Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-12-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. prosince 1998 č. 809

ke zlepšení ochrany lidských práv v České republice

Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Schůze a usnesení'

V l á d a

u příležitosti 50. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv,

vycházejíc ze svého závazku prosadit vytvoření mechanismu pro sledování stavu dodržování lidských práv v České republice,

majíc snahu zajistit, aby státní orgány zajišťovaly účinnou ochranu základních lidských práv a svobod a sledovaly porušování lidských práv,

vycházejíc ze svého závazku, že bude dbát na soulad zákonů s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách,

u vědomí toho, že ochrana lidských práv může být účinná jen tehdy, účastní-li se jí občanská veřejnost,

jakož i ve snaze učinit dosavadní spolupráci mezi státními orgány, zajišťujícími ochranu lidských práv, a občanskou společností intenzívnější a účinnější,

vycházejíc z dosavadních zkušeností s činností Rady pro národnosti vlády České republiky, Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany,

I. b e r e n a v ě d o m í materiál Odpovědnost vlády za zlepšení ochrany lidských práv, obsažený v části III předloženého materiálu s úpravami podle připomínek vlády;

II. z ř i z u j e Radu vlády České republiky pro lidská práva (dále jen “Rada”) jako poradní a koordinační orgán vlády pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod osob v jurisdikci České republiky,

1. která bude sledovat především vnitrostátní plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod, zejména však naplňování obsahu

a) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,

b) Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

c) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,

d) Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace,

e) Úmluvy o právech dítěte,

f) Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen,

g) Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

2. která bude zajišťovat prostřednictvím zmocněnce vlády pro lidská práva plnění závazku vlády spočívající v podávání zpráv

a) podle článku 40 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,

b) podle článku 16 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

c) podle článku 9 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace,

d) podle článku 44 Úmluvy o právech dítěte,

e) podle článku 18 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen,

f) podle článku 19 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

3. ve které budou zástupci ministerstev zahraničních věcí, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, zdravotnictví , pro místní rozvoj, obrany a Úřadu pro státní informační systém, a to na úrovni náměstků a představitelé veřejnosti;

III. j m e n u j e zmocněnce vlády pro lidská práva předsedou Rady;

IV. u k l á d á

1. zmocněnci vlády pro lidská práva a předsedovi Rady

a) jmenovat do 31. prosince 1998 na návrh ministrů, v jejichž působnosti jsou ministerstva uvedená v bodě II/3 tohoto usnesení a předsedy Úřadu pro státní informační systém, členy Rady,

b) předložit vládě do 31. ledna 1999 prostřednictvím místopředsedy vlády a předsedy Legislativní rady vlády návrh statutu Rady,

c) sledovat vnitrostátní plnění závazků České republiky v oblasti ochrany práv národnostních a etnických menšin, zejména Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, a zajišťovat plnění závazků vlády spočívající v podávání zpráv podle článku 25 této úmluvy,

d) průběžně předkládat vládě prostřednictvím místopředsedy vlády a předsedy Legislativní rady vlády informace, návrhy a stanoviska týkající se dodržování závazků plynoucích z mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána anebo k nimž hodlá přistoupit, a v součinnosti s ministrem zahraničních věcí předkládat zprávy v rámci kontrolních mechanismů těchto smluv, pokud tyto úkoly nejsou uloženy jiným orgánům státní správy,

e) předložit vládě do 31. března 1999 prostřednictvím místopředsedy vlády a předsedy Legislativní rady vlády Zprávu o stavu lidských práv v České republice za rok 1998,

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, aby věnovali v rámci své působnosti zvýšenou pozornost odstraňování všech forem diskriminace, to je činění jakýchkoli neodůvodněných rozdílů na základě pohlaví, sexuálního zaměření, rasy, barvy pleti, věku, postižení, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, a to zejména s ohledem na závazky vyplývající pro Českou republiku z článku 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy,
zmocněnec vlády pro lidská
práva a předseda Rady vlády
České republiky pro lidská
práva


Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.