Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-01-28

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 28. ledna 2004 č. 99

o změně příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s o u h l a s í ve smyslu usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace, se změnou příslušnosti hospodařit s majetkem České republiky, uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Ministerstvo práce a sociálních věcí;

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí zabezpečit ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí a ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových realizaci bodu I tohoto usnesení,

2. ministru práce a sociálních věcí zabezpečit užívací vztahy k objektu Podskalská 19, Praha 2 tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení.Provedou:

místopředseda vlády a
ministr financí,
ministr práce a sociálních věcí,
ředitel Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových


Místopředseda vlády

Mgr. Bohuslav S o b o t k a , v. r.

P ř í l o h a č. 1

k usnesení vlády
ze dne 28. ledna 2004 č. 99N e m o v i t o s t i

u kterých je měněna příslušnost hospodaření a které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 426 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
Praha - město pro katastrální území Nové město, obec Praha


1. Pozemek
Parcela
Výměra m2
Druh pozemkuZpůsob využitíZpůsob ochrany
1288
2059
zastavěná plocha a nádvořípamátkově chráněné území, chráněná značka geodetického bodu

2. Budova
Část obce, č. budovyZpůsob využitíZpůsob ochranyNa parcele
Nové Město, č.p. 1290jiná st.památkově chráněné území1288

P ř í l o h a č. 2

k usnesení vlády
ze dne 28. ledna 2004 č. 99
P ř e h l e d

uživatelů administrativních prostor, jejichž dislokace byla schválena předsedkyní Vládní dislokační komise rozhodnutím
č. 2/2003, cílový stav k 1. lednu 2005
(objekt Podskalská 19, Praha 2)
Název dislokované institucePočet kancelářských míst
Městský úřad Černošice
101
Ministerstvo práce a sociálních věcí
86
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
15
Pozemkový úřad
22
Úřad práce Praha-západ
28
Státní oblastní archiv
8
Ministerstvo životního prostředí
16
Mediační a probační služba
4
Hasičský záchranný sbor ČR
9
Hospodářská komora ČR
2
Krajské státní zastupitelství
15
Celková kapacita objektu
306