Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-04-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. dubna 1999 č. 337

k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a
vládou Slovenské republiky o spolupráci
na hraničních vodách


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen “Dohoda”);

II. z m o c ň u j e

1. ministra životního prostředí

a) k podpisu Dohody,

b) aby po dohodě s druhou stranou zajistil případné úpravy textu Dohody, jimiž se podstatně nezmění rozsah nebo povaha závazků z ní vyplývajících před jejím podpisem,

2. předsedu vlády, aby na návrh ministra životního prostředí, předložený po dohodě s ministry zahraničních věcí, zemědělství a vnitra jmenoval a odvolával zmocněnce vlády pro hraniční vody se Slovenskou republikou a jeho zástupce;

III. u k l á d á ministru životního prostředí ve spolupráci s ministry zemědělství, zahraničních věcí, vnitra a financí a vedoucími dotčených ústředních orgánů státní správy zajistit po vstupu Dohody v platnost její provádění;

IV. j m e n u j e s účinností od vstupu Dohody v platnost zmocněncem vlády České republiky pro hraniční vody se Slovenskou republikou pana Ing. Jaroslava Kinkora, ředitele odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a jeho zástupcem pana RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., ředitele odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství.Provedou:

předseda vlády,
ministři zahraničních věcí,
životního prostředí,
zemědělství, vnitra, financí,
zdravotnictví, pro místní rozvoj,
průmyslu a obchodu,
dopravy a spojů, obrany
Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n

v z. PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

1. místopředseda vlády