, Keňská republika, 27.11. - 1.12.2006)



č.j. 1707/06 - materiál připojen



Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí

 


18.

Návrh na obeslání prvního zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Černovce, Ukrajina, 11. - 13. prosince 2006)



č.j. 1681/06 - předběžně rozesláno dne: 06.11.2006



Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí

 


19.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory



č.j. 1694/06 - předběžně rozesláno dne: 08.11.2006



Předkládá: ministr životního prostředí

 


20.

Přírodní rezervace (PR) Dračice v CHKO Třeboňsko - žádost Českého rybářského svazu, Jihočeského územního svazu České Budějovice, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou, o povolení sportovního rybolovu na části toku Dračice na území stejnojmenné přírodní rezervace



č.j. 1695/06 - předběžně rozesláno dne: 08.11.2006



Předkládá: ministr životního prostředí

 


21.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Strabišov - Oulehla pro vstup, a to za účelem fotografování



č.j. 1696/06 - předběžně rozesláno dne: 08.11.2006



Předkládá: ministr životního prostředí

 


22.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona 114/1992 Sb., a to za účelem vstupu a vjezdu pracovníků České geologické služby – Geochemie na území CHKO Šumava a zároveň NPR Černé a Čertovo jezero



č.j. 1697/06 - předběžně rozesláno dne: 08.11.2006



Předkládá: ministr životního prostředí

 


23.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Kokořínsko podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona 114/1992 Sb., a to za účelem stavby vrtané studny a odběru podzemních vod pro účely zásobování vodou na pozemku č.p. 1060 v k.ú. Dražejov u Dubé, v I. zóně CHKO Kokořínsko



č.j. 1698/06 - předběžně rozesláno dne: 08.11.2006



Předkládá: ministr životního prostředí

 


24.

Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského NP pro TJ Lokomotiva Trutnov, se sídlem Trutnov, Na Nivách 568, za účelem pořádání 52. ročníku závodu hlídek na lyžích „Krkonošská 70“



č.j. 1709/06 - materiál připojen



Předkládá: ministr životního prostředí

 
D. Různé
* * *

Pro informaci:


1.

Zpráva o inflaci - říjen 2006



č.j. 1704/06 - materiál připojen



Předkládá: guvernér České národní banky

 


2.

Harmonogram čerpání prostředků strukturálních fondů alokace roku 2004 - stav plnění k 30. 9. 2006



č.j. 1683/06 - předběžně rozesláno dne: 08.11.2006



Předkládá: ministr pro místní rozvoj

 


3.

Informace o vyhodnocení výsledků imisního monitoringu v roce 2005 a o vyhodnocení činnosti smogového a varovného regulačního systému v České republice v letním období roku 2006



č.j. 1693/06 - předběžně rozesláno dne: 08.11.2006



Předkládá: ministr životního prostředí

 


4.

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky



č.j. 1706/06 - materiál připojen



Předkládá: ministr životního prostředí

 


5.

Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2006



č.j. 1705/06 - materiál připojen



Předkládají: ministři zdravotnictví a financí

 


6.

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 18 ze dne 5. ledna 2005 o Opatřeních k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění



č.j. 1687/06 - předběžně rozesláno dne: 08.11.2006



Předkládá: ministr životního prostředí

 


7.

Zpráva z neformálního zasedání Rady ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 20.-22. září 2006 v Tampere



č.j. 1690/06 - předběžně rozesláno dne: 08.11.2006



Předkládají: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a ministr vnitra a informatiky

 


8.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR vedené prezidentem republiky V. Klausem na neformálním summitu EU dne 20. října 2006 v Lahti



č.j. 1685/06 - předběžně rozesláno dne: 08.11.2006



Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


9.

Informace o průběhu pracovní cesty prezidenta republiky Václava Klause do Maďarské republiky u příležitosti oslav 50. výročí maďarské revoluce ve dnech 22.-23. října 2006



č.j. 1703/06 - materiál připojen



Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


10.

Informace o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy ministra životního prostředí Ing. Petra Jana Kalaše ve Švýcarské konfederaci a o jeho přijetí u švýcarského spolkového prezidenta Moritze Leuenbergera



č.j. 1708/06 - materiál připojen



Předkládá: ministr životního prostředí

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 


Přílohy: 11

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 



Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf