Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-04-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. dubna 2001 č. 345

k návrhu věcného záměru občanského zákoníku
(kodifikace soukromého práva)


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e věcný záměr občanského zákoníku (kodifikace soukromého práva) upravený podle připomínky vlády;

II. u k l á d á ministru spravedlnosti zpracovat a vládě předložit

1. do 31. prosince 2001 návrh věcného záměru obchodního zákoníku,

2. do 31. prosince 2002

a) návrh zákona ve smyslu bodu I tohoto usnesení s tím, že do tohoto návrhu budou zapracovány připomínky uvedené ve stanovisku Legislativní rady vlády a připomínka vlády,

b) návrh obchodního zákoníku,

c) návrh zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním.


Provede:
ministr spravedlnosti