Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-06-05

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. června 2002 č. 587 + P

o dokončení finanční restrukturalizace a privatizace majetkové účasti státu
ve společnosti NOVÁ HUŤ, a.s.


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. v y d á v á podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti NOVÁ HUŤ, a.s., IČ: 45193258, se sídlem Vratimovská 689, Ostrava - Kunčice, přímým prodejem vybranému nabyvateli - společnosti LNM Holdings N.V., se sídlem Penstraat 105, Curacao, Nizozemské Antily tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. s o u h l a s í

1. s tím, že nabyvatel uvedený v bodě I tohoto usnesení nebude smluvně zavázán učinit ostatním akcionářům společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. nabídku převzetí podle § 183a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj., že Fond národního majetku České republiky nebude postupovat podle Zásad postupu při dokončování privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (usnesení vlády ze dne 17. prosince 1997 č. 810, o změně usnesení vlády ze dne 17. března 1993 č. 123, k řešení ekologických závazků při privatizaci a usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 212, o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., Příloha č. 4, část C, Rozhodnutí o privatizaci, bod 31),

2. s tím, že Česká konsolidační agentura

a) v souladu s usnesením vlády ze dne 29. srpna 2001 č. 840 odkoupí podíl Komerční banky, a. s. na syndikovaném úvěru poskytnutém společnosti NOVÁ HUŤ, a.s., za podmínek odsouhlasených nabyvatelem uvedeným v bodu I tohoto usnesení a přijatelných pro Českou konsolidační agenturu,

b) uzavře s nabyvatelem uvedeným v bodě I tohoto usnesení smlouvu o postoupení svých úvěrových pohledávek za společností NOVÁ HUŤ, a.s. za dohodnutou cenu ve výši 10.860.000,- USD se závazkem nabyvatele pod sankcí smluvní pokuty zajistit, že nenastane předčasná splatnost jistin postoupených pohledávek ani nebudou splácené po dobu 10 let od jejich získání nabyvatelem, a současně se závazkem nabyvatele pod sankcí smluvní pokuty postoupené pohledávky po dobu 10 let od jejich získání nabyvatelem nepřevést na třetí osobu, nezapočítat, neuplatnit a nevymáhat vůči společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. a se závazkem nabyvatele pod smluvní pokutou prominout společnosti NOVÁ HUŤ, a. s. všechny s postoupenými pohledávkami spojené sankce, včetně úroků z prodlení a smluvních pokut; smlouva bude dále obsahovat závazek nabyvatele nezvyšovat stávající výši úrokových sazeb po další dobu existence těchto pohledávek a odkládací podmínku, která bude vázat nabytí účinnosti této smlouvy na uskutečnění převodu akcií na nabyvatele podle smlouvy o převodu akcií uzavřené na základě rozhodnutí uvedeného pod bodem I tohoto usnesení a na pravomocné rozhodnutí vydané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vyjadřující povolení této transakce, a rozvazovací podmínku účinnosti této smlouvy pro případ zániku smlouvy o převodu akcií uzavřené na základě rozhodnutí uvedeného pod bodem I tohoto usnesení. Závazek postoupení se týká pohledávky odpovídající podílu Komerční banky, a.s. na syndikovaném úvěru poskytnutému na základě Úvěrové smlouvy reg. č. 197 010 009 uzavřené dne 3.9.1997 (viz bod II/2 a) a dále pohledávek vzniklých z následujících úvěrových smluv:

ba) Smlouva o úvěru reg. č. 714 099 20 0356 uzavřená dne 4.10.1999 mezi společností NOVÁ HUŤ, a.s. a Komerční bankou, a.s.,

bb) Smlouva o revolvingovém úvěru reg. č. 714 099 20 0357 uzavřená dne 4.10.1999 mezi společností NOVÁ HUŤ, a.s. a Komerční bankou, a.s.,

bc) Smlouva o narovnání a restrukturalizaci pohledávky č. 63/99 uzavřená dne 30.12.1999 mezi společností NOVÁ HUŤ, a.s. a Konsolidační bankou Praha, s.p.ú.,

bd) Smlouva o rámcovém úvěru reg. č. 1102/2000 uzavřená dne 28.8.2000 mezi společností NOVÁ HUŤ, a.s. a Konsolidační bankou Praha, s.p.ú.,

c) uzavře dohodu se společností NOVÁ HUŤ, a.s., na základě které se Česká konsolidační agentura zaváže, že místo společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. splní bez náhrady její závazek ve výši 1.000.000.000,- Kč vyplývající z dluhopisů emitovaných společností NOVÁ HUŤ, a.s. (ISIN: CZ0003500746), a dále se zaváže, že místo společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. splní bez náhrady její závazek vyplatit výnosy z těchto dluhopisů. Odkládací podmínkou dohody bude uskutečnění převodu akcií na nabyvatele uvedeného v bodě I tohoto usnesení a vydání pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

3. s tím, že ztráty České konsolidační agentury způsobené postupem dle bodu II/2 tohoto usnesení budou řešeny v rámci úhrady celkové ztráty České konsolidační agentury,

4. se zahájením exkluzivních jednání se společností LNM Holdings N.V. za účelem předložení nabídky meziresortní komisi pro vyhodnocení nabídek pro získání 98,96 % akcií společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., IČ: 25874942, které jsou ke dni vydání tohoto usnesení ve vlastnictví OSINEK, a.s., IČ: 00012173, se sídlem Ruská 56, čp. 397, Ostrava - Vítkovice, PSČ: 706 02, a to v období šesti měsíců od podpisu smlouvy o prodeji akcií společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. mezi Fondem národního majetku České republiky a LNM Holdings, N. V., uzavřené na základě rozhodnutí vlády uvedeného pod bodem I tohoto usnesení, včetně due diligence,

5. se zahájením exkluzivních jednání se společností LNM Holdings N.V. za účelem předložení nabídky meziresortní komisi pro vyhodnocení nabídek pro získání 45,88 % akcií společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., IČ: 00002593, které jsou ke dni vydání tohoto usnesení v držení Fondu národního majetku České republiky, a to v období šesti měsíců od podpisu smlouvy o prodeji akcií společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. mezi Fondem národního majetku České republiky a LNM Holdings, N. V., uzavřené na základě rozhodnutí vlády uvedeného pod bodem I tohoto usnesení,

6. s rozšířením působnosti meziresortní komise pro vyhodnocení nabídek ustavené usnesením vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1166, o výběru poradce k nalezení strategického investora pro budoucí integrovaný Český ocelářský podnik, ve znění změn provedených usnesením vlády ze dne 20. února 2002 č. 190, i na vyhodnocení nabídek společnosti LNM Holdings N. V. pro získání akcií uvedených pod bodem II/4 a II/5 tohoto usnesení;

III. z r u š u j e bod III usnesení vlády ze dne 16. ledna 2002 č. 67, k návrhu restrukturalizace společnosti OKD, a.s. řešící podnikatelské aktivity činné a útlumové části této společnosti, včetně majetkového uspořádání, ve znění bodu 1/g) usnesení vlády ze dne 29. dubna 2002 č. 451, ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. března 2002;

IV. u k l á d á 1. místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministru financí a předsedovi prezidia Fondu národního majetku České republiky

a) zajistit realizaci bodu I a II tohoto usnesení,

b) zajistit při výkonu akcionářských práv ve společnosti VÍTKOVICE, a.s., aby společnost VÍTKOVICE, a.s. převedla za úplatu akcie společnosti VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., které má ve svém majetku, a které odpovídají 0,7% podílu na společnosti VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., na společnost NOVÁ HUŤ, a.s.,

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí a místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu projednat postup uvedený v bodě I a II tohoto usnesení s orgány Evropské unie do 30. listopadu 2002;

V. d o p o r u č u j e ministru financí prominout, při splnění zákonem stanovených podmínek, penále za pozdní odvod DPH společnosti NOVÁ HUŤ, a.s., vzniklý z přefakturace zahraniční přepravy u dodávek železné rudy pro společnost VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.


Provedou:

místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministr financí a
předseda prezidia Fondu národního
majetku České republiky

R o z h o d n u t í

o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti NOVÁ HUŤ, a.s.
metodou přímého prodeje akcií vybranému nabyvateli


1. NOVÁ HUŤ, a.s.
Sídlo: Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice
IČ: 45193258 (dále jen „Nová huť“)

2. Číslo privatizačního projektu: 59.

3. Hodnota základního kapitálu: 11 465 873 000,- Kč.

4. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč.

5. Procentní podíl prodávaných akcií na všech akciích společnosti Nová huť: 67,25%.

6. Počet, druh a forma prodávaných akcií: 7.710.973 kusů kmenových akcií na majitele.

7. Způsob privatizace:
8. Nabyvatel: LNM Holdings N.V., se sídlem Penstraat 105, Curaçao, Nizozemské Antily.

9. Kupní cena za akcie celkem: Kupní cena za všechny akcie bude činit 9.000.000,- USD s tím, že částka 6.000.000,- USD bude uhrazena za 52,25 % akcií Nové huti a dalších 3.000.000,- USD za 15 % akcií Nové huti.

10. Platební podmínky: Nabyvatel uhradí kupní cenu za 52,25 % akcií v den dohodnutý FNM a nabyvatelem, nejpozději třetí pracovní den následující po splnění poslední z podmínek stanovených pod bodem 11 písm. a) odst. (i) až (viii) tohoto rozhodnutí za předpokladu, že budou zároveň ke dni převodu 52,25 % akcií splněny podmínky stanovené pod bodem 11 písm. a) odst. (ix) až (xii) tohoto rozhodnutí, popř. při technických nebo logistických problémech u třetích osob, jejichž služby jsou nutné k zajištění převodu 52,25 % akcií, v náhradní den, který nepřesáhne šest pracovních dnů následujících po původně stanoveném dnu, a to formou zaplacení kupní ceny proti převodu akcií. Nabyvatel uhradí kupní cenu za 15 % akcií do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení FNM nabyvateli, že ujednání o prodeji 15 % akcií nabylo účinnosti, avšak nejdříve zároveň s úhradou kupní ceny za 52,25 % akcií; popř. při technických nebo logistických problémech u třetích osob, jejichž služby jsou nutné k zajištění převodu 15 % akcií, náhradní den, který nepřesáhne šest pracovních dnů následujících po původně stanoveném dnu, a to formou zaplacení kupní ceny proti převodu akcií.
11. Podmínky privatizace:

12. Další podmínky privatizace: