Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-05

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. září 2001 č. 886

o privatizaci 51,19 % akcií společnosti
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a. s.


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. v y d á v á podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o privatizaci společnosti

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a. s. Praha - PP č. 23621
metodou přímého prodeje akcií předem určenému nabyvateli,

Hodnota základního kapitálu: 3 090 007 000,- Kč,

Rozdělení akcií: 51,19 % (15 816 380 kusů) - přímý prodej akcií,

Nominální hodnota jedné akcie: 100,- Kč,

Kupní cena 1 akcie: 431,- Kč,

Kupní cena 51,19 % akcií: 6 817 000 000,- Kč

Nabyvatel: Bivideon B. V.
Herengracht 450 - 454
1017 CA Amsterdam
Nizozemí
Podmínky privatizace:

1. Nabyvatel se smluvně zaváže k zajišťování šíření a přenosu vysílání rozhlasového a televizního signálu provozovatelů ze zákona a k výkonu ostatních povinností vycházejících z platného Pověření (telekomunikační licence) uděleného společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a. s.,

2. Odprodá-li společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a. s., svá vysílací, telekomunikační a přenosová zařízení, satelitní přenosová zařízení a služby co - hosting, zaplatí nabyvatel Fondu národního majetku České republiky procentní část z podílu na čistém výnosu z prodeje uvedených aktiv společnosti, který obdrží nabyvatel jako akcionář společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a. s., a to;

a) 20 % - pokud se prodej uskuteční za kupní cenu 120 - 150 mil. USD,

b) 40 % - pokud se prodej uskuteční za kupní cenu přesahující 150 mil. USD.

Nabyvatel uhradí uvedenou částku do 5ti pracovních dnů následujících po dni, kdy obdrží od společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a. s., svůj příslušný podíl z čistého výnosu.

3. Nabyvateli se uděluje výjimka ze Zásad postupu při dokončování privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatých usnesením vlády ze 17. prosince 1997 č. 810, o změně usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123, k řešení ekologických závazků při privatizaci a usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 212, o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., (příloha č. 4, část C, Rozhodnutí o privatizaci, bod 31), a to tak, že vybranému nabyvateli nebude uložena povinnost učinit ostatním akcionářům společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a. s., nabídku převzetí podle § 183a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

II. u k l á d á ministru financí zajistit uzavření smlouvy o koupi akcií s nabyvatelem uvedeným v bodě I tohoto usnesení.


Provede:
ministr financí
a předseda prezídia
Fondu národního majetku
České republiky