Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-08-28

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 28. srpna 2002 č. 822

k metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a
Fondu soudržnosti


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. bere na vědomí Návrh metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, obsažený v části III a jejím dodatku, materiálu č. j. 916/02 a upřesněný podle připomínky vlády;

II. u k l á d á

1. ministru financí dále zpřesňovat ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministry pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, zemědělství, životního prostředí, dopravy a spojů a Evropskou komisí metodiku uvedenou v bodě I tohoto usnesení a vládě do 31. března 2003 předložit její upravenou verzi,

2. ministru pro místní rozvoj koordinovat ve spolupráci s ministrem financí činnosti při přípravě interní dokumentace podle II/3b tohoto usnesení a poskytovat příslušným resortům v této souvislosti metodickou pomoc,

3. ministrům pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, zemědělství, průmyslu a obchodu, životního prostředí a dopravy a spojů

a) zajistit urychlené zahájení přípravy interní písemné dokumentace pro řízení pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a tuto dokumentaci předložit do 31. prosince 2002 ministru financí ke konzultaci,

b) předložit do 30. června 2003 konečnou verzi interní písemné dokumentace ministru financí k zahájení auditu připravenosti řídících orgánů,

c) určit útvar, který bude vykonávat funkci platební jednotky pro daný operační program, Jednotný programový dokument nebo projekty financované v rámci Fondu soudržnosti a o určení tohoto útvaru informovat do 15. září 2002 ministra financí,

d) určit útvar, který bude provádět kontrolu vzorků operací a o určení tohoto útvaru, včetně jeho začlenění do organizační struktury orgánu veřejné správy, informovat do 31. prosince 2002 ministra financí.


Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr vnitra,
ministři financí,
pro místní rozvoj,
práce a sociálních věcí,
průmyslu a obchodu,
zemědělství,
životního prostředí,
dopravy a spojů