Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-02-27

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. února 2002 č. 217

o způsobu zajištění budovy pro potřeby resortu spravedlnosti

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e z působ zajištění budovy pro potřeby resortu spravedlnosti, uvedený v části II (Předkládací zpráva) předloženého materiálu;

II. u k l á d á

1. ministru financí

a) uložit představitelům České konsolidační agentury zakoupit budovu v Hybernské ulici č. 18/1006 v Praze za tržní cenu podle znaleckého posudku soudního znalce od společnosti Česká finanční, s.r.o a následně ji bezúplatně převést do 31. října 2002 Ministerstvu spravedlnosti,

b) řešit ztrátu vyplývající z bezúplatného převodu v rámci úhrady celkové ztráty České konsolidační agentury,

2. ministru spravedlnosti informovat ve spolupráci s ministrem financí vládu do 30. dubna 2002 o stavu plnění úkolů uložených v bodě II/1 tohoto usnesení;

III. d o p o r u č u j e

1. ministru vnitra zajistit ve spolupráci s ministrem spravedlnosti společné umístění odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství Praha a Úřadu finanční kriminality a ochrany státu - služby kriminální policie a vyšetřování do zvláštního objektu Ministerstva vnitra,

2. guvernérovi České národní banky spolupracovat s ministrem financí a představiteli České konsolidační agentury při plnění úkolů uložených v bodě II/1 tohoto usnesení.


Provedou:
ministři financí, vnitra
spravedlnosti