Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1140

ke Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky
a mobilizace ozbrojených sil České republiky


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, dopracovanou podle úkolů stanovených usnesením vlády ze dne 29. dubna 2002 č. 437, uvedenou v části III materiálu č. j. V442/02 (dále jen „Koncepce“);

II. s t a n o v u j e , že celkové výdaje resortu obrany nepoklesnou v období do dosažení cílových operačních schopností pod úroveň 2,2 % hrubého domácího produktu;

III. u k l á d á

1. ministru obrany realizovat Koncepci,

2. ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu a obrany navrhnout „Program podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek“ a předložit jej vládě ke schválení do 30. září 2003,

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministru obrany a ministryni zdravotnictví rozpracovat v návaznosti na Koncepci do 30. června 2004 možné scénáře vývoje krizových situací vyžadujících nasazení součástí ozbrojených sil České republiky ve prospěch Policie České republiky nebo integrovaného záchranného systému a kalkulaci požadavků na nasazení,

4. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministru obrany a místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí v návaznosti na aktualizaci Bezpečnostní strategie České republiky zpracovat do 31. prosince 2004 Koncepci bezpečnostního systému České republiky,
5. ministrům, vedoucím ústředních orgánů státní správy a předsedovi Českého telekomunikačního úřadu v rámci jejich působnosti položit důraz na rozvoj a zefektivnění systému plánování obrany státu,

6. ministrům, vedoucím ústředních orgánů státní správy a předsedovi Českého telekomunikačního úřadu vyhodnotit v rámci jejich působnosti právní předpisy z hlediska realizace reformy ozbrojených sil České republiky. Změny vyplývající z reformy ozbrojených sil České republiky zapracovat do návrhů na novelizaci zákonů a předat je do 30. června 2003 ministru obrany k zapracování do návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s reformou ozbrojených sil České republiky. Novelizaci podzákonných právních předpisů provádět v rámci vlastní působnosti v návaznosti na změny zákonů;

IV. z r u š u j e usnesení vlády ze dne 9. června 1999 č.560/D, ke Koncepci vý-stavby resortu obrany.Provedou:

ministři,
vedoucí ústředních orgánů
státní správy,
předseda Českého telekomunikačního úřaduNa vědomí:

Vojenská kancelář prezidenta republiky,
guvernér České národní bankyPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.