Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-11-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. listopadu 2003 č. 1154 + P

o Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace
ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracovanou na změněný zdrojový rámec, obsaženou v části III (opatřené stupněm utajení Vyhrazené) materiálu č. j. V350/2003 (dále jen “rozpracovaná Koncepce”);

II. s t a n o v u j e , že celkové výdaje rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany státního rozpočtu České republiky neklesnou v období do dosažení cílových operačních schopností pod úroveň stanovenou v příloze tohoto usnesení;

III. u k l á d á

1. ministru obrany

a) realizovat rozpracovanou Koncepci,

b) předložit vládě do 15. dubna 2004 k projednání Střednědobý plán rozvoje a činnosti resortu obrany,

2. ministru práce a sociálních věcí provést ve spolupráci s ministrem obrany v návaznosti na rozpracovanou Koncepci a na změny v organizační struktuře Armády České republiky do 30. dubna 2004 změny v nařízení vlády č. 459/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.;


IV. m ě n í usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2002 č. 1140, ke Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, tak, že se v bodě III/6 uvedeného usnesení nahrazují slova “do 30. června 2003” slovy do “30. dubna 2004”.Provedou:

ministři obrany,
práce a sociálních věcíPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.


P ř í l o h a

k usnesení vlády
ze dne 12. listopadu 2003 č. 1154


1. Výdaje vyčleňované pro rozpočtovou kapitolu Ministerstva obrany státního rozpočtu České republiky v jednotlivých letech budou stanoveny ve výši, která garantuje pokrytí nezbytně nutných výdajů pro realizaci rozpracované Koncepce.

2. Absolutní částky finančních prostředků v letech nepoklesnou pod tuto úroveň:


Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mld. Kč 50,7 53,8 58,4 61,3 64,2 67,4 70,3