Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-12-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. prosince 1999 č. 1292 + P

o Pravidlech pro poskytování a čerpání účelových dotací
ze státního rozpočtu na zabezpečení péče o válečné hroby
v České republice a finančních darů do zahraničí


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e Pravidla pro poskytování a čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu na zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a finančních darů do zahraničí uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á ministrům obrany a zahraničních věcí postupovat při poskytování účelových dotací a finančních darů do zahraničí na zabezpečení péče o válečné hroby podle pravidel uvedených v bodě I tohoto usnesení.


Provedou:

ministři obrany,
zahraničních věcí


Na vědomí:

přednostové okresních
úřadůPředseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n

v z. PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

1. místopředseda vlády
P r a v i d l a

pro poskytování a čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu
na zabezpečení péče o válečné hroby v České republice
a finančních darů do zahraničí


Článek 1
Všeobecná ustanovení


1. Pravidla pro poskytování a čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu na zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a finančních darů do zahraničí (dále jen “Pravidla”) stanovují:

a) vymezení účelu k poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany určených na výdaje spojené s realizací jednotlivých projektů péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí,

b) podmínky, za nichž je možné obdržet dotace ze státního rozpočtu rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany na realizaci péče o válečné hroby v České republice a finanční dary do zahraničí,

c) způsob provádění výběru jednotlivých projektů (akcí) péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí,

d) kontrolní nástroje a pravomoc Ministerstva obrany poskytujícího finanční prostředky na účel uvedený v tomto článku,

e) způsob vyúčtování a hodnocení poskytnutých vynaložených finančních prostředků.

2. Pravidla jsou závazná pro všechny ústřední orgány státní správy (centrální úroveň), pro okresní úřady, magistráty, úřady měst a obecních (městských) úřadů (územní úroveň) a neziskové organizace při poskytování finančních prostředků na realizaci jednotlivých projektů péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí, pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví jinak.

3. Válečnými hroby se pro účely Pravidel rozumí samostatné nebo hromadné hroby, mohyly, hřbitovy nebo jejich části, osária, památníky, pomníky a pamětní desky na těchto místech postavené, kde jsou pochovány osoby, které v době své smrti:

a) byly občany Rakousko-Uherska s domovským právem v obci, která se později stala součástí Československé republiky (Republiky československé), Česko-Slovenské republiky (Česko-Slovenska), Československé republiky, Československé socialistické republiky, České a Slovenské Federativní Republiky či České republiky,

b) byly osobami českého původu, které padly, zemřely nebo jinak zahynuly v důsledku válek, ozbrojených konfliktů, v zajetí nebo v jeho důsledku při výkonu služebních povinností na území České republiky a v zahraničí,

c) byly příslušníky armády cizího státu, osobami bojujícími v ozbrojených konfliktech nebo zajatci bez ohledu na jejich státní příslušnost,

d) měly domovské právo či právo trvalého pobytu na území Československé republiky (Republiky československé), Česko-Slovenské republiky (Česko-Slovenska), Československé republiky, Československé socialistické republiky, České a Slovenské Federativní Republiky či České republiky.

4. O výši a povaze finančních prostředků, které jsou uvolňovány ze státního rozpočtu rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí rozhoduje ministr obrany na návrh Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby (dále jen “Komise”).

5. Při poskytování dotace na pořízení investičního majetku v rámci schváleného projektu se postupuje podle Zásad pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku, které byly zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 12/1998 (č.j. 113/43 850/1998).


Článek 2
Vymezení účelu


Účelovou dotaci (finanční dar) ze státního rozpočtu rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany k zabezpečení péče o válečné hroby podle usnesení vlády z 5. května 1999 č. 427, o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí, lze poskytnout na projekty (akce) realizované v České republice a v zahraničí:

a) na úpravu válečných hrobů (vyznačení hranic pohřebiště a umístění pamětních symbolů, pomníků a jiných památných objektů nebo jejich rekonstrukce a další opatření předpokládající stavební změny válečných hrobů) a na jejich udržování (zabezpečení jejich údržby a zachování v poznatelném stavu),

b) na exhumace nově objevených ostatků obětí válek a ozbrojených konfliktů,

c) na vědeckovýzkumnou, dokumentační a publikační činnost tématicky zaměřenou na válečné hroby.


Článek 3
Podmínky pro poskytnutí dotace (finančního daru)


1. Základní podmínkou pro poskytnutí účelové dotace (finančního daru) je předložení žádosti příslušným ústředním orgánem státní správy nebo statutárním orgánem územní samosprávy, případně neziskovou organizací, která má uzavřenu dohodu o spolupráci o péči o válečné hroby se statutárním orgánem územní samosprávy (dále jen “žadatel”) na účel vymezený v článku 2 Pravidel.

2. Žádost o účelovou dotaci předkládá žadatel Kanceláři veteránů válek a důchodců resortu Miniterstva obrany (dále jen “Kancelář”) na předepsaném formuláři (Příloha č. 1 a 2 Pravidel) nejpozději do konce února běžného rozpočtového roku. Kancelář postupuje žádost k posouzení Komisi. Žádost o dotaci musí být doložena prohlášením, že ke dni podání žádosti má žadatel vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům.

3. Jednotlivé žádosti o účelovou dotaci (finanční dar) projednává Komise a předkládá je k rozhodnutí ministru obrany. Vyrozumění o rozhodnutí bude žadateli sděleno písemně.

4. Poskytnuté finanční prostředky lze použít výhradně na účel stanovený v článku 2 Pravidel.

5. Změnu projektu, na který byla účelová dotace (finanční dar) poskytnuta, může v odůvodněných případech povolit ministr obrany na základě stanoviska Komise. Pokud nebude změna projektu schválena, je žadatel povinen poskytnutou dotaci (finanční dar) celou nebo její část, vrátit na příslušný účet Ministerstva obrany. Obdobně je žadatel povinen postupovat v případech, kdy nebude schopen ve stanovené lhůtě schválený projekt (akci) realizovat.

6. Na dotace (finanční dary) není právní nárok a lze je použít jen do konce kalendářního roku, v němž byly poskytnuty. Poskytnutí účelové dotace nezakládá jejímu příjemci nárok na další finanční prostředky z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany na realizaci projektu v následujícím období.


Článek 4
Způsob poskytnutí dotace (finančního daru)


1. Prostředky dotace se uvolňují na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen “Smlouva”) v závislosti na průběhu realizace projektu (akce) převodem na zvláštní bankovní účet žadatele podle schváleného platebního kalendáře, pokud regulační opatření Ministerstva financí pro čerpání výdajů státního rozpočtu nestanoví jinak. Orgánům územní samosprávy se prostředky dotace uvolňují podle Pokynu vydaného Ministerstvem financí (č.j. 124/10 401/1997 z 25. února 1997), kterým se stanoví postup správců rozpočtových kapitol státního rozpočtu při uvolňování neinvestičních a investičních dotací nebo návratných finančních výpomocí okresním úřadům a obcím.

2. Smlouvu, která obsahuje náležitosti stanovené v článku 4 Zásad pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí č.j. 115 / 87 361/1998) uzavře žadatel s Ministerstvem obrany zastoupeným Kanceláří.

3. Návrh na poskytnutí transferu účelových dotací jednotlivým příjemcům předkládá Ministerstvu financí na základě požadavku Kanceláře finanční sekce Ministerstva obrany.

4. Do zahraničí se finanční prostředky poskytují formou darů. Přitom se postupuje podle příslušných mezinárodních smluv.


Článek 5
Zúčtování dotace


1. Po skončení roku jsou příjemci dotací povinni provést finanční zúčtování a vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu České republiky v termínu a v rozsahu stanoveném Ministerstvem financí. Podklady pro finanční zúčtování a vypořádání dotace předloží příjemce dotace Kanceláři v termínu, který mu byl stanoven. Za správnost zúčtování a vypořádání dotace za příslušný rozpočtový rok zodpovídá příjemce dotace.

2. Nepoužité finanční prostředky vrátí příjemce dotace na příslušný účet Ministerstva obrany. V případě, že příjemce dotace nepředloží v požadovaném termínu finanční zúčtování poskytnuté dotace a nevrátí ve stanoveném termínu neoprávněně čerpané, zadržené nebo nevyčerpané prostředky, pozastaví se uvolňování dalších prostředků schválené dotace do doby, než budou tyto prostředky odvedeny do státního rozpočtu.


Článek 6
Věcné vyhodnocení realizovaných projektů (akcí)


V rámci finančního zúčtování provede příjemce dotace věcné vyhodnocení realizace projektu (akce). Vyhodnocení musí obsahovat údaje o celkové výši vynaložených prostředků v členění na vlastní finanční prostředky a jiné zdroje.

Závěrečnou souhrnnou zprávu o věcném využití finančních prostředků uvolněných z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany na realizaci projektů (akcí) péče o válečné hroby, zpracuje Kancelář a předloží ji ke schválení Komisi. Závěry zprávy jsou podkladem pro závěrečný účet rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany na příslušný rozpočtový rok.


Článek 7
Odpovědnost a kontrola hospodaření s prostředky dotace


1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití dotací v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené Smlouvě a za řádné a oddělené (účelové) sledování čerpání dotace na schválený projekt (akci) ve svém účetnictví.

2. Žadatel, kterému byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu rozpočtové kapitoly Miniterstva obrany, je povinen oznámit do 8 dnů svůj zánik, transformaci,sloučení apod. a současně je povinen přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem.

3. Komise odpovídá za věcné, účelové a hospodárné využití prostředků dotací v souladu se schválenými projekty, na které byly Ministerstvem obrany poskytnuty.

4. Dohled a kontrolní činnost zaměřenou na správnost realizace uzavřené Smlouvy, a to včetně čerpání a využití finančních prostředků z dotace, věcné plnění Smlouvy, vyúčtování a vrácení prostředků do státního rozpočtu, provádějí kontrolní orgány Ministerstva obrany, Ministerstva financí, územní finanční správy a orgány Nejvyššího kontrolního úřadu.

5. Žadatel je povinen poskytnout údaje o dotacích pro centrální evidenci dotací - registr Ministerstva financí (CEDR). Příslušná data předkládá Kancelář podle pokynů vydaných vrchním ředitelem finanční sekce Ministerstva obrany.

6. Neoprávněné použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu (dotací) podléhá sankcím podle § 30 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků státního rozpočtu, včetně penále, vyměřuje příslušná územní finanční správa.


Článek 8
Závěrečné ustanovení


Tato Pravidla platí od 6. prosince 1999.

Ministerstvo obrany Kancelář veteránů válek
a důchodců resortu Ministerstva obrany


ŽÁDOST O STÁTNÍ ÚČELOVOU DOTACI


Rok 2000

Předkladatel (úplný název):
IČO: Bankovní spojení:

Rodné číslo:
ADRESA:
PSČ:
TELEFON: e-mail:
FAX:
Jméno statutárního TELEFON:
zástupce-žadatele: FAX:
Název projektu (akce):

Termín realizace projektu (akce): od: do:

Kód dotačního titulu:
Projekt (akce) schválen usnesením (koho - přesná adresa)


č.j.: ze dne:

tis. Kč
Celkové finanční náklady na realizaci
projektu (akce)

z toho:
a) neinvestiční

b) investiční
tis. Kč
Podíl žadatele, nebo jiných subjektů na
financování projektu (akce)

z toho:
a) neinvestiční

b) investičníCelková výše požadované dotace

V ....................... dne: .........................
Co musí obsahovat žádost o státní účelovou dotaci:

1. Projektovou dokumentaci

2. Celkový rozpočet projektu

3. Údaje o počtu a stavu válečných hrobů v péči žadatele

4. Výši finančních prostředků věnovaných na údržbu či rekonstrukci válečných hrobů v minulosti.


Žádost o státní účelovou dotaci zašlete na adresu:

Ministerstvo obrany

Kancelář veteránů válek a důchodců

resortu Ministerstva obrany

náměstí Svobody č. 471

160 00 Praha 6


Rozpočet projektu (akce)
tis. Kč
Celkové náklady na projekt (akci)

z toho
a) neinvestiční

b) investiční
Podíl žadatele na financování projektu (akce)

z toho
a) neinvestiční

b) investiční
Vlastní zdroje (sponzoři, dobrovolné organizace)
Dotace na projekt (akci) od jiného státního orgánu

z toho
a) neinvestiční

b) investiční
Celková výše požadované dotace

z toho
a) neinvestiční

b) investiční

Neinvestiční dotace
tis. Kč
P.č.Položkový rozpis nákladůCelkemDotace
Celkem

Investiční dotace
tis. Kč
P.č.Položkový rozpis nákladůCelkemDotace
Celkem